Publisert: 3. mars 2015

Møtested:   Thon Hotel Opera

Tidspunkt:            Tirsdag 27. januar kl. 10.00–18.15

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Bernadette Kumar

Raino Malnes

Benedicte Paus (kom kl. 10.15 under sak 9)

Bente Sandvig

Nils Vagstad

Fern Wickson

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

Ole Kristian Fauchald (vara)

Terje Mesel (vara)

May Thorseth (vara)

 

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

 

Observatører:

Ola Johnsborg (Helsedirektoratet)

Camilla Closs Walmann (Helsedirektoratet)


Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Andreas Tjernshaugen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder:                            Kristin Halvorsen

Rekkefølge på sakene:      1, 2, 9, 10, 7, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13

 

SAK 01/01/15     Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 02/01/15     Møteprotokoll for rådsmøtet 11. desember 2014

 

Sakspapir:

–       Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 11. desember 2014

 

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

SAK 03/01/15     Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

 

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 04/01/15     Plan for evalueringen av bioteknologiloven

 

Saksbehandler:  Sissel Rogne

 

Sakspapir:

–       Fremdriftsplan for evaluering av bioteknologiloven

 

Vedtak:

            Fremdriftsplanen ble godkjent.

 

 

SAK 05/01/15     Genomanalyser (Evaluering av bioteknologiloven

kapittel 5)

 

Professor Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo og seniorrådgiver Camilla Closs Walmann, Avdeling bioteknologi og helserett, Helsedirektoratet, holdt innlegg til saken.

 

Saksbehandler:  Sissel Rogne

 

Sakspapirer:

–       Sakspapirer fra rådsmøtet 11.12.2014

–       PPT-presentasjonene fra foredragene til professorene Dag Undlien, Gunnar Houge og forsker Gunn Peggy Knudsen, og manus fra overlege Ellen Blinkenberg

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med forslag som fremkom i møtet.

 

 

SAK 06/01/15     Eggdonasjon (Evaluering av bioteknologiloven

kapittel 2)

 

Saksbehandler:  Hallvard Kvale

 

Sakspapir:

–       Saksfremlegg om eggdonasjon

 

Vedtak:

            Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse basert på diskusjonen i møtet.

 

 

SAK 07/01/15     Regulering av genetiske selvtester (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

 

Saksbehandlere:            Hallvard Kvale og Truls Petersen

 

Sakspapir:

–       Utkast til uttalelse om regulering av genetiske selvtester

 

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

 

SAK 08/01/15     Fosterdiagnostikk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

 

Benedicte Paus holdt innlegg til saken.

Saksbehandler:  Audrun Utskarpen

 

Sakspapirer:

–       Utkast til uttalelse

–       Sakspapirene til sak 56/06/14 på rådsmøtet 22­.–23. oktober og sak 70/07/14 på rådsmøtet 11. desember

 

Vedtak:

Saken utsettes.

 

SAK 09/01/15     Valg og genetisk testing av sæddonorer (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

 

Saksbehandler:  Hallvard Kvale

 

Sakspapir:

–       Utkast til uttalelse om valg og genetisk testing av sæddonorer

 

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

 

SAK 10/01/15     Sæddonasjon: Donoranonymitet og donorrekruttering (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

 

Saksbehandler:  Hallvard Kvale

 

Sakspapir:

–       Utkast til uttalelse om donoranonymitet og donorrekruttering

 

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

 

SAK 11/01/15     Regulering og klassifisering av farmakogenetiske undersøkelser (Evaluering av bioteknologiloven

kapittel 5)

 

Saken var satt opp på sakslisten, sakspapirer ikke sendt ut. Saken utsettes.

 

 

SAK 12/01/15     Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

 

–       Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 19.12.2014: Statsbudsjettet 2015 – kap. 712 Bioteknologirådet – tildeling av bevilgning

 

–       Skoleprosjektet Ungdommens bioteknologiråd

 

 

SAK 13/01/15     Eventuelt

 

Vedtak:

            Intet