Gentesting av embryoer (PGD)

PGD gjør det mulig å få barn uten en alvorlig sykdom som foreldrene er bærere av. Men metoden kan også brukes til å velge andre egenskaper, som barnets kjønn. Bruken av PGD reiser derfor viktige spørsmål om hvilke arvelige egenskaper vi skal få lov til å velge eller velge bort når vi ønsker oss barn.

 

Gentesting av embryoer gir par med arvelig risiko for en alvorlig sykdom en mulighet til å få barn uten sykdommen. Metoden kalles preimplantasjonsdiagnostikk, og forkortes PGD for det engelske navnet preimplantation genetic diagnosis.

Barn født etter PGD, sammen med moren sin

Australske Natasha Skinner (bak) og mannen hennes brukte PGD før de fikk datteren Abigail, for å unngå å få et barn med potensielt dødelig rhesussykdom. (Foto: Scanpix)

Gentestingen gjør det mulig å finne et embryo uten sykdommen og starte en graviditet med det. Metoden gjør det blant annet også mulig å finne ut hvilket kjønn embryoet har. Det kan være en måte å unngå kjønnsbundne sykdommer som kun rammer gutter. Disse sykdommene kan unngås ved å få ei jente.

I Norge tillates PGD bare for par med risiko for alvorlig arvelig sykdom. Disse parene kan få gentestet befruktede egg for å kunne velge et embryo som ikke har feil i et arveanlegg som kan forårsake sykdommen. Det er ikke mer enn 20–40 norske par i året som søker om å få PGD, men tilbudet er viktig for dem det gjelder. Ved PGD er det, som ved andre genetiske undersøkelser, teknologisk mulig å finne ut langt mer om det kommende barnets genetiske anlegg og egenskaper enn det som tillates i Norge i dag. Muligheten til å undersøke det ufødte liv på denne måten bringer derfor med seg en del etiske problemstillinger.

 

Befruktning av egg i laboratoriet

Verdens første «PGD-barn» ble født i 1990 i England. Paret som ville bli foreldre, ønsket å få ei jente for å unngå at barnet fikk en sykdom som bare rammer gutter.

Et par som ønsker PGD, må benytte seg av IVF-behandling (se temaside om assistert befruktning). Det vil si at eggene som skal brukes, blir hentet ut av kvinnen og befruktet med sædceller i laboratorieskåler. Siden de befruktede eggene skal gentestes, er det vanlig å befrukte eggene ved mikroinjeksjon (ICSI). Det vil si at én sædcelle injiseres direkte i hver av eggcellene. Dette gjøres for å unngå at genene fra andre sædceller forstyrrer analysene etterpå.

 Det er vanskeligere å oppnå vellykkede graviditeter med PGD enn med andre former for assistert befruktning, blant annet fordi det er færre embryoer å velge mellom. Hvis man gjør PGD for en arvelig sykdom, kan sykdommen også ha redusert fruktbarheten til paret. Ved tradisjonell IVF-behandling er suksessraten på litt under 30 prosent per behandlingssyklus. Det vil si at i gjennomsnitt vil nesten én av tre behandlinger hvor et befruktet egg settes inn i en kvinne, føre til graviditet og fødsel. Rundt 75 prosent av alle parene som får IVF-behandling, får et barn etter én eller flere behandlingssykluser. For PGD-behandlinger er suksessraten lavere, litt over 20 prosent per behandlingssyklus.

 

Gentesting av embryoer

Når en sædcelle har befruktet en eggcelle, er sammensetningen av arvestoffet til det potensielle nye individet bestemt. Dermed kan man ved hjelp av moderne genteknologi i prinsippet sjekke for de samme sykdomsgenene og kromosomavvikene som hos fødte (se temaside om gentesting).

