Publisert: 24. august 2010

Høringssvar NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste

Bioteknologinemnda mener generelt det bør utarbeides retningslinjer for innhenting av sosial- og helserapport for å effektivisere adopsjonsprosessen. Samtidig må det sørges for at saksbehandlingen blir mer ensartet over hele landet. Lang saksbehandling, samt det at det er færre barn til adopsjon, virker inn på utviklingen av alternative tilbud for å få barn, som for eksempel bruk av surrogatmødre. Selv om man kan hevde at det er forskjell på å adoptere et ukjent barn og et som er bestilt til et av sine kommende foreldre, ønsker ikke nemnda at noen barn skal ha forrang i adopsjonsprosessen. Å gi barn av surrogatmødre forrang vil kunne understøtte surrogati, som er en kontroversiell metode og som er forbudt i Norge. Hvorvidt surrogati bør bli lov i Norge er noe av det Bioteknologinemnda vil drøfte i forbindelse med den pågående evalueringen av bioteknologiloven. Det er uansett viktig at norske myndigheter tar stilling til hvordan de skal forholde seg til dette, slik at det blir forutsigbart og klart hva man kan forvente seg om man starter opp en prosess for å få barn med en surrogatmor i utlandet, med eller uten bruk av egne kjønnsceller.

Last ned høringsuttalelsen (14.06.10)