18.11.2014

Referat fra møtet i Bioteknologirådet 4. september 2014

Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel
Tidspunkt: Torsdag 4. september 2014 kl. 10.00–16.00

Fra rådet møtte:
Kristin Halvorsen
Petter Frost
Gunnar Heiene
Arne Holst-Jensen
Torolf Holst-Larsen
Bernadette Kumar (kom kl. 11.30, under sak 43)
Raino Malnes
Benedicte Paus
Bente Sandvig
Sonja Irene Sjøli
Birgit Skarstein
Nils Vagstad
Fern Wickson

Varamedlemmer:
May Thorseth
Dag Inge Våge (gikk kl. 13.10 under sak 44)

Forfall:
Bjørn Myskja
Inge Lorange Backer
Cathrine Bjorvatn (vara)
Ole Kristian Fauchald (vara)
Terje Mesel (vara)

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

Observatører:
Tjaarke Hopen (HOD)
Zaheer Rana (Helsedirektoratet)
Rolf Dalseg (Helsedirektoratet)

Fra sekretariatet møtte:
Sissel Rogne
Audrun Utskarpen
Rune Kjeken
Hallvard Kvale
Truls Petersen
Unni Taiet Selmer
Hanna Hagen Bjørgaas
Malene Vågen Dimmen
Ida Kroksæter
Lisa Nordøen

Møteleder:
Kristin Halvorsen

Rekkefølge på sakene: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43 (forts.), 45, 46, 47, 48, 49

 

SAK 39/05/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

SAK 40/05/14 Møteprotokoll for rådsmøtet 19. juni 2014

Sakspapir:

– Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 19. juni 2014

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

SAK 41/05/14 Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

Vedtak:

Intet

 

SAK 42/05/14 Hvordan skal egnethet for assistert befruktning vurderes? (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapirer:

– Utkast til uttalelse om medisinsk og psykososial vurdering av søkere som ønsker assistert befruktning

– Sosial- og helsedirektoratets utkast til rundskriv om medisinsk og psykososial vurdering av par som ønsker assistert befruktning (2006)

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

SAK 43/05/14 Skal enslige få assistert befruktning? (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapir:

– Utkast til uttalelse om assistert befruktning for enslige

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

SAK 44/05/14 Fosterdiagnostikk med vekt på testing av foster-DNA frå blodet til den gravide (NIPD) (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

Saksbehandler: Audrun Utskarpen

Sakspapirer:

– Bioteknologinemnda sitt innspel til evalueringa av bioteknologiloven (2011), s. 85–104

– Tabell: Fosterdiagnostikk og gentesting av foster: kva, korleis og kven

– Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester [NIPT], artikkel av Bjørn Hofmann i Etikk i praksis nr. 8, 2014

– Utdrag av rapporten Fremtidens fosterdiagnostik frå Det Etiske Råd i Danmark (2009). Kapittel 3 Etiske dilemmaer og kapittel 4 Det Etiske Råds anbefalinger om fosterdiagnostik

– Brev frå Helsedirektoratet til Bioteknologirådet datert 25.02.2014 om metodevurdering for fosterdiagnostikk basert på analyse av fritt foster-DNA i blodet til den gravide

Vedtak:

Sekretariatet arbeider vidare med saka i tråd med diskusjonen på møtet.

 

SAK 45/05/14 Genterapi (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 6)

Saksbehandler: Rune Kjeken

Sakspapir:

– Bioteknologirådets innspill til evalueringen av bioteknologilovens kapittel 6 om genterapi

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet. Saken settes på sakskartet til et senere møte.

 

SAK 46/05/14 Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

Saksbehandler: Hallvard Kvale og Hanna Bjørgaas

Sakspapirer:

– Notat om lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev

– Artikkel fra nrk.no: «Unge kvinner fryser ned egg»

– Utdrag fra Helsedirektoratets evaluering av bioteknologiloven (2011)

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet.

 

SAK 47/05/14 Genmodifisert, sprøytemiddelresistent raps. Søknad EFSA/GMO/NL/2013/119, raps MON88302xMS8xRF3 til import, prosessering, mat og fôr (første innspelsrunde)

Saksbehandler: Audrun Utskarpen

Sakspapirer:

– Brev frå Miljødirektoratet datert 30.06.2014

– Svarbrev frå Bioteknologirådet om den genmodifiserte soyaen DAS 81419-2, datert 09.05.2014

Vedtak:

Sekretariatet lagar høyringssvar i tråd med diskusjonen på møtet.

 

SAK 48/05/14 Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

– Kopi av brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet datert 08.08.2014: Prosjektplan for evaluering av bioteknologiloven og mandat for arbeidsgruppene

– Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 28.07.2014: Anmodning om høring av rapport om persontilpasset medisin

– Kopi av brev fra Helsedirektoratet til Regionale helseforetak datert 08.07.2014: Godkjenning for bruk av sædvask i forbindelse med assistert befruktning

– Kopi av brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet datert 21.08.2014: Bioteknologilovens anvendelsesområde – salg av DNA selvtester til forbrukere

– Orientering fra rådsmedlem om utlysning av midler til bioteknologisk forskning, senter for digitalt liv

 

SAK 49/05/14 Eventuelt

Endring av aldersgrense for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 til 80 år

Saksbehandler: Unni Taiet Selmer

Sakspapirer:

– Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 26.05.2014, vedlagt høringsnotat

– Utkast til uttalelse

Vedtak:

Bioteknologirådet uttaler seg ikke i saken.

Siden ble opprettet: 18.11.2014. Siden ble oppdatert: 24.11.2014

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter