05.09.2012

Bioteknologinemnda evaluert

En fersk evalueringsrapport anbefaler at Bioteknologinemndas organisasjonsform og mandat videreføres i store trekk. Blant endringene som foreslås, er et navneskifte til Bioetisk råd.

Av Andreas Tjernshaugen

Lars Ødegård

- Rapporten inneholder mange konstruktive og interessante forslag, sier Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård. Foto: Andreas Tjernshaugen

– Jeg er veldig glad for at evalueringsrapporten slår fast at Bioteknologinemnda trengs, og at uavhengigheten til nemnda bør bevares og ytterligere styrkes, sier Bioteknologinemndas leder Lars Ødegård.

Evalueringen konkluderer med at nemnda særlig bør legge vekt på å videreutvikle sin særpregede rolle som et «deliberativt organ» som drøfter etiske og samfunnsmessige sider ved moderne bioteknologi, og stimulerer til offentlig debatt. Det foreslås flere justeringer i nemndas organisering, prioriteringer og arbeidsmåte, blant annet ved at nemndas lovbestemte uttalelsesplikt i enkelte saker erstattes med en uttalelsesrett.

– Rapporten inneholder mange konstruktive og interessante forslag. Vi tar fatt på diskusjonen om forslagene på førstkommende nemndsmøte 6. september, sier Ødegård.

Evalueringen bygger i stor grad på intervjuer med personer som kommer i kontakt med Bioteknologinemnda gjennom sitt arbeid. Bioteknologinemndas informasjonstilbud og debattskapende aktiviteter får spesielt gode skussmål.

– Det er godt å se at mange opplever våre bidrag som nyttige, sier Ødegård.

Utøvelsen av nemndas rolle som rådgivende organ for forvaltningen er mer kontroversiell. Noen av personene som er intervjuet har innvendinger mot Bioteknologinemndas forståelse av sitt mandat, blant annet hevdes det at Bioteknologinemnda beveger seg inn på andre statlige organers enemerker. Evalueringsteamet finner likevel ikke grunnlag for å si at Bioteknologinemnda har overtrådt mandatet.

– Vi tar naturligvis kritikken som framkommer alvorlig, men det er ikke alle formuleringene i rapporten jeg kjenner meg igjen i. Det er et etisk og politisk kontroversielt felt vi arbeider på, og det er nok vanskelig å operere som uavhengig, rådgivende og debattskapende organ uten at noen blir misfornøyd, sier Ødegård.

Les mer: Evaluering av Bioteknologinemnda

BAKGRUNN: Bioteknologinemnda er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). Den sittende Bioteknologinemnda ble opprinnelig oppnevnt for årene 2008-2012, men har fått forlenget sin mandatperiode fram til sommeren 2013 i forbindelse med evalueringen. Evalueringen er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

 

Siden ble opprettet: 05.09.2012. Siden ble oppdatert: 05.09.2012

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter