Publisert: 5. januar 2015

Møtested:   Rica Holmenkollen Park Hotel

Tidspunkt:   Onsdag 22. oktober kl. 10.00 til torsdag 23. oktober 2014 kl. 16.30

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen (kom 23.10. kl. 9.00 under sak 60)

Bjørn Myskja (gikk 23.10. kl. 11.00 under sak 61)

Inge Lorange Backer (gikk 23.10. kl. 16.00 under sak 62)

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Raino Malnes

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

Nils Vagstad ( gikk 23.10. kl. 16.00 under sak 62)

Fern Wickson

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

Ole Kristian Fauchald (ikke til stede 23.10.)

May Thorseth

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Bernadette Kumar

Benedicte Paus

Terje Mesel (vara)

 

Bortsett fra i sak 54 var alle som var til stede stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak. May Thorseth stemte ikke i sak 54 på grunn av overtallighet.

 

Observatør:

Tjaarke Hopen (HOD)

 

Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Truls Petersen

Unni Taiet Selmer

Hanna Hagen Bjørgaas

Malene Vågen Dimmen

Ida Kroksæter

 

Møteleder:  Bjørn Myskja (til 23.10. kl. 9.25), Kristin Halvorsen (fra 23.10. kl. 9.25)

 

Rekkefølge på sakene:    50, 51, 52, 58, 59, 53, 54, 57, 60, 61, 57 (forts.), 60 (forts.), 55, 56, 62, 63, 64

 

SAK 50/06/14    Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 51/06/14    Møteprotokoll for rådsmøtet 4. september 2014

Sakspapir:

Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 4. september 2014

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

 

SAK 52/06/14    Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

 

Ett av rådsmedlemmene orienterte om en aktuell sak.

 

Vedtak:

Intet

 

SAK 53/06/14     Skal tilgangen til medisinsk begrunnet lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev utvides? (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

Saksbehandlere:           Hallvard Kvale og Hanna Bjørgaas

Sakspapir:

–      Utkast til uttalelse om lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev på medisinsk grunnlag

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

SAK 54/06/14     Skal lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev tillates for alle kvinner? (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

Saksbehandlere:           Hallvard Kvale og Hanna Bjørgaas

Sakspapir:

–       Utkast til uttalelse om lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev på ikke-medisinsk grunnlag

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

SAK 55/06/14              Tidleg ultralyd som offentleg rutineundersøking (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

–       Utkast til fråsegn om tidleg ultralyd som offentleg rutineundersøking

–       Fråsegn frå Bioteknologinemnda om tidleg ultralyd i svangerskapet datert 07.04.2011

–       Hurtigoversikt og samandrag av rapporten frå Kunnskapssenteret om tidleg ultralyd i svangerskapsomsorga (2012)

–       Notat til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstenesta frå Kjell Å. Salvesen, Nasjonalt senter for fostermedisin (2011)

Vedtak:

Sekretariatet redigerer utkastet til fråsegn i tråd med diskusjonen på møtet. Saka kjem opp att på neste møte.

 

SAK 56/06/14     Fosterdiagnostikk i framtida: Kva skal det vere lov å teste for og kven skal få fosterdiagnostikk? (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

–       Utkast til fråsegn om fosterdiagnostikk i framtida: Kva skal det vere lov å teste for, og kven skal få tilgang til fosterdiagnostikk?

–       Utdrag frå rapporten til Helsedirektoratet om evaluering av bioteknologiloven (2010) som gjeld alderskriteriet og ulike modellar for fosterdiagnostikk

–       Tabell: Fosterdiagnostikk og gentesting av foster: kva, korleis og kven

Vedtak:

Sekretariatet redigerer utkastet til fråsegn i tråd med diskusjonen på møtet. Saka kjem opp att på neste møte.

SAK 57/06/14     Regulering av genetisk selvtester (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

Saksbehandlere:           Truls Petersen og Hallvard Kvale

Sakspapirer:

–       Notat om regelverket for genetiske selvtester

–       Brev fra Helsedirektoratet om genetiske selvtester (21.08.2014)

–       Bioteknologinemndas uttalelse om genetiske selvtester fra 2012

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Saken ferdigbehandles på neste møte.

 

SAK 58/06/14     Sæddonasjon – kravet om ikke-anonyme donorer (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapir:

–       Notat om kravet om ikke-anonyme sæddonorer

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Saken ferdigbehandles på neste møte.

SAK 59/06/14     Sæddonasjon – testing, valg og rekruttering av donorer (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapirer:

–       Notat om testing, valg og rekruttering av sæddonorer

–       Eksempel på utvidet donorprofil fra den danske sædbanken Cryos

–       Helsedirektoratets rundskriv om assistert befruktning med donorsæd

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Saken ferdigbehandles på neste møte.

 

SAK 60/06/14     Fiskefôr fra genmodifiserte planter med gener som koder for antibiotikaresistens

Seniorrådgiver Aslaug Hagen, Mattilsynet og professor Ørjan Olsvik , Universitetet i Tromsø hadde innledninger til saken.

Saksbehandler: Hanna Bjørgaas

Sakspapirer:

–       Utkast til uttalelse

–       Tabell over genmodifiserte fôringredienser med antibiotikaresistensgener

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med utkastet i tråd med diskusjonen på møtet.

SAK 61/06/14    Genomanalyser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

Saksbehandler: Sissel Rogne

Sakspapir:

–       Notat om retningslinjer for genomundersøkelser

Vedtak:

Det ble oppnevnt et underutvalg som arbeider videre med saken. Utvalget består av: Bjørn Myskja, Benedicte Paus, Cathrine Bjorvatn, Dag Inge Våge og Sissel Rogne.

 

 

SAK 62/06/14     Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) – vilkår, egnethetsvurdering og oppfølging av tilbudet (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2 A)

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapirer:

–       Notat om preimplantasjonsdiagnostikk – vilkår, egnethetsvurdering og oppfølging av tilbudet

–       Artikkel: Bjørn Hofmann (2011), «PGD-ens paradokser», Etikk i praksis 5: 45-66

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Saken ferdigbehandles på neste møte.

 

SAK 63/06/14    Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

–       Legislation on biotechnology in the Nordic countries – an overview 2014, lenke: http://www.nordforsk.org/en/publications/publications_container/legislation-on-biotechnology-in-the-nordic-countries-2013-an-overview-2014

–       E-post med vedlegg fra Helsedirektoratet datert 09.10.2014: Genterapi – klinisk studie

–       E-post med vedlegg fra Helsedirektoratet datert 16.10.2014: Genterapi – søknad om klinisk studie

–       Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 14.10.2014: Vedrørende Bioteknologirådets forslag om forbud mot private gen- og slektskapstester uten samtykke

 

SAK 64/06/14    Eventuelt

Vedtak:

Intet