Etter befruktningen deler den befruktede cellen seg først i 2. Cellene forsetter å dele seg, slik at antallet dobles til 4, 8, 16, 32 og så videre. Frem til 16-cellerstadiet er alle cellene så godt som like. De har ikke begynt å spesialisere seg til ulike celletyper ennå. Derfor er det mulig å fjerne én av cellene uten at det fører til skade for det kommende barnet. Ved PGD gentester man 1–2 celler fra det befruktede egget når det har delt seg i 8 eller 16 (vanligvis tre dager etter befruktning).

Dersom cellen som undersøkes, har genvarianten som gir sykdom, blir embryoet kastet. Eventuelt kan foreldrene donere det til forskning. Av eggene som ikke har genfeilen, blir ett (eller i noen tilfeller to) satt inn i kvinnens livmor. Resten kan fryses ned og brukes senere dersom kvinnen ikke lykkes i å bli gravid på første forsøk, eller dersom paret ønsker flere barn senere. Egg som er igjen etter at paret har fått så mange barn de ønsker, kalles overtallige befruktede egg. Disse kan også doneres til forskning.

I tillegg til å lete etter genfeil i enkeltgener kan man lete etter kromosomavvik. Menneskeceller har normalt 46 kromosomer. Kromosomavvik, for eksempel et ekstra kromosom, øker risikoen for spontanabort, medfødte misdannelser eller alvorlige utviklingsavvik hos barnet.

Dersom foreldrene har risiko for flere arvelige sykdommer, vil de ofte trenge svært mange befruktede egg for å finne ett som ikke har anlegg for noen av sykdommene. Det samme gjelder for sykdommer og egenskaper som er resultat av påvirkning fra flere enn ett gen. Da er ikke PGD et godt alternativ, siden det er begrenset hvor mange befruktede egg man kan få fra ett par. Noen håper at det en gang vil bli mulig å gjøre genterapi på embryoer for å fjerne anlegg for sykdom. Slik bruk av genmodifisering er imidlertid etisk svært omstridt, og metodene er foreløpig ikke gode og sikre nok til slik bruk.

Gentesting av embryoer. (Illustrasjon: Sigrid Thoresen/Bioteknologirådet. CC BY-NC-ND 4.0)

Internasjonal forskning på barn født etter PGD-behandling har så langt ikke påvist noen betydningsfull forskjell fra andre barn født etter assistert befruktning, verken når det gjelder fødselsvekt, misdannelser eller psykososial utvikling. Antallet familier som er undersøkt i studiene, er imidlertid lite, og det er derfor vanskelig å trekke sikre konklusjoner.

 

Regelverket for PGD i Norge

Norske par tilbys PGD kun når én eller begge i paret er bærer av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom som det er stor fare for at kan overføres til et kommende barn. Kromosomal sykdom betyr sykdom som skyldes feil på kromosomene. Det kan for eksempel være et kromosom for mye eller for lite, eller at biter av kromosomer mangler eller er flyttet over på et annet kromosom. Monogene sykdommer er sykdommer som skyldes genetiske forandringer, eller mutasjon(er), i et enkeltgen.

Alternativet til PGD for parene i målgruppen vil i hovedsak være fosterdiagnostikk og eventuelt senabort av et foster med risiko for alvorlig sykdom. Slike aborter er en belastning for de involverte, i en del tilfeller uaktuelt for den gravide, og noe som samfunnet mest mulig forsøker å unngå. Andre kan velge å bære frem barnet uten å ta fosterdiagnostikk, med risiko for alvorlig sykdom hos barnet. Et annet alternativ for personer som er bærere av en alvorlig sykdom, er å bruke sæd eller egg fra en donor – men eggdonasjon er ikke tillatt i Norge. Bruk av sæd eller egg fra en donor gjør også at mannen eller kvinnen i paret ikke blir genetisk i slekt med barnet.

Enkelte alvorlige arvelige sykdommer som skyldes mutasjon i et enkeltgen, slår ut sent i livet og kan ikke behandles. Ett eksempel er Huntingtons sykdom, som har en dominant arvegang. Det betyr at dersom én av foreldrene dine har sykdommen, har du 50 prosent sannsynlighet for å arve den. Mange med Huntingtons sykdom i familien ønsker ikke å ta en gentest for å få vite om de kommer til å få sykdommen senere i livet, fordi de foretrekker å leve uten denne kunnskapen.

Personer som ikke ønsker å gjennomføre en slik test, kan ikke få PGD med dagens norske lovverk. Bioteknologiloven krever at det er påvist at du er bærer av en alvorlig arvelig sykdom, det holder ikke å ha risiko i familien. Dette oppleves som en belastning for flere av personene det gjelder. Samtidig vil det være etiske spørsmål knyttet til å tillate PGD for personer uten påvist bærerstatus for en alvorlig sykdom. Et slikt tilbud vil medføre at man i halvparten av tilfellene gjennomfører PGD når ingen av foreldrene er bærer av en alvorlig arvelig sykdom, og behandlingen derfor ikke er medisinsk nødvendig. Det kan også diskuteres om et eventuelt slikt tilbud vil være hensiktsmessig bruk av helsevesenets ressurser.

 

PGD med vevstyping (PGD-HLA)

Noen par som ønsker PGD, har allerede et barn med en alvorlig sykdom, som trenger en stamcelledonor. For en vellykket stamcelletransplantasjon er det avgjørende at immunsystemet til det syke barnet ikke avviser stamcellene. Derfor er vevstypelikhet viktig. I slike tilfeller kan PGD også brukes for å få et barn med riktig vevstype, noe som kalles PGD-HLA.

Embryo på 4-cellersstadiet

Embryo på 4-cellersstadiet. (Foto: Science Photo Library)

PGD-HLA tillates i Norge, men bare når det kommende barnet også har risiko for å få den alvorlige sykdommen, slik at det uansett skal gjennomføres PGD. Det er ikke lov å gjøre PGD-HLA på embryo uten sykdomsrisiko.

Ved PGD-HLA gjøres tradisjonell PGD, men i tillegg undersøkes de friske eggene for vevstype ved å undersøke såkalte HLA-gener (vevstypegener). Dersom man finner et befruktet egg uten sykdomsgenet og som i tillegg har samme vevstype som det syke barnet, settes dette egget inn i kvinnens livmor. Deretter høstes stamceller fra navlestrengen til barnet når det fødes. Disse cellene kan brukes i behandling av det syke søskenet. Dersom det ikke lykkes å utvinne mange nok stamceller fra navlestrengen, eller dersom behandlingen ikke lykkes, kan man ta stamceller fra beinmargen til det nye barnet etter at det har fylt ett år.

Tradisjonell PGD innebærer fravalg av gener med mutasjoner som kan gi alvorlig sykdom. Ved PGD-HLA gjør man i tillegg et tilvalg av en ønsket egenskap. For noen er dette å krysse en grense for hva som er etisk og moralsk forsvarlig. Det er i tillegg et viktig etisk prinsipp at et menneskeliv skal være et mål i seg selv, og ikke brukes som redskap for noe annet. Noen mener at det å gjøre vevstyping av et embryo for å kunne bruke det som stamcelledonor for et annet menneske er i strid med dette prinsippet. I tillegg vil det ofte være nødvendig å tappe beinmarg fra det nye søskenet i tillegg til navlestrengsblodet, og dette medfører ubehag og en viss risiko. Motargumentet er at stamcelledonasjon etter PGD-HLA kan være en livreddende behandling for det syke barnet som allerede er født.

  

Den etiske debatten om PGD                                                    

PGD tillates i Norge for å gi par med høy arvelig risiko for en alvorlig sykdom mulighet til å få et barn uten det aktuelle sykdomsgenet. Belastningen ved slik sykdom vil være stor både for paret og for barnet. Tilbudet er derfor viktig for gruppen det gjelder. Et annet argument for å tillate PGD er at alternativene er etisk utfordrende – flere ville sannsynligvis valgt fosterdiagnostikk og eventuelt senabort dersom det ikke fantes et tilbud om PGD. I tillegg kan man med PGD unngå en del graviditeter med ikke-levedyktige fostre.

