Publisert: 27. mai 2015

Møtested:   Thon Hotel Opera

 

Tidspunkt:            Onsdag 22. april 2015 kl. 10.00–18.00

 

Fra rådet møtte:

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Gunnar Heiene

Torolf Holst-Larsen

Bernadette Kumar

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Birgit Skarstein

Sonja Irene Sjøli

Nils Vagstad

Fern Wickson

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

Dag Inge Våge

May Thorseth

 

Forfall:

Kristin Halvorsen

Petter Frost

Arne Holst-Jensen

Ole Kristian Fauchald (vara)

Terje Mesel (vara)

 

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

 

Observatører:

Tjaarke Hopen (HOD)

 

Fra sekretariatet møtte:

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Andreas Tjernshaugen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder:               Bjørn Myskja

 

Rekkefølge på sakene:      45, 46, 47, 48, 55, 51, 56, 50, 49, 57, 58

 

 

SAK 45/04/15     Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 46/04/15     Møteprotokoll for rådsmøtet 23.–24. mars 2015

 

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 23.–24. mars 2015

 

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

 

SAK 47/04/15     Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

 

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 48/04/15     Oppsøkende genetisk virksomhet (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

 

Saksbehandler:  Elisabeth Larsen

 

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet

 

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 49/04/15     Refusjon for infertilitetsbehandling i EU/EØS

 

Saksbehandler:  Hallvard Kvale

 

Sakspapir:

 • Utkast til brev om refusjon for infertilitetsbehandling i EU/EØS

 

Vedtak:

Utkast til brev godkjennes med de endringene som fremkom på møtet.

 

 

SAK 50/04/15     Preimplantasjonsdiagnostikk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2 A)

 

Saksbehandler:  Hallvard Kvale

 

 

Sakspapirer:

 • Utkast til uttalelse om preimplantasjonsdiagnostikk

 

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringene som fremkom på møtet, og sendes på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 51/04/15     Surrogati (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

 

Saksbehandler: Hallvard Kvale

 

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om surrogati

 

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 52/04/15     Bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: Pressen (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

 

Saksbehandler: Truls Petersen

 

Sakspapir:

 • Utkast til brev om bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: Pressen

 

Vedtak:

Saken utsettes.

 

SAK 53/04/15     Bioteknologilovens formål og virkeområde: Medisinsk bruk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 1)

 

Saksbehandler:  Truls Petersen

 

Sakspapir:

 • Notat om bioteknologilovens formål og virkeområde: Medisinsk bruk

 

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

SAK 54/04/15     Kjerneoverføring/mitokondriedonasjon

 

Saksbehandler:  Elisabeth Larsen

 

Sakspapir:

 • Notat om kjerneoverføring/mitokondriedonasjon

 

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

SAK 55/04/15     Lovens virkeområde – unntak for forskning (Evaluering av bioteknologiloven § 1-2)

 

Saksbehandler:  Elisabeth Larsen

 

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om lovens virkeområde – unntak for forskning

 

Vedtak:

            Sekretariatet utarbeider utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 56/04/15     Miljødirektoratet si vurdering av den genmodifiserte maisen MON810 – berekraft, etikk og samfunnsnytte

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til fråsegn
 • Sakspapira til SAK 38/03/15 frå rådsmøtet 23.–24.03.15:
  • Pressemelding frå Miljødirektoratet
  • Vurdering og råd om vedtak frå Miljødirektoratet (først og fremst kapitla

4.1–4.7, 5.4–5.6 og 6)

 • Fråsegn frå Bioteknologinemnda om dyrking av MON810, datert 05.02.2013
 • Fråsegn frå Bioteknologinemnda om genmodifisert mais til import, prosessering, mat og fôr, datert 04.07.2013

 

Vedtak:

Bioteknologirådet godkjenner utkastet til fråsegn med dei endringane som kom fram i møtet, saka skal sendast på e-postrunde etter møtet.

 

SAK 57/04/15     Orientering

 

Det ble orientert om følgende saker:

 

 • Årsrapport for Bioteknologirådet 2014

 

 • Kopi av brev fra Helsedirektoratet til flere mottakere, datert 23.03.2015: Godkjenning av bruk av NIPT som metode for RhD-typing av fostre hos gravide som er

RhD-negative

 

 • Brev fra Bioteknologirådet til Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, datert 27.03.2015: Omorganisering av forvaltningen under Helse- og omsorgsdepartementet – Plassering av Bioteknologirådets sekretariat

Vedlagt brev til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 27.02.2015: Innsigelser – rapport om organisering av forvaltningen under Helse- og omsorgsdepartementet

 

 • Nederlands kommisjon for genmodifisering, COGEM, har utgitt rapporten Building blocks for an assessment framework for the cultivation of genetically modified crops. Den handler om hva som skal til for at dyrking av en GMO skal bidra til bærekraftig utvikling. Rapporten er en oppdatering av et arbeid COGEM presenterte i 2009. Bakgrunnen for begge arbeidene er EU-forslaget (som nå er vedtatt) om at hvert medlemsland selv skal få bestemme om de vil legge ned forbud mot en EU-godkjent GMO.

 

Lenke til rapporten: www.cogem.net/index.cfm/en/publications/publicatie/building-blocks-for-an-assessment-framework-for-the-cultivation-of-gm-crops

 

 • European Society of Human Genetics (ESHG) og American Society of Human Genetics (ASHG) har publisert vurderingen sin av NIPT i fosterdiagnostikk: Non-invasive prenatal testing for aneuploidy and beyond: challenges of responsible innovation in prenatal screening.

 

Lenke til dokumentet: http://www.nature.com/ejhg/journal/vaop/ncurrent/full/ejhg201557a.html

 

 

SAK 58/04/15     Eventuelt

 

Vedtak:

            Intet