Publisert: 19. mai 2015

2.1. Bør assistert befruktning også tillates for single kvinner?

Utdyping fra prosjektbeskrivelsen: Ifølge bioteknologiloven kan assistert befruktning i dag tilbys både til heterofile og til lesbiske, men behandlingen gis bare til par. Paret skal enten være gift eller samboere i «ekteskapsliknende forhold».

Mer om Ungdommens bioteknologiråd
Les svar på andre spørsmål

Besvarelser fra skolene:

Askim videregående skole, 1STUC, Østfold
Assistert befruktning handler om å bli gravid ved hjelp av medisinske metoder, som inseminasjon og prøverørsbehandling. Den dag i dag er dette kun tillat for mennesker som er i et ekteskapsliknende forhold, eller som er gift. Det er ikke lov for single å bli gravid på denne måten. Vi i denne klassen mener at det burde være lov for single kvinner å bli gravide med assistert befruktning.

Det bør være kvinnens valg om hun ønsker barn eller ikke. Det er urettferdig at man ikke skal kunne få barn bare fordi man er single. Men på den andre siden er det jo nok mennesker her på jorda, og vi burde kanskje ikke hjelpe til med å få flere mennesker her, og skape overbefolkning på denne jorden.

Det er mange single som ønsker barn, men som ikke har en partner å få barn med, eller som ikke ønsker å ha en partner. Da er assistert befruktning et veldig godt alternativ. Vi mener at man bør gå gjennom en godkjenningsprosess når man skal bli forelder på denne måten. Man skal være i god fysisk og psykisk helse. Man må også være i stand til å ta seg av barnet med tanke på økonomi. Kvinnen skal være i fast jobb med en fast og god inntekt. Før befruktningen tar sted, skal kvinnen få uanmeldt besøk hvor man ser på forholdene og livet til kvinnen.

Kvinnen bør betale for denne tjenesten. Det er ikke en nødvendighet med barn. Dette er et luksusønske. Par som ikke er i stand til å få barn har tre forsøk med assistert befruktning som er gratis, og dette syntes vi er fint. Det skal ikke være slik for de single kvinnene. De kan være i stand til å få barn med en mann, noe personene i et par kanskje ikke er i stand til.

Barn kan bli like godt oppdratt med bare en forelder. Det er mange single som tar seg godt av sine barn, alene. Det er absolutt bra å ha to foreldre, men det er ingen nødvendighet. Barnet blir mer utsatt hvis barnets forelder blir rammet av sykdom eller død, men det er alltids noen andre i familien som kan ta seg av barnet.
Vi mener at barnet bør få vite hvem som er faren sin da man blir 18 år gammel. Man har en rett til å vite hvor man kommer fra.

Single kvinner har lov til å både adoptere barn og hvorfor skulle det ikke da være lov til å bli gravid med hjelp av assistert befruktning for single kvinner da?

Atlanten videregående skole,  1ST5, Møre og Romsdal
Gruppe 1:

Assistert befruktning er eit tema så og seie alle ser positivt på. Denne medisinske metoden gjer det mogleg for homofile og lesbiske å få barn, samt andre par som har problem med befruktning. I tillegg gjer det det mogleg for einslige kvinner å få barn. Elevane i 1ST5 meiner det er ein flott moglegheit som burde kunnes utnyttas av dei fleste. Å vere i fysisk og ikkje minst psykisk stand til å ta vare på eit barn er det kravet vi meiner burde stilles – og ein slik sjekk burde vere nøye gjennomført. I tillegg har økonomisk stabilitet mykje og seie, og at den eller dei som skal ha barn på alle andre måtar er tilrettelagt for den påkjenninga det å få barn er. På sama tid finns det grunnar og argument for at nokon meiner at det er ein metode som ikkje burde gjennomførast, til tross for at dette er mindretalet. Til dømes er assistert befruktning i strid med det som oppfattas som den naturlege måten å skape barn på, noko som kan skape eit etisk dilemma. Så har man dilemmaet om anonyme donorar. FNs barnekonvensjon seiar at barn har rett til å kjenne foreldra sine, og at etter fylt 18 år kan man om ønskelig finne sitt biologiske opphav. Fleire land bruker derfor av omsyn til barna berre ikkje-anonyme donorar, noko som er ein veldig god løysning om assistert befruktning skulle ha vore lov.

Gruppe 2:

I Norge per i dag, må ein vere gift eller samboande for å kunne nytte seg av assistert befruktning. Både heterofile og homofile par kan nytte seg av det,  men det diskuterast om teknologien også skal bli tilboden til single kvinner. Det er mogleg at barnet vil føle eit tomrom der farsfiguren elles ville vore, og at to foreldre er det aller beste utgangspunktet for familiefølelsen hos barnet. Likevel er det viktig å poengtere at ei singel kvinne like godt kan bidra med positive ting for barnet som ei mor og ein far kan saman. Både når det gjeld kjærleik og omsorg, økonomisk ståsted og livssituasjon, er det viktig å undersøke kvart enkelt tilfelle. I dag er det slik at legen skal foreta ei vurdering av den medisinske og mentale tilstanden til søkarane før behandling, for å finne ut om dei er egna til å ta vare på eit barn. Tilbod om denne vurderinga meiner vi også burde gis til einslege kvinner, fordi dei uansett må bevise at dei er sømmelege foreldre.

Bodin videregående skole og maritime fagskole, ST1E, forskerlinja, Nordland
Motargumentene i denne debatten, var at single kvinner ikke burde få barn ved assistert befruktning fordi barnet har rett til to foreldre. Noen mente at kvinnene ikke kom til å klare morsrollen alene uten støtte fra en annen forelder.

Vi kom fram til at assistert befruktning bør være lov for single kvinner. Dette mener vi fordi å få barn er en stor del av livet, og vi synes at det skal være like muligheter for alle. Om ektepar kan få barn gjennom assistert befruktning, burde også single kvinner få denne muligheten. Det er mange single kvinner som har lyst på barn, men som ikke har funnet seg en partner. Vi mener da at det burde være strenge vilkår og krav, f.eks. oppfølgning av barnet og en grundig bakgrunnssjekk av kvinnen som ønsker assistert befruktning. Alenemoren bør ha tilgjengelige støttespillere fra familien, siden det å oppdra et barn alene er en vanskelig oppgave å håndtere.

Bybroen videregående skole, biologi 2, Sør-Trøndelag
Assistert befruktning skal være lov for single kvinner, men det må på forhånd skje en kartlegging av kvinnen av godkjent helsepersonell for å kartlegge kvinnens livssituasjon samt familiesituasjon, og evnen til å ha omsorg for barnet samt gi barnet en trygg og god oppvekst.

Motargumenter:

–       skal ikke være lov for single kvinner da dette strider med samfunnets normer. Barnet kan oppleve psykiske problemer og andre ”ulemper” i samfunnet da den ”normale” familiesituasjonen er mor, far og barn.

–       ønsker å unngår en situasjon hvor et barn fødes inn i et liv med kun en omsorgsperson.

–       dersom single kvinner skal kunne få barn, skal kvinnen adoptere da det er mange barn uten foreldre, både i Norge og i utlandet.

Charlottenlund videregående skole, 1ST4, Sør-Trøndelag
Assistert befruktning for single kvinner er et omdiskutert tema, og det har en del negative sider. Først og fremst kan et barn som vokser opp uten en far føle en emosjonell mangel gjennom oppveksten og senere i livet. Også kan det være vanskelig for alenemoren å sørge for barnet sitt uten å ha en mann som kan eventuelt hjelpe henne økonomisk. I tillegg hvis situasjonen faktisk var slik at hun klarer å sørge for barnet økonomisk, er sannsynligheten veldig høy for at hun tilbringer mye tid på arbeid noe som gjør til at barnet får mindre omsorg fra moren.

Til tross for dette er klassen blitt enig om at assistert befruktning er noe som burde bli lovlig, men på noen grunnleggende prinsipper. Den eventuelle moren må gå gjennom en del tester og undersøkelser for å se om hun er i stand til å ta vare av et barn alene. Testene ville sjekket om hun hadde god nok inntekt og om hun er mentalt stabil. Om alt en kvinne ønsker i livet er et barn er det litt ondskapsfullt å nekte henne den gleden. Uansett er det ganske sikkert at barnet ville blitt veldig høyt elsket av moren, selv om hun er alene.

Eidsvoll videregående skole, 1STC, Akershus
De fleste fruktbare kvinner som ønsker å bli gravide, klarer å bli det i løpet av ett år. Det er derimot 10% av alle par som ikke lykkes med graviditet. For disse er assistert befruktning en metode for å oppnå målet om å få barn. I Norge ble det tilbudt assistert befruktning for heterofile og lesbiske par, i 2009. Likevel har ikke single kvinner eller menn lov til å ta i bruk dette som et hjelpemiddel. Er dette etisk korrekt? Det er svært mange barn som vokser opp med en enslig forelder, som ikke opplever begrensninger sammenlignet med andre barn som vokser opp med to foreldre. Likevel kan det oppstå problemer med tanke på ulykker og sykdom, dersom et barn kun har en forelder. Hva er det beste for det eventuelle barnet? Er det riktig at man ikke skal få lov til å ta i bruk assistert befruktning kun fordi man er singel? Dersom leger foretar en vurdering inkludert psykososiale og medisinske forhold, i tillegg til omsorgsevne, hvorfor skal det være annerledes for single kvinner? Dersom intensjonen kun er barnets beste, samtidig som at et voksent menneske får en drøm i oppfyllelse, hva er det som stopper det?

Elvebakken videregående skole, 1STB, Oslo
Vi mener at denne saken i bunn kun inneholder to hovedargumenter for hver side, som veier opp mot hverandre. «Mot»-siden mener at det ikke bør være et alternativ ettersom et barn har krav på en farsrolle, og vokse opp med best mulige muligheter innenfor en familie. Det vil si to friske foreldre med inntekt og stabilitet rundt dem. «For»-siden mener at et barn fint klarer seg uten en farsrolle, spesielt med tanke på at mange barn allerede vokser opp uten en far av forskjellige grunner, og at en enslig kvinne ikke hadde ønsket et barn dersom hun vet hun ikke hadde klart å ta vare på det.

Mot assistert befruktning for enslige:

Det er mulig kvinnen ikke er i stand til å ta vare på barnet like godt som hun selv mener. Hvis man virkelig ønsker noe fokuserer man mest på ønsket sitt og at man «helt åpenbart» hadde taklet ønske, og derfor ikke gjennomtenkt alle lastene som mulig vil følge. Med tanke på at et barn varer livet ut under omsorg og støtte fra foreldre, vil det bli en vanskelig situasjon å håndtere for barnet dersom noe skulle skje med moren (moren er eneste forsørger), og hun blir ute av stant til å forsørge barnet. Det er også da viktigere at kvinnen som velger assistert befruktning tenker langsiktig og veier alle mulighetene for ulykker eller situasjoner som kan slå negativt ut. En farsrolle er også viktig for at barnet skal få en mest mulig balansert innflytelse fra begge kjønn under oppdragelse.

For at assistert befruktning skal gjennomføres må det en sæddonor til, og barnet vil ofte føle krav på å vite hvem faren er i ett punkt i livet. Dette kan mulig skape komplikasjoner.

For assistert befruktning:

Ikke alle kvinner finner den rette de kan få barn med. Mulig har hun dårlig erfaring med menn og er redd for å binde seg på den måten. At hun selv vil vise selvstendighet og ta ansvar for barnet er også en mulighet. Dette vil også øke et styrket forhold mellom barn og mor ettersom hun er eneverge. Med tanke på at mange barn allerede vokser opp med kun en forelder, i denne situasjonen uten en farsrolle, klarer seg ofte helt fint. En farsrolle kan også være en onkel eller en nær venn av moren, og barnet vil derfor få innflytelse fra begge kjønn under oppveksten. En enslig kvinne som virkelig ønsker et barn vil også være klar over ansvaret som følger, og hadde ikke ønsket et barn dersom hun visste hun ikke var i stand til å ta vare på det.

Assistert befruktning er også bra for kvinner ute av stand til å få barn, eller med traumatiske hendelser som har påvirket seksuallivet. Et eksempel er en kvinne som var gift med en mann i 7 år, men ute av stand til å bli gravid. Dette førte til at mannen forlot henne, men ønsket om et barn forble sterkt hos kvinnen. Akkurat nå har hun ikke ne mann hun har lyst til å få barn med, og hun ønsker å oppdra barnet selv ved hjelp av assistert befruktning (Serbisk nettavis: http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/112004/Zene-bez-partnera-mogu-na-vantelesnu-oplodnju)

Oppsummering:

Mange mener enslige kvinner har rett til å oppdra barnet på egenhånd ettersom det er deres vilje, og hun selv føler hun er i stand til å gjennomføre det arbeidet som kreves. Farsrollen kan være en påvirkning fra andre viktige menn i nærmiljøet. Andre mener at barnet skal ha en stabil oppvekst med alle de viktigste faktorene fylt, og at en farsrolle skal komme fra en forelder som bor med barnet. Det blir også ment at det er risikofylt at kun en forelder skal forsørge barnet alene med tanke på mulige hendelser som kan slå ut negativt. Disse to sidene veier hverandre opp, og det er opp til hver enkelte person å avgjøre hva de mener er etnisk riktig. Selv mener vi at assister befruktning skal være lov, men at det skal være en meget lang og streng prosess der alle muligheter og faktorer blir oppveid på forhånd. Det skal være klart over en lang periode at kvinnen er i bra stand til å ta vare på barnet og at miljøet rundt barnet er så stabilt som mulig.

Fagerlia videregående skole, 1SF/1ST6, Møre og Romsdal
Vi mener at enslige kvinner burde få tilbud om assistert befruktning. Det skal ikke være et skille her. Men det burde være veiledning og samtaler med helsepersonell, eventuelt andre, før enslige kvinner gjennomgår dette, slik at de er trygge på prosessen de skal gjennom. Barn blir ikke fratatt familier der en forelder går bort, kvinner som blir gravide når de er enslige mister ikke retten til barnet sitt, og vi ser dermed ikke en grunn til at enslige kvinner ikke skal få tilgang til assistert befruktning.

Greveskogen videregående skole, 1STH, Vestfold
Flertallet i klassen mente at man ikke skal tillate assistert befruktning for single kvinner fordi oppveksten kan bli vanskelig for barnet selv. Dette kan komme i form av manglende omsorg fra kun en forsørger, eller tilfeller hvor barnet sliter psykologisk med manglende kunnskap om sin far. Det kan også være et ubehag for den biologiske faren at han per dagens lovverk ikke kan være sikker på om han en dag uventet vil få møte barnet sitt. Videre kan barnet risikere å bli mobbet, spesielt i barneskolen, ettersom at det ser ut til å være uunngåelig at barn gjør narr av de som er annerledes (for eksempel homofile).

Et lite mindretall i klassen var uenig og mente at en slik ordning kunne vært positivt for kvinner som av ulike grunner ikke ønsker å ha en samboer, men likevel ønsker et barn.

Halden videregående skole, 1STUD, Østfold
Ja, hvis hun er egnet til det og har mulighetene til rette.

For:

Alle bør ha muligheten til å få barn.

Du kan få like god oppvekst som et barn med to foreldre.

Mot:

Det kan være vanskelig for barnet å vokse opp uten en far.

Horten videregående skole, 1IDA, Vestfold
I dag er det ikke lov for single kvinner å få assistert befruktning. Det er mange argumenter for og imot dette;

Et argument for at assistert befruktning skal bli tilbudt til single kvinner, er påstanden om at alle har rett til barn. Nå når vi først har teknologien til å hjelpe kvinner som er befruktnings udyktige, hvorfor ikke bruke den? Et annet argument for er at kvinner, jo eldre de blir, mister fruktbarheten og kan fort miste muligheten til å få barn.

Noen argumenter mot er at noen mener at et barn skal vokse opp med én rollemodell fra hvert kjønn. En singel kvinne vil stå alene i økonomiske tilfeller, og man skal alltid tenke på barnets fremtid. Et annet argument mot er at det går imot naturens gang.

Et av de viktigste argumentene er det som handler om at kvinner mister fruktbarheten sin. Det er ikke alltid slik at single kvinner greier å få seg en mann eller at karrieren setter en stopper for det. Derfor kan assistert befruktning gi en god mulighet til at alle kvinner har mulighet til å få seg et barn.

Et annet viktig argument er at et barn fortjener en «ekte» far og mor. Når en singel kvinne får barn alene så påfører hun barnet med bevissthet, svekket omsorg. Det skal være mann og kvinne som skal ha barn sammen, og når du ikke har en mann å få barn med, og en som kan hjelpe til i oppveksten så er det ikke meningen at du skal ha barn. En kvinne kan ha lyst på barn uansett økonomi, og det er urettferdig å gi muligheten til noen og ikke til andre.

Flertallet i en klasse på 24 elever, mener at assistert befruktning burde tilbys til single kvinner. De begrunner dette med det er en menneskerett å få barn, men det ble satt betingelser til å oppfostre barnet. Som å f. eks få økonomisk støtte, eller ansette en barnevakt/au pair av det motsatte kjønn, slik at barnet vokser opp med 1 person fra hvert kjønn.

Mindretallet mener at assistert befruktning ikke burde tilbys single kvinner, grunnet at det går imot naturens gang. De begrunner svaret sitt med at alle barn har rett til å vokse opp med 1 person fra hvert kjønn og at kvinnen må ha et stabilt økonomisk liv. Hverdagen til kvinnen må være tilpasset slik at henne kan ta vare på et barn.

Horten videregående skole, 1STD, Vestfold
Samtidig som homofile og lesbiske ble likestilt med heterofile i ekteskapslova, fikk lesbiske rett til assistert befruktning i 2008. Loven tredde i kraft i 2009. I dag er problemstillingen en helt annen, nå ønsker også enslige kvinner å få tilbudet om assistert befruktning.

Dersom man kun er én forelder fra befruktningen av, fratar man det kommende barnet retten til å ha to foreldre. Det trengs to personer for å få et barn til verden, sånn har det alltid vært. Hvorfor skal man plutselig kunne få barn «med seg selv»? Assistert befruktning bør være en behandling forbeholdt de parene som ikke har forutsetning til å få barn. Dersom man likevel er singel og ønsker barn, har man mulighet til å adoptere. Adopsjon er en like god mulighet, men drømmen om en som er lik en selv er for stor hos mange kvinner i dag. Hvis man er singel og virkelig ønsker barn skal man kunne elske og bry seg like mye om barnet uavhengig om det er sitt eget eller adoptert. Problemet er selve adopsjonen. Det er altfor vanskelig for enslige å adoptere, og dette burde endres fremfor å endre loven om assistert befruktning for enslige.

Noen grunner til at single kvinner burde ha tilgang til assistert befruktning er først og fremst likestilling. En enslig kvinner kan være i full stand til å ta vare på et barn selv om det ikke er en annen part med i oppdragelsen. At det er tukling med naturen brukes ofte som en grunn til at det ikke bør være lov, men vi er allerede i gang med ettersom lesbiske par og heterofile uten mulighet til å få barn kan få assistert befruktning. Kvinnene som ønsker å gå gjennom denne prosessen har et sterkt ønske om å få et barn og det krever mye penger for å få det til. Moren går igjennom både fysiske og psykososiale tester som avgjør om hun er i en posisjon hvor hun kan ta vare på barnet hvis noe skulle skje henne. Barnet har mulighet til å finne ut hvem faren er når det fyller 18 år, dersom tilfellet er en åpen donasjon. Assistert befruktning for single kvinner burde være lov, fordi det ikke er noe i veien for at en enslig kvinne skal klare å ta vare på et barn.

Ved tillatelse av assistert befruktning for enslige, bør kun offentlige sædbanker og klinikker være lov. Dette vil være den sikreste måten å passe på at donorer er testet for bl.a. sykdommer. Dersom det holdes offentlig vil det være lettere å oppsøke og billigere enn privat. Inspeksjon bør finne sted regelmessig og nøyaktig av både sædbankene og klinikkene som utfører befruktningen.

Kragerø videregående skole, 1B, Vestfold
Per i dag er assistert befruktning tillatt for de som er i parforhold, og spørsmålet videre er; skal assistert befruktning også være tillatt for single kvinner?

For barnet sin skyld er faren viktig for barnets oppvekst. Faren har mye innflytelse på hvordan barnet utvikler seg. Helt siden menneskene oppstod har en person av hvert kjønn vært nødvendig for at et barn skal bli til. Hvis alle skal kunne bruke assistert befruktning, vil den naturlige utviklingen stoppe opp. Det vil si at vi går fra å trenge to individer for å skape et barn, til at det blir et futuristisk samfunn. Til slutt trenger man kun en eggcelle og en sædcelle for å skape et nytt liv, og da er ikke lenger mennesket i seg selv nødvendig, men kun enkelte celler. Dette mener vi blir etisk galt.

Langhaugen videregående skole, 1MM, Hordaland
Ifølge bioteknologiloven kan bare assistert befruktning tilbys til par i ekteskapslignende forhold. Det markante flertallet i klassen mener at også single kvinner bør få like rettigheter som par når det gjelder assistert befruktning. De aller fleste single kvinner som ønsker assistert befruktning har gjerne gått gjennom en lang prosess knyttet til spørsmålet om å få barn alene, og beslutningen er ofte svært godt gjennomtenkt. Det finnes mange eksempler på at alenemødre kan lykkes når det gjelder å ta vare på et barn alene, og to foreldre er ikke nødvendigvis bedre egnet til å ha omsorg for et barn enn en alenemor. Vi mener imidlertid at alle som ønsker hjelp med assistert befruktning bør gjennomgå en undersøkelse av økonomi og helse. Psykologiske og økonomiske evalueringer knyttet til vedkommende bør gjøres av fagpersoner.

Et lite mindretall er svært uenig, og mener at én forelder ikke er nok. Behovet for to rollemodeller dekkes ikke, og risikoen for omsorgsmessige og økonomiske utfordringer er for stor.

Lillehammer videregående skole, avdeling Mesna, 3PBYA, Oppland
Ved assistert befruktning burde det være enkelte krav en person må oppfylle. Vi mener at man ikke trenger å være i et forhold for å få assistert befruktning fordi det ikke nødvendigvis er slik at forhold som er der og da varer livet ut. Man trenger ikke å være i et forhold for å ta vare på et barn. Alle har rett til å få barn og vi mener at assistert befruktning er en sikrere metode enn å finne seg en mann på byen for en kveld.

De som skal få gjennomført assistert befruktning må gå gjennom et system og være både over og under en viss aldersgrense.

Lillehammer videregående skole, avdeling Mesna, 3PBYB, Oppland
Vi synes det burde være lovlig for single kvinner å få assistert befruktning. Single kvinner kan være en like gode foreldre som to foreldre. Ikke alle kvinner finner seg partner, men de fortjener fortsatt muligheten til å få barn. Selv om vi er for at single kvinner skal få assistert befruktning, mener vi at det burde være en aldersbestemt grense for når kvinner kan benytte seg av assistert befruktning. Vi synes kvinner burde være over 30 år for å få assistert befruktning. Grunnen til det er at kvinnen fortsatt har mange år på å finne seg kjæreste og få barn med før dette.

Mailand videregående skole, 1STA, Akershus
Assistert befruktning er en mulighet for par som ikke har muligheten til å bære frem et barn på naturlig vis. Befruktningen kan foregå utenfor kroppen nemlig på et laboratorium, prøverørs behandling, eller ved inseminasjon behandling, hvor sæd innsettes i livmoren. I dag i Norge er det lov å ta assistert befruktning hvis du er kvalifisert for det og du må søke om lov. Er det etisk riktig at assistert befruktning skal være tillatt i Norge, og hvordan skal den assisterte befruktningen gjennomføres?

Assistert befruktning burde gjennomføres på en trygg måte for både kvinnen og fosteret. Man må ta hensyn til kvinnens helse, og trygghet til fosteret som må være prioritert. For å gjennomføre dette må kvinnen bli behandlet før og etter behandlingen. Selv om dette er en unaturlig prosess som går mot naturens gang så mener mange at hvis ikke barnet blir unnfanget på naturlig vis så skal bare dette aksepteres.  Dette gir muligheten mange kvinner ikke har noe å tape på. Det viktigste er å undersøke om kvinnens helse  er god nok, og om behandlingen er tilpasset deres velvære.

Vi mener det er viktig og sette fokuset på kvinner som velger selv at de skal ta assistert befruktning. Det er viktig og ha muligheter for kvinner som ikke får bære frem et foster., men samtidig må barnet ha en trygg omgivelse rundt seg med gode støttekontakter. Vi vil heve loven med å si at alle mennesker har ulike egenskaper til å produsere et barn, og ingen er like derfor er det viktig og ha en kunstig mulighet for  alle kvinner.

Molde videregående skole, 1A, Møre og Romsdal

De fleste mener ja, men det bør settes krav til personen (økonomi, at personen klarer å ta vare på barnet og har tid osv). Vi mener det ikke er nødvendig å være to foreldre, det er mange barn som i dag vokser opp med en forelder og det går som oftest veldig bra. Noen finner kanskje ikke en person de vil tilbringe livet sitt med, og vi synes ikke muligheten til å få barn burde bli tatt bort. Det vil også sannsynligvis være tryggere å gjennomføre assistert befruktning i Norge enn i utlandet. Det er bedre å få et barn du elsker enn å få et barn med en mann du ikke elsker.
Mindretallet mener nei fordi det ikke stemmer med at homofile og lesbiske må være i et ekteskapslignende forhold for å få denne behandlingen. Det vil da bli forskjellsbehandling. Det vil også bli vanskelig å vurdere hvilke kvinner som skal få tilbudet (skråplanargumentet).

Nadderud videregående skole, 1C, Oslo
I dag gir lovgivningen tilgang til at heterofile og lesbiske par kan få assisterte befruktning, men spørsmålet er om single kvinner også skal få denne muligheten. Bioteknologiloven fastslår at hensynet til det beste for barnet er en viktig etisk faktor i lovreguleringen av assistertbefruktning. Problemet med en singel kvinne er en ikke tilstedeværende mann, og en svakere stilt økonomi på grunn av det. Flertallet i klassen mener at barnets beste alltid skal være førsteprioritering og derfor er det innenfor rimelighetens grenser å stille krav om å være et par.

Nadderud videregående skole, 1D, Oslo
Flertallet i klassen mener at dette burde tillates, men med visse forutsetninger. Det man burde legge vekt på er om kvinnene som ønsker å bli foreldre er kvalifisert for denne rollen. Samlivssituasjonen eller seksuell legning har ingen relevans i forhold til å få barn. Så lenge hun kvalifiserer seg til å være gode foreldre, etter en grundig undersøkelse og vurdering, burde hun ha rett til å gjennomføre en assistert befruktning. Dette kan f. eks. være en stabil helse og en stabil økonomi. Generelt burde all tilrettelegging og lovgivning bli gjort på grunnlag av hva som er det beste for det eventuelle barnet. Mindretallet i klassen mener at dette kan få negative følger. Barnet vil f. eks. ikke kunne få vite hvem som er faren, noe som kan vær psykisk utfordrende for barnet. Det kan også være vanskelig å være alenemor, noe som igjen kan gi en tøff oppvekst for barnet.

Nadderud videregående skole, 1STA, Oslo
Et flertall av klassen var klart for å tillate assistert befruktning for single kvinner. Mange argumenterte med at dette allerede er tillatt for par, og det er ingenting som tilsier at det beste for barnet er to foreldre. Mange alenemødre mestrer allerede oppgaven å være verge svært godt, og det er trolig flere som er egnet til det. Samtidig syntes de fleste at det var viktig med en prosess og avklaring rundt vedkommendes psykiske stabilitet, liknende den som i dag brukes for å bestemme hvem som får adoptere.

De i klassen som argumenterte mot assistert befruktning for single kvinner, poengterte med at det er høy sjanse for økonomisk ustabilitet med bare én forsørger. En kan også stille spørsmålet om en eventuell valgprosess av donor fører til et sorteringssamfunn.

Nord-Gudbrandsdalen videregående skole avdeling Otta, 2ST, 3ST og 3PBY, Oppland
Når det gjaldt dette temaet sa mange at single kvinner også burde kunne få barn ved hjelp av assistert befruktning. Flertallet sa at alenemødre også kan klare seg bra, men det er viktig å sikre seg at den evt. personen har økonomien på plass. Eller at det stilles de samme kriteriene som ved adopsjon. Mange mente også at en alenemor kan være like god som det et par er. Det er også flere kvinner som faktisk ikke finner en mann, og det var ingen av jentene som mente at kvinnen skulle bli straffet for dette.

Men selv om mange var for at dette skulle være mulig, var det også mange som var kritiske. Dette kom av at de mente at barnet burde ha en andre-person når de vokste opp. Det var også stilt et spørsmål som gjaldt dette med om barnet skulle ha krav på å vite hvem donoren er. Det kom tydelig frem at det er best når to personer har ansvaret.

Videre sa de at det ikke burde være en relativt lang prosess for å kunne få barn. Men selv om det skal være en nøye prosess, så burde det være lettere enn adopsjon. Dette med å vite hvem faren er, er det noe som skal være offentlig? Burde faren ha noen krav? Stønad osv.? Dette var bare temaer som kom opp, og det var ikke noe flertall for eller i mot dette.

Olav Duun videregående skole, Vg3 – Bi2, Nord-Trøndelag
I dagens samfunn kan assistert befruktning tilbys bare til par, det spiller ingen rolle om man er homofil eller heterofil.
Single kvinner har lov til å adoptere, så det skal egentlig ikke være noe i veien for at dem skal få gjennomført assistert befruktning også. Det er så klart en relativt stor forskjell på å adoptere et barn som allerede er kommet til verden og på å bære fram et barn helt alene. Det vil si at mang trenger å sette en rekke kriterier som forhindrer single kvinner som ikke kommer til å klare å bære fram barnet på en sunn og måte som er sosialt akseptert.
Slike krav bør innebære økonomi, mental helse, sosial levestandard og andre faktorer som er med på å avgjøre om den single kvinnen er kvalifisert og kapabel til å være alenemor.
Det er også viktig at kvinnen lever i et stabilt hjem og har en sunn omgangskrets.

Det er kritisk at kvinnen har satt opp en oversikt over eventuelle problemer med å forsørge barnet. Samtidig at man ikke har hatt egne personlige problemer som eventuelt hadde først til problemer for barnet i oppveksten og under svangerskap.

Kravene som skal oppfylles bør være veldig strenge og beslutningen skal nøye diskuteres med en faglært i dette området.

Orkdal videregående skole, 1MDA, Sør-Trøndelag
Ja
– Man skal ikke trenge å være to for å få assistert befruktning, fordi det er lov til å adoptere når man er singel.
– Du har lyst til å føre generasjoner videre, men ikke lyst på et forhold.

Nei
– Man må være sikre på at man klarer å forsørge barnet alene.
Bør ta tester for å sjekke om du kan helt sikkert forsørge et barn eller ikke.
– Det kan være best for barnet å ha to foreldre å forholde seg til.
– Barnet bør få muligheten til å holde kontakten med en farsfigur.
– Barnet kan bli mobbet for å ikke vite hvem sin far er og hvor h*n stammer fra.
– Det kan være vanskelig for en mor å gå gjennom et svangerskap alene, hvem skal ta vare på barnet om noe galt skjer under fødselen?

6 For og 7 mot.

Orkdal videregående skole, 1STB, Sør-Trøndelag
I Norge i dag er det foreløpig ikke lov med assistert befruktning for single kvinner. Det er bare lov for gifte par, samboere og lesbiske par. Det nevnes i flere artikler at et barn burde vokse opp med en farsfigur, men hvis ett lesbisk par får hjelp med assistert befruktning så er det jo fortsatt ingen farsfigur inne i bildet. Hvis det er slik at man da mener at det ikke skal være barn som vokser opp uten en farsfigur, så burde det jo også være ulovlig med skilsmisse og separasjon av par i Norge. Vi mener at det burde være lov med assistert befruktning for single kvinner i Norge fordi en mor kan ta vare på barnet sitt like bra som om det er to foreldre. Det burde være samtaler i samråd med psykologer og økonomiske rådgivere for å se om kvinnen er egnet og har god nok økonomi til å forsørge et barn helt alene. Det burde være en aldersgrense der man ikke kan være under 25 år og ikke være over 38 år i henhold til modenhet og fertilitetsnivå.

Oslo Katedralskole, 1C, Oslo

Den andre halvdelen av gruppa hadde om assistert befruktning for enslige kvinner og nedfrysning av egg. Tjueåtte av tretti elever i klassen vår mente at assistert befruktning for enslige burde lovligjøres. Hovedargumentet mot assistert befruktning i klassen er at barn trenger to foreldre, og en elev var generelt imot assistert befruktning. Viktigste argumentene for, er at staten får mer kontroll over virksomheten og de som benytter seg av den. Slik som det er i dag, drar de fleste til Danmark for å gjøre dette, og dette er ikke hensiktsmessig. Ved å holde praksisen innenfor landegrensene vil den norske staten regulere dette bedre.

Med henhold til assistert befruktning til enslige kvinner og nedfrysning av egg, kan man kan konkludere med at klassen er positiv til tiltak som støtter kvinner som ikke har personlig gevinst som motivasjonsfaktor, og er negative til tiltak som gjør dette. Eksempler på dette er assistert befruktning for kvinner som ikke finner partner, og kvinner som fryser ned eggene sine for å prioritere andre ting.

Ringsaker videregående skole, 1STC, Hedmark
Dersom assistert befruktning tillates for single kvinner vil barn bli født uten en farsfigur. Vi har delte meninger om dette, men mange dette er en god mulighet for de som ikke finner den rette. Det å ha to foreldre i og en farsrolle i livet og oppveksten er også veldig viktig, noe som gjør at mange er imot. På en annen side er det også mange som kun har en forelder i dag, som har en like bra oppvekst som barn med to foreldre. Dersom kvinnen velger å få barn alene, må hun jo ha motivasjon og viljen inne, noe som gjør at vi tror disse barna vil få mere enn nok kjærlighet. Derfor mener et flertall at assistert befruktning for single kvinner tillates.

Samisk videregående skole og reindriftsskole, 1SUA, Finnmark
Her er det delte meninger i klassen. Det å få barn er et samarbeid mellom mann og kvinne og det avhenges av begge parter, og i utgangspunktet bør barnet ha to foreldre. Men, flere i klassen mener at dette er et dårlig argument fordi det finnes flere barn som vokser og har vokst opp med kun en forelder. Derfor er det vanskelig å konkludere det her.

Sandvika videregående skole, 1STA, Akershus

Gruppe 1:

Assistert befruktning innebærer inseminasjon og befruktning som foregår utenfor kvinnens kropp. Med andre ord kvinnen får innført sæd på en annen måte enn ved samleie.  Dette er blitt en vanlig måte å hjelpe enslige eller andre som trenger hjelp med å få barn. Det er også en stort spørsmål om det burde være tillat eller ikke.

I Norge i dag er det ikke tillat å tilby single kvinner assistert befruktning. Heterofile og lesbiske kan få tilbudet, men grunnen er at de er i par. Denne behandlingen gis bare til par som skal være enten gift eller samboere i ”ekteskapsliknende forhold”.

Det er lov og tillatt for single kvinner til å adoptere barn, men foreldrene blir nøye vurdert av adopsjonsforeldrene og de må også igjennom en stor prosess. Samtidig blir adopsjon sett på som mer ”lovlig” på grunn av at barnet allerede er faktisk født. Dersom man er en adoptivforelder, er man like sårbar som en som tar assistert befruktning. Hvis problemet er at testene for adoptiv foreldre er mer omfattende, burde det være åpent for forandringer i lovverket.

Assistert befruktning bør ikke være et tilbud for single eller enslige kvinner på grunn av at det kan bli for mye ansvar for en enkelt person. Det er også for barnets beste hvis de vokser opp med to foreldre med tanke på at det blir ”mindre jobb” om man er to fremfor en. Samtidig bor vi i et heldig land hvor det finnes flere voksne omsorgspersoner og i tillegg har vi et barnevern som skal hjelpe til å gjøre det beste for barna. Og ettersom lesbiske par kan få tilbud om assistert befruktning, bør det være muligheter for at single eller enslige også skal få denne form for hjelp. På grunn av at lesbiske par kan få tilbud om assistert befruktning, er det som om samfunnet virker diskriminerende ovenfor single. Det er en del i dag som er oppvokst med én forelder, men det betyr ikke at de får av noen som helst grunn en dårligere oppvekst selv om de kanskje ikke kommer fra en ”tradisjonell” kjernefamilie.

Etter litt drøfting er vi kommet frem til at det ikke er noen gode nok argumenter til at loven ikke burde endres. Dagens teknologi gjør så det nå er mulighet til å forandre gener så et individ kan være bedre rustet for livet, men hvor går grensen for bruk av genterapi. Er det riktig eller galt å bruke genterapi for å skape et sterkere individ en å la naturen gå sin gang og hvor går den etiske grensen på bruk av genterapi.

Gruppe 2:

Assistert befruktning er medisinske metoder som brukes for å fostre barn. I Norge tillates assistert befruktning til både heterofile og lesbiske, men dette gjelder bare par som er enten gift eller samboere i ”ekteskapsliknede forhold”. På grunn lag av at norske enslige kvinner ikke har muligheten til å få assistert befruktning i Norge, dra mange av dem til Danmark hvor det er lovlig. Denne teksten tar for seg problemstillingen ”bør assistert befuktning være tillat for single kvinner?”.

I dag er det ikke lov med assistert befruktning for single kvinner, dette begrunnes med at det er for barnets beste. De mener at alle barn bør ha muligheten til å ha to foreldre, i tilfelle det skjer noe med en av de så den ikke er i stand til å ta vare på barnet. Det kan også være for mye ansvar for bare en voksen å skulle ta vare på barnet, selv om de kanskje får hjelp. En annen faktor er at familien blir mer sårbar når de bare har en forelder. Selv om det er tillat med adopsjon for single kvinner betyr det ikke at assistert befruktning bør være tillat. Dette er fordi i adopsjon handler det om noen som allerede er født og som trenger hjelp. Det blir noe annet når det gjelder å hjelpe noen å bli født uten muligheten til å ha to foreldre. Å få barn er dessuten ikke en menneskerett.

Assistert befruktning for single kvinner bør være tillat fordi selv om det kan skje noe med moren så har de fleste familie og venner som kan ta vare på barnet. Dette burde også være et krav for å kunne få tillatelse til å få assistert befruktning. Dessuten er det mange som har vokst opp med en alene mor og uten en tradisjonell kjernefamilie som har hatt en like god oppvekst som andre. Single kvinner får lov til å adoptere så hvorfor kan de ikke få sitt eget barn? Det kan også være litt diskriminerende at enslige kvinner ikke skal ha samme rettigheter som dem som lever i par, det gir også ut et litt feil signal at samfunnet ikke vil legge til rette for slike alternative familieformer. Enslige kvinner som vil ha assistert befruktning i Norge dra til Danmark å får det uansett, så hvorfor ikke organisere det på en bedre måte i Norge?

Vi mener at assistertbefruktning for single kvinner bør være tillat, for det er ingen direkte beviser på at barnet får en bedre oppvekst med to foreldre. Dessuten finnes det mer alvorlige situasjoner som kan forårsake alene mødre enn en godt planlagt assistert befruktning, som for eksempel one-night-stands, ferieflørter, sex før ekteskap, skilsmisser osv. Disse situasjonene kan påvirke oppveksten til barnet på en mye verre måte, og bør heller forbys hvis det har seg sånn at barna for en mye bedre oppvekst med to foreldre. Vi mener at det å ha familie og venner som kan hjelpe alene moren bør være et krav hvis en enslig kvinne skal få assistert befruktning.

Gruppe 3:

Assistert befruktning er en samlebetegnelse for befruktning som foregår ved hjelp av medisinske metoder. Dette kan hjelpe ufrivillige barneløse til å bli foreldre. I Norge er assistert befruktning bare tillat for par, både heterofile og lesbiske, og det er veldig omdiskutert om det skal bli tillat for single kvinner også.

Assistert befruktning bør være tillatt ikke bare for par, men også for single kvinner fordi enslige kvinner bør få en sjanse til å bli mødre. Det er ingenting som beviser at det å ha to foreldre er bedre enn å ha en. En singel mor kan være en like så god som en med partner, og enslige kvinner som vil ha et barn, er sannsynligvis i stand til å ta vare på barnet uten problemer. I tillegg er det jo slik at single kvinner kan adoptere barn. Også som en enslig adoptivforelder er man bare én, og man er like sårbar. Hvis problemet med dette er at testene for adoptivforeldre er mer omfattende, så er dette en endring det er mulig å gjøre noe med. Dessuten må man forby one-night-stands, ferieflørter, sex før ekteskap, skilsmisser og langt alvorligere ting der en kvinne kan ende opp som enslig mor, for at alle barn skal ha muligheten til å ha to foreldre. I tillegg kan det gi ut et feil signal at samfunnet ikke vil legge til rette for slike alternative familie former. Barn kan ha en like god oppvekst, selv om de ikke vokser opp i en tradisjonell kjernefamilie.. Tross alt kan det virke diskriminere overfor single kvinner for det bør det være en selvfølge at de skal ha samme rettigheter som par.

På en annen side bør ikke assistert befruktning være tillatt for single kvinner fordi alle barn burde ha muligheten til å ha to foreldre, for hvis det skjer noe med moren som gjør at hun ikke er stand til å ta vare på barnet, blir barnet satt i en mer sårbar situasjon enn om barnet hadde hatt en far også. Det kan også bli for mye ansvar for en enslig mor å ta vare på et barn. Som nevnt tidligere kan single adoptere, og mange mener at det da ikke er noen grunn til at de ikke også kan få assistert befruktning. Men i en adopsjon er det noen som allerede er født som trenger hjelp, og det blir derfor en annen sak å hjelpe noen til å bli født uten at de skal ha muligheten til å ha to foreldre.

Vi mener at assistert befruktning bør være tillatt for single kvinner fordi ingenting beviser at det er bedre å ha to foreldre enn en, selv om det helt klart kan være en fordel. En alene mor kan være en like god forelder som en med partner. Etter vår mening kan det å ha to foreldre være en fordel, men det er ingen betingelse.

Sandvika videregående skole, 1STC, Akershus

Gruppe 1:

Det har vært stor diskusjon rundt dette spørsmålet. Det er strenge regler og krav om at kvinnen som skal ha muligheten til assistert befruktning skal være i et ekteskapslignende forhold. Det er sterke meningen rundt dette spørsmålet og mange mener at det ikke er etisk akseptabelt at enslige skal ha mulighet til assistert befruktning. Familieenheten vil være mindre robust med kun en omsorgsperson og en slektslinje. Det kan også by på problemer i form av økonomi. Selv om mange barn kan ha en trygg og god oppvekst med kun en forelder, kan det fortsatt by på problemer. For det er viktig at barn har et stabilt forhold rundt seg. Hvordan kan man vurdere at to foreldre kan gi bedre omsorg enn en? Det er ved studier vist at barn som vokser opp med kun en forelder er like sosialt veltilpasset og knyttet til en forelder som andre barn med to. Vi mener at siden single kvinner har mulighet til å adoptere, burde de også ha mulighet til assistert befruktning. Under en gjennomgang av en adopsjonsprosess vurderes foreldrene veldig nøye, en slik nøye vurdering kan være vanskelig å få gjennomført til de som vil bruke assistert befruktning, men samtidig burde det være mulig å kunne gjøre en slik vurdering.

Vi syns at det skal være mulig for single å få tilbud til assistert befruktning og at dette skal bli tillat. Selv om norske kvinner ikke får tilgang til dette her i landet kommer de til å reise utenlands for å gjennomføre prosessen. Dette kommer også til fortsette i fremtiden. Dette kan jo føre til vanskeligheter til å vite om sin biologiske opphav. Det er heller ikke bevist at barn av enslige lever under dårligere omstendigheter.  Derfor syns vi single kvinner burde ha muligheten til assistert befruktning, hvis de gjennomgår en vurdering.

Gruppe 2:

Single kvinner har ikke mulighet til å få barn på en naturlig måte. De kan adoptere, men dette er en lang prosess og dette barnet ville heller ikke være deres eget. En metode single kvinner kunne brukt for å få sine egne barn, er gjennom assistert befruktning. De mest brukte metodene er prøverørsbehandling, inseminasjon av sæd og mikroinjeksjon. Dermed har vi muligheten til å gi single kvinner barn og gi dem en bedre livskvalitet. Det er også svært vanskelig for single kvinner å adoptere, og derfor er assistert befruktning for mange den eneste muligheten.