Enkelte mener at PGD kun bør tillates for sykdommer og tilstander som vil gi barnet et kort og smertefullt liv. Noen er også motstandere av alle former for PGD. De fleste av dem mener at et embryo har samme moralske verdi som et levende menneske, og at det er galt å velge noen som skal få bli født, og noen som skal velges bort, på bakgrunn av genetiske egenskaper.

Et annet, beslektet argument mot PGD er at det kan anses som etisk problematisk på samfunnsnivå at embryoer med bestemte genetiske egenskaper velges bort. Motstandere av slik praksis snakker ofte om bekymringen for at det utvikles et såkalt sorteringssamfunn, hvor enkelte arvelige egenskaper sorteres bort.

Det kan være vanskelig å sette grensen for når PGD skal kunne brukes og når det ikke skal kunne brukes. Blant annet tillater noen land at det gjøres PGD ved høy risiko for arvelig brystkreft, men slik søknader innvilges ikke i Norge. Det er også omdiskutert om det skal tilbys PGD for sykdommer som slår ut først sent i livet. Ifølge bioteknologiloven tillates PGD kun ved stor fare for å overføre «alvorlig sykdom», men ulike mennesker har ulik oppfatning av hva som er en alvorlig sykdom. I tillegg endres forståelsen av hvor alvorlig en sykdom er over tid, blant annet i takt med behandlingsmulighetene. Én bekymring er den såkalte skråplaneffekten, altså at det å tillate en behandling som PGD for enkelte alvorlige sykdommer på sikt kan føre til at man tillater behandlingen for stadig flere sykdommer og tilstander som er mindre alvorlige (se temaside om etisk argumentasjon).

En etisk utfordring som har oppstått i enkelte land, er par som ønsker PGD for å få et barn med en bestemt, arvelig funksjonsnedsettelse. Det mest kjente eksemplet er arvelig døvhet, hvor enkelte døve foreldre ønsker at barnet også skal være døvt. Denne typen behandling er imidlertid ikke tillatt i Norge.

 

Spørsmål til diskusjon:

 

  • Hvilke typer sykdommer skal regnes som så alvorlige at norske par skal få lov til å få PGD for å unngå dem hos sine barn?
  • Er det sannsynlig at det kan oppstå en såkalt skråplaneffekt, hvor det å tillate PGD for alvorlige sykdommer kan føre til at behandlingen over tid tillates for stadig mindre alvorlige sykdommer og tilstander? Er dette i så fall noe man bør unngå, eller er det en naturlig utvikling?
  • Nordmenn som ønsker PGD, må ha gjennomført en gentest som viser at de er bærer av en alvorlig arvelig sykdom. Ikke alle med risiko for slik sykdom ønsker å teste seg for å finne ut av sin sykdomsrisiko. Å fjerne dette kravet vil imidlertid innebære at man i noen tilfeller gjør PGD når det ikke er medisinsk nødvendig. Bør kravet om påvist bærerstatus beholdes?
  • Noen håper at det i fremtiden vil bli mulig å bruke genterapi for å fjerne uønskede arveanlegg i embryoer eller fostre med anlegg for alvorlig sykdom. Er det etisk sett bedre eller verre å gjøre slike genetiske endringer enn å gjøre PGD for å velge ut friske egg?
  • I Norge og i mange andre land er det lov å gjøre PGD med vevstyping for å kunne få et barn som kan være stamcelledonor til et alvorlig sykt søsken. Er det riktig å tillate PGD for slike formål?

 

Innholdet på denne siden ble sist oppdatert i februar 2016.

Send oss en epost hvis du har spørsmål eller kommentarer til innholdet.

Siden ble opprettet: 07.07.2010. Siden ble oppdatert: 17.03.2017

© 2017 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter