Publisert: 28. august 2014

Møtested: Staur Gård og Store Ree ved Hamar

Tidspunkt: Mandag 5. mai kl. 11.30 til tirsdag 6. mai 2014 kl. 16.00

Fra nemnda møtte:
Kristin Halvorsen
Bjørn Myskja
Inge Lorange Backer (gikk 06.05. kl. 14.40 under sak 25)
Petter Frost
Gunnar Heiene (gikk 06.05. kl. 10.30 før sak 22)
Arne Holst-Jensen
Torolf Holst-Larsen
Bernadette Kumar
Benedicte Paus
Bente Sandvig
Sonja Irene Sjøli
Birgit Skarstein
Nils Vagstad (ikke til stede 06.05. fra sak 22)
Fern Wickson

Varamedlemmer:
Cathrine Bjorvatn (ikke til stede 06.05. fra sak 22)
Terje Mesel
Dag Inge Våge
May Thorseth

Forfall:
Raino Malnes
Ole Kristian Fauchald (vara)

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

Observatører:
Ingen

Fra sekretariatet møtte:
Sissel Rogne
Audrun Utskarpen
Rune Kjeken
Hallvard Kvale
Truls Petersen
Andreas Tjernshaugen
Unni Taiet Selmer

Møteleder:
Kristin Halvorsen

Rekkefølge på sakene: 18, 19, 20, 21, 22, 25, 24, 23, 26, 27, 28

 

SAK 18/03/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

SAK 19/03/14 Møteprotokoll for nemndsmøtet 11. mars 2014

Sakspapir:

– Utkast til møteprotokoll for nemndsmøtet 11. mars 2014

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

SAK 20/03/14 Nytt fra nemndsmedlemmene

Nemndsmedlemmer orienterte om aktuelle saker.

Vedtak:

Intet

 

SAK 21/03/14 Gentesting av privatpersoner uten deres samtykke

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapirer:

– Intervju med Kristin Halvorsen i VG 24.03.2014: ”Sjekker utroskap og farskap med hjemmetester”

– Kronikk av Kristin Halvorsen på NRK Ytring 27.03.2014, med en rekke leserkommentarer

– Brev fra DNA-analyseselskapet GENA AS i Stavanger til Bioteknologinemnda datert 27.03.2014

– Invitasjon til debatt om temaet på Teknisk Museum i Oslo 10.04.2014 med nemndsleder Kristin Halvorsen og Alf Petter Høgberg, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo

– Forslag til uttalelse

 Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

SAK 22/03/14 Uttalelse – Rhesus D (RhD) typing av fosteret basert på fritt foster-DNA i mors blod

Saksbehandler: Rune Kjeken

Sakspapirer:

– Utkast til svarbrev

– Brev fra Helsedirektoratet datert 25.02.2014: Orientering om metodevurdering for fosterdiagnostikk basert på analyse av fritt foster-DNA i den gravides blod

– E-post fra Helsedirektoratet datert 04.04.2014

– SBU alert-rapport nr. 2011-07; Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik för blodgrupps- eller könsbestämning

Vedtak:

Utkast til høringssvar godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

SAK 23/03/14 Genmodifisert, insekt- og sprøytemiddelresistent soya: Søknad EFSA/GMO/NL/2013/116, soya DAS-81419-2 til import, prosessering, mat og fôr (første innspelsrunde)

Saksbehandler: Audrun Utskarpen

Sakspapirer:

– Brev frå Miljødirektoratet datert 01.04.2014

– Utkast til svarbrev

– Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft (rapport frå Bioteknologinemnda, 2013), sjå særleg s. 12–17 og 56–58

– Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft (rapport frå Bioteknologinemnda, 2011), s. 9–11

– Bærekraft, samfunnsnytte og etikk i vurderinger av genmodifiserte organismer (rapport frå Bioteknologinemnda, 1999/2006), s. 12–16

– Bakgrunnsnotat om GMO-søknadsbehandlinga i Noreg

 Vedtak:

Bioteknologinemnda godkjenner utkastet til høyringssvar med dei endringane som kom fram på møtet.

 

SAK 24/03/14 Sluttføring av søknader om godkjenning av seks sortar genmodifisert soya til import, prosessering, mat og fôr

Saksbehandler: Audrun Utskarpen

Sakspapirer:

– Brev frå Miljødirektoratet datert 05.07.2012

– Høyringssvar frå Bioteknologinemnda om genmodifisert mais (04.07.2013)

– Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft (rapport frå Bioteknologinemnda, 2013, sjå særleg s. 56–58)

– Bakgrunnsnotat til sak 23/03/14 om GMO-søknadsbehandlinga i Noreg

Vedtak:

Sekretariatet arbeider vidare med saka i tråd med diskusjonen på møtet.

SAK 25/03/14 Assistert befruktning: Bioteknologilovens bestemmelser om samlivsform og avgjørelse om behandling

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapirer:

– Notat fra sekretariatet om bioteknologilovens bestemmelser om samlivsform og avgjørelse om behandling med assistert befruktning

– Helse- og sosialdirektoratets utkast fra 2006 til rundskriv om medisinsk og psykososial vurdering av par som ønsker assistert befruktning

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Saken blir tatt opp igjen på et senere møte.

 

SAK 26/03/14 Navneskifte og ny forskriftshjemmel

Saksbehandler: Andreas Tjernshaugen

Sakspapir:

– Notat fra sekretariatet

Vedtak:

Bioteknologinemnda sluttet seg til sekretariatets planer for gjennomføring av navneskiftet.

SAK 27/03/14 Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

– Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 11.04.2014: Evaluering av bioteknologiloven

– Kopi av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet, datert 11.04.2014: Evaluering av bioteknologiloven – faglig oppdatering av feltet

SAK 28/03/14 Eventuelt

I tilknytning til nemndsmøtet gjennomførte nemnda studiebesøk på følgende steder:

Graminor, Bjørke forsøksgård

Norsvin

Geno