Publisert: 15. april 2015

Møtested:   Hotel Continental

Tidspunkt:           Onsdag 25. februar kl. 10.00–18.00

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Bernadette Kumar

Raino Malnes (gikk kl. 17.40 under sak 21)

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Nils Vagstad (gikk kl. 16.35 under sak 21)

 

Varamedlemmer:

Dag Inge Våge

May Thorseth (gikk kl. 14.25 under sak 17)

 

Forfall:

Petter Frost

Birgit Skarstein

Fern Wickson

Cathrine Bjorvatn (vara)

Ole Kristian Fauchald (vara)

Terje Mesel (vara)

 

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

 

Observatører:

Ingen

Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Andreas Tjernshaugen

Unni Taiet Selmer

Møteleder:                           Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene:      17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

 

SAK 14/02/15    Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 15/02/15    Møteprotokoll for rådsmøtet 27. januar 2015

 

Sakspapir:

–       Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 27. januar 2015

 

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

SAK 16/02/15    Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

 

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 17/02/15    Genomanalyser (Evaluering av bioteknologiloven

kapittel 5)

 

Dr. Susanne Lorenz, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet og professor Kirsti Strøm Bull, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, holdt innlegg til saken.

 

Saksbehandler: Sissel Rogne

 

Sakspapirer:

–       Saksfremlegg

–       Notat med oppsummering av erfaringene fra miniseminarene 11.12.2014 og 27.01.2015

–       Utsendt PPT-presentasjoner fra foredragene til professorene Dag Undlien og Gunnar Houge og forsker Gunn Peggy Knudsen og manus fra overlege Ellen Blinkenberg

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 18/02/15     Bruk av genetiske opplysninger i pressen (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

 

Advokat/partner Jon Wessel-Aas, Bing Hodneland advokatselskap, holdt innlegg til saken

 

Saksbehandler: Truls Petersen

 

Sakspapir:

–       Notat om bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: Pressen

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

SAK 19/02/15     Regulering og klassifisering av farmakogenetiske undersøkelser (Evaluering av bioteknologiloven

kapittel 5)

 

Saksbehandler:             Sissel Rogne og Audrun Utskarpen

 

Sakspapirer:

–       Utkast til uttalelse om regulering og klassifisering av farmakogenetiske undersøkelser i klinikk

–       Vedlegg med bakgrunnsstoff om farmakogenetikk

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet, og utarbeider et utkast til brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

 

 

SAK 20/02/15     Lovens virkeområde – unntak for forskning (Evaluering av bioteknologiloven § 1-2)

 

Elisabeth Larsen holdt innledning til saken.

 

Saksbehandler:  Elisabeth Larsen

 

Sakspapir:

–       Notat om lovens virkeområde – unntak for forskning

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 21/02/15     Fosterdiagnostikk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

Saksbehandler: Audrun Utskarpen

 

Sakspapirer:

–       Utkast til uttalelse

–       Tabell med oversikt over mulige modeller for tilbud om fosterdiagnostikk

–       Sakspapirene til sak 56/06/14 på rådsmøtet 22.–23. oktober 2014 og sak 70/07/14 på rådsmøtet 11. desember 2014

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 22/02/15    Eggdonasjon (Evaluering av bioteknologiloven

kapittel 2)

 

Saksbehandler: Hallvard Kvale

 

Sakspapir:

–       Saksfremlegg om eggdonasjon

 

Vedtak:

            Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse basert på diskusjonen i møtet.

 

SAK 23/02/15    Surrogati (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

 

Saksbehandler: Hallvard Kvale

 

Sakspapirer:

–       Saksfremlegg om surrogati

–       Kronikk av den norske surrogatmoren Renate, Dagbladet, 22. juni 2013

–       Intervju med den norske surrogatmoren Renate, Dagbladet, 22. juni 2013

–       Intervju med den norske surrogatmoren «Charlotte», Dagbladet, 22. juni 2013

–       Artikkel fra DN om norsk surrogati i India (også tilgjengelig online: http://www.dn.no/magasinet/2015/01/09/2100/Dokumentar/sammen-om-livet#), 10. januar 2015

–       Artikkel om internasjonalt surrogati, skrevet til neste utgave av Genialt

–       Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe om håndtering av surrogatisaker (2010)

 

Vedtak:

Saken utsettes.

SAK 24/02/15    Orientering

Det ble orientert om følgende sak:

 

–       Brev fra Helsedirektoratet til OUS-HF Radiumhospitalet datert 06.02.2015: Godkjenning av klinisk studie CD-FDC-001

 

SAK 25/02/15    Eventuelt

 

Vedtak:

            Intet