05.09.2012

Bioteknologinemnda evaluert

En fersk evalueringsrapport anbefaler at Bioteknologinemndas organisasjonsform og mandat videreføres i store trekk. Blant endringene som foreslås, er et navneskifte til Bioetisk råd.

Av Andreas Tjernshaugen

Lars Ødegård

- Rapporten inneholder mange konstruktive og interessante forslag, sier Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård. Foto: Andreas Tjernshaugen

– Jeg er veldig glad for at evalueringsrapporten slår fast at Bioteknologinemnda trengs, og at uavhengigheten til nemnda bør bevares og ytterligere styrkes, sier Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård.

Evalueringen konkluderer med at nemnda særlig bør legge vekt på å videreutvikle sin særpregede rolle som et «deliberativt organ» som drøfter etiske og samfunnsmessige sider ved moderne bioteknologi, og stimulerer til offentlig debatt. Det foreslås flere justeringer i nemndas organisering, prioriteringer og arbeidsmåte, blant annet ved at nemndas lovbestemte uttalelsesplikt i enkelte saker erstattes med en uttalelsesrett.

– Rapporten inneholder mange konstruktive og interessante forslag. Vi tar fatt på diskusjonen om forslagene på førstkommende nemndsmøte 6. september, sier Ødegård.

Evalueringen bygger i stor grad på intervjuer med personer som kommer i kontakt med Bioteknologinemnda gjennom sitt arbeid. Bioteknologinemndas informasjonstilbud og debattskapende aktiviteter får spesielt gode skussmål.

– Det er godt å se at mange opplever våre bidrag som nyttige, sier Ødegård.

Utøvelsen av nemndas rolle som rådgivende organ for forvaltningen er mer kontroversiell. Noen av personene som er intervjuet har innvendinger mot Bioteknologinemndas forståelse av sitt mandat, blant annet hevdes det at Bioteknologinemnda beveger seg inn på andre statlige organers enemerker. Evalueringsteamet finner likevel ikke grunnlag for å si at Bioteknologinemnda har overtrådt mandatet.

– Vi tar naturligvis kritikken som framkommer alvorlig, men det er ikke alle formuleringene i rapporten jeg kjenner meg igjen i. Det er et etisk og politisk kontroversielt felt vi arbeider på, og det er nok vanskelig å operere som uavhengig, rådgivende og debattskapende organ uten at noen blir misfornøyd, sier Ødegård.

Les mer: Evaluering av Bioteknologinemnda

BAKGRUNN: Bioteknologinemnda er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). Den sittende Bioteknologinemnda ble opprinnelig oppnevnt for årene 2008-2012, men har fått forlenget sin mandatperiode fram til sommeren 2013 i forbindelse med evalueringen. Evalueringen er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

 

Siden ble opprettet: 05.09.2012. Siden ble oppdatert: 05.09.2012

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter