Publisert: 14. januar 2015

Hvert enkelt EU-land skal få mulighet til å forby dyrking av genmodifiserte avlinger, selv om sortene er godkjent på EU-nivå.

Av Andreas Tjernshaugen i tidsskriftet GENialt

MaisCIMG5082web550
Unge maisplanter.

Europaparlamentet vedtok tirsdag 13. januar et lovforslag som skal gi medlemslandene rett til å begrense eller forby dyrking av genmodifiserte planter. Selv om plantene er godkjent som trygge for helse og miljø av EUs organer, kan medlemslandene velge å forby dyrking innenfor egne grenser av andre grunner.

Med behandlingen i parlamentet er forslaget nær ved å bli gjeldende lov. En siste godkjenning fra medlemslandene i Rådet gjenstår.

Endringen i EUs GMO-direktiv er ment som et kompromiss mellom medlemsland med ulike holdninger til genmodifiserte avlinger. Vytenis Andriukaitis, Europakommisær for helse og matsikkerhet, sier forslaget gir medlemslandene det de har etterspurt i flere år – det siste ordet om hvorvidt genmodifiserte planter kan dyrkes på deres territorier.

Omstridt kompromiss

Men kompromisset kritiseres fra mange aktører i debatten om genmodifiserte organismer (GMO).

Den danske EU-parlamentarikeren Margrete Auken fra Socialistisk Folkeparti (SF) stemte nei til forslaget sammen med resten av den Grønne gruppen i Europaparlamentet.

– Noen medlemsland kan altså lettere forby GMO, men prisen er at andre lettere kan tillate det, sier hun i en skriftlig uttalelse gjengitt i flere danske medier.

– Den nye ordningen pålegger ikke de medlemslandene som tillater genmodifiserte organismer å beskytte det GMO-frie landbruket, og pollen og frø sprer seg jo med vind og insekter på tvers av både jorder og landegrenser. Jeg frykter at vi nå har sluppet den trojanske hesten inn i EU, og at vi framover vil se genmodifiserte organismer dukker opp overalt i Europa, sier Auken.

Jeff Rowe fra industrisammenslutningen EuropaBio tolker vedtaket stikk motsatt.

– Dette er et stoppskilt for innovasjon i Europa, sier han i en pressemelding.

– Medlemslandene vil få tillatelse til å forby trygge produkter som har blitt godkjent på europeisk nivå, og de vil få basere disse forbudene på ikke-vitenskapelige grunner. Dette setter en farlig presedens for det indre markedet, og sender et negativt signal til innovative industrier som vurderer å investere i Europa, sier Rowe.

Gjelder kun dyrking

I dag er den insektresistente maisen MON810 den eneste genmodifiserte jordbruksplanten som dyrkes i EU. Flere medlemsland, inkludert Frankrike og Tyskland, har lagt ned egne, midlertidige forbud mot denne sorten med henvisning til mulig miljørisiko. I tillegg importeres flere genmodifiserte plantesorter til EU-landene for å brukes som dyrefôr. Importen påvirkes ikke av lovendringen, som kun gjelder dyrking.

– Hvis direktivet blir endret, vil det bekrefte en frihet mange medlemsland hittil har tatt seg, sier Ole Kristian Fauchald, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

– Endringen vil gi et langt videre grunnlag for forbud i de enkelte landene enn den sikkerhetsklausulen de hittil har vist til. Men de må fortsatt kunne forsvare forbudet opp mot EUs regler om å ikke diskriminere andre medlemslands næringsliv, og opp mot kravet om at reguleringen skal være proporsjonal med fordelene man ønsker å oppnå, sier Fauchald.

Før jul uttalte stattssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Lars Andreas Lunde seg om lovforslaget til avisen Nationen.

– Rettsakten innebærer at EU-landene i sin vurdering av søknader som gjelder dyrking av genmodifiserte organismer kan legge vekt på en rekke ulike hensyn og ikke bare risikoen for helse og miljø. Rettsakten innebærer at man i EU nærmer seg genteknologilovens bestemmelser, og det er vi glade for, sa Lunde da.

Han forklarte at rettsakten anses som EØS-relevant.

– Det innebærer at når den blir formelt vedtatt, må EØS-landene ta stilling til om den skal innlemmes i EØS-avtalen. Vi vil følge opp dette fra norsk side, sa Lunde i desember.

LES MER: Ni GMO-produkter kan omsettes i Norge