05.04.2011

Vurdering av genmodifisert potet

Illustrasjonsfoto: IStockphoto.

Det nederlandske firmaet AVEBE U.A. har søkt om bruk av den genmodifiserte stivelsespoteta Modena til dyrking, import, prosessering, mat og fôr. Bioteknologinemnda ønskjer fleire svar frå søkjar.

Det er ikkje søkt om bruk av Modena direkte som mat eller fôr, men det er søkt om at produkta frå stivelsesproduksjonen kan brukast som fôr og gjødsel og tilsetningsstoff i matproduksjonen.

Oppsummering av nemnda sine innspel:

  • Den vedlagte dokumentasjonen frå søkjar tyder på at det ikkje er nokon helse- eller miljørisiko knytt til dyrking av Modena i Europa, og at samansetning og næringsinnhald er tilsvarande det som finst i konvensjonelle poteter.
  • Bioteknologinemnda meiner at søkjar ikkje adresserer viktige spørsmål relatert til samfunnsnytte, etikk og bærekraft som må svarast på i følgje genteknologilova.
  • Bioteknologinemnda peikar på at firmaet har basert seg på tru i ein del av konklusjonane i søknaden. Nemnda understrekar at det er behov for eigenproduserte og uavhengige undersøkingar på effekten av dyrking av Modena på organismar i nærmiljøet.

Potetfakta

  • Vanleg potetstivelse består av 20 prosent amylose og 80 prosent amylopektin. Dersom ein skal bruke potet til industrielle formål, må ein først fjerne amylosen.
  • Modena (potetlinje AV43-6-G7) er genmodifisert slik at mengda av enzymet granule bound starch syntase (gbss), som produserer amylose, er sterkt redusert, og innhaldet av amylopektin har auka til 98 prosent. Dette gjer denne poteta betre eigna til industrielt bruk.
  • Modena liknar på Amflora-poteta (potetlinje EH92-527-1) som nemnda uttalte seg om hausten 2010 (sjå lenke under). Men i motsetnad til Amflora inneheld ikkje verken funksjonelle gen frå andre artar eller gen for sprøytemiddel- eller antibiotikatoleranse.
  • Begge potetene er laga for teknisk bruk, blant anna til glansing av papir i papirindustrien og av trådar i tekstilindustrien og som klister i sement og lim.
  • Det finst òg poteter som inneheld berre amylopektin som er avla fram utan genmodifisering.

Les Bioteknologinemnda sitt innspel: Innspill til søknad EFSA/GMO/NL/2009/69:Genmodifisert stivelsespotet Modena til dyrking, import, prosessering, mat og fôr under EU-forordning 1829/2003

Sjå òg omtale av Amflora-poteta i GENialt 3/2010 og nemnda si anbefaling om å ikkje godkjenne denne frå 04.10.2010 fordi den inneheld gen for antibiotikaresistens.

Siden ble opprettet: 05.04.2011. Siden ble oppdatert: 06.04.2011

Relevante temasider

Flere nyheter

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

Tirsdag 15. oktober: Gener, psykisk sykdom personlighetstrekk

07.10.2019

Norske sykehus tester i dag for omtrent 500.. Les mer »

Statsbudsjettet: Fem millioner kroner for å flytte Bioteknologirådet fra Oslo til Bergen

07.10.2019

Å flytte et sekretariat på sju personer fra.. Les mer »

Frokost 13.11: Fra Gregor Mendel til dypsekvensering – om genetikkens historie og jakten på norske genvarianter

07.10.2019

Et foredrag om genetikkens historie og metoder og.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter