Laks
Foto: Istockphoto

Bioteknologinemnda ber myndighetene sikre at genressursene i norske planter og husdyr forvaltes til fellesskapets beste.

 Norge har tradisjon for langsiktig arbeid med planteforedling, og innenfor husdyr- og fiskeavl er norske selskaper internasjonalt ledende. Norsk avl på storfe og svin er drevet av samvirkeselskapene Geno og Norsvin, som eksporterer genmateriale til mange land.

Den norske oppdrettsfisk-genetikken eies imidlertid i hovedsak av børsnoterte selskaper som når som helst kan selges til utlandet. Eksempler på slike salg finnes allerede: Det tyske fjærfegenetikk-selskapet EW Group eier nå over 90 prosent av det norske fiskegenetikk-selskapet AquaGen.

Bioteknologinemnda mener at tanken om at enkelte naturressurser skal tilhøre fellesskapet har stått sentralt i utviklingen av den norske velferdsstaten det siste hundreåret. Hjemfallsretten for vannfall og bergverk samt den nasjonale råderetten over fiske-, olje-, og gassressurser har vært avgjørende for den norske velstandsutviklingen i perioden. Myndighetene bør arbeide for at genmaterialet i planter og dyr i Norge også forvaltes som en nasjonal ressurs til beste for fellesskapet.

Bioteknologinemnda ber derfor om at myndighetene utreder ulike strategier for å sikre at genressursene som er skapt gjennom det langvarige arbeidet med husdyr- og fiskeavl og planteforedling i Norge, forvaltes til fellesskapets beste. Det er viktig å bevare tilgangen til de genetiske ressursene som videre foredling og avl i Norge avhenger av, spesielt når verden står overfor klimaendringer og befolkningsvekst som tilsier at mer marginale dyrkningsområder må tas i bruk. Strategiene bør også inkludere planer for forskningsfinansiering og næringsutvikling, slik at de norske genressursene kan videreutvikles og gjøres enda mer attraktive for eksport.

Les hele uttalelsen her: Forvaltning av foredlede genressurser i norske planter og husdyr