Det kan være nødvendig for barnet å ha to foreldre for å få en god oppvekst, og det kan være flere ganger hvor barnet må ha barnevakt hvis moren er alene. Det å ha lite tid med foreldrene kan være vanskelig for et barn, men selv om dette kan være bekymringsfullt, er det flere kvinner som tar vare på barnet sitt alene. Dette har ikke nødvendigvis en negativ effekt på barnet og dets oppvekst. Det at barnet kun har en forelder gjør at det er større mulighet for at barnet vil stå alene. Et barn med to foreldre vil ikke være like utsatt for dette. Det er derfor viktig at moren til barnet har noen i nær familie som kan ta seg av barnet, hvis det skulle skje noe med moren.

Å være aleneforelder gjør også at familien har kun en inntekt, i stedet for to som er vanlig. Det er derfor viktig å stille krav til at moren må ha en stabil og god inntekt. Risikoen for å miste inntekten er større i en familie med bare en forsørger. Hvis moren mister jobben, er det ingen andre som tjener penger for familien. Det er derfor viktig at moren jobber i et yrke hvor sjansen for å miste jobben er liten.

Vi mener det bør være mulig for single kvinner å få assistert befruktning, men det må bli stilt en rekke krav til henne. Det er viktig at hun har en god og stabil inntekt slik at det vil være liten risiko for at barnet må leve med dårlig råd. Om det skulle skje noe med moren må det være noen som kan ta vare på barnet, slik at det ikke står alene uten en foresatt. Til slutt må det også være en vurdering av moren, om man kan være trygg på at hun ikke bruker rusmidler, ikke har alvorlige sykdommer som gjør at det vil være vanskelig å ta vare på barnet og har en ren vandel. Hvis alle disse kravene blir oppfylt, er vi for at single kvinner skal få assistert befruktning.

Gruppe 3:

At enslige kvinner skal benytte seg av assistert befruktning har både positive og negative sider. Kvinner som ikke har mulighet til å unnfange barn får ikke assistert befruktning etter loven i Norge. Etter spesifikke vilkår, burde single kvinner kunne få mulighet til å betjene seg av assistert befruktning. Man kan diskutere en rekke for og mot argumenter innenfor dette temaet, og også stille spørsmål til hvorfor adopsjon er tillatt og ikke sæddonasjon.

De tilsvarende kravene som ved adopsjon bør oppfylles. Som en stabil og gjennomsnittlig inntekt, bør være oppfylt dersom en skal få mulighet til å velge assistert befruktning. Kvinnen blir eneforsørger, og derfor skal dette ansees som et nødvendig kriterie. Barnet bør ha et relativt likt utgangspunkt som et barn med to foreldre. På den andre siden består det moderne samfunnet av en befolkning med et økende antall aleneforeldre. De barna har fått en like formålstjenlig oppvekst, som et annet barn med to foreldre. Her spiller ikke økonomien hoved faktoren, men å prioritere det grunnleggende og essensielle, som i denne sammenhengen er barnet.

En av de negative faktorene ved bruk av prosedyren er at barnet mister et forhold til biologisk far og kjennskap til egen arv. Dersom mor skulle utsettes for en ulykke eller rammes av alvorlig sykdom havner barnet i en sårbar posisjon. Skulle ikke moren være i stand til å ta vare på barnet vil barnet mangle en biologisk forelder som kan trå til. Fordelen med to foreldre, så sant alle forutsetninger er til stede, er et stabilt og harmonisk hjem for barnet. En løsning når single adopterer, eller eventuelt gjennomfører assistert befruktning, er å ta nødvendige forhåndsregler og forberede løsninger på uforutsette problemstillinger. Dette kan for eksempel være en verge, enten mannlig eller kvinnelig slik at barnet får et solid forhold rundt seg.

Ifølge barneretts kommisjonen har barn rett til å vite hvor deres opphav stammer i fra. Det vil si at selv om barnet unnfanges ved en anonym sæddonor har han eller hun rett til å få vite hvem den biologiske faren er, ved en alder av 18 år. Det å vokse opp med kun en forelder kan for noen være en stor psykisk påkjenning. Man vet verken hvor man kommer fra, og man vet ikke helt hvem man er. Forskjellen med adopsjon og assistert befruktning ut i fra dette dilemmaet, er at ingen av dine biologiske foreldre er tilstedeværende. Ved assistert befruktning er du i det minste sikret en biologisk mor.

Et annet motargument er at det er mer fornuftig å velge adopsjon til et foreldreløst barn. Dermed hjelper du et barn i nød og unngår de fysiske og psykiske påkjenningene med å gjennomføre en fødsel. Vi ser også at det er noe helt spesielt ved å få barn enten med eller uten hjelp av inseminasjon, der en får mulighet til å videreføre DNA sitt.

For å konkludere problemstillingen, så burde assistert befruktning være tillatt for enslige kvinner forutsatt at tilsvarende strenge krav som ved adopsjon oppfylles. Selv om det finnes negative sider som å ikke ha kjennskap til sin biologiske far, burde ikke det være noen forhindring ved å bruke assistert befruktning.

Sandvika videregående skole, 1STG, Akershus

Gruppe 1:

Assistert befruktning er i dag lovlig for kvinner som er gift/ har en samboer, for heterofile parr gjelder dette bare hvis mannen ikke er befruktningsdyktig eller bærer en alvorlig, arvelig sykdom. Verken enslige kvinner, enslige menn eller homofile parr kan få assistert befruktning, grunnen til dette er at eggdonasjon og surrogatmorskap ikke er lovlig i Norge.

Noen mener single kvinner ikke skal få assistert befruktning fordi moren som enslig ikke er i stand til å ta vare på et barn alene, verken økonomisk eller mentalt. En mulighet er at alle som vil ha assistert befruktning skal gjennom den samme type bakgrunnssjekk som adoptivforeldre/ fosterforeldre, der økonomi og omsorgsevner blir vurdert. På denne måten vet man om den enslige har grunnlag for å ta vare på et barn. På den andre siden kan det for noen føles tungt og støtende at man må gjennom en slik sjekken når man ikke kan få egne barn på den naturlige måten, slik som man i utgangspunktet ønsket. Denne loven må selvfølgelig gjelde både parr og single, noe som gjøre at noen kanskje setter spørsmål ved å få egne barn fordi det er en lang prosess før svangerskapet også.

Skal assistert befruktning være tillatt for single kvinner, mener noen at de ikke skal få vite noe om donoren. Det skal ikke bli slik at man kan velge fra øverste hylle fordi man vil ha et perfekt barn, dette skaper press på barnet, men også på foreldre.. Blir det vanlig å ”avle opp” perfekte barn, kan barn som er laget på den naturlige måten føle seg mindre verdt, eller at de har mer å bevise. Foreldre kan føle presset fordi de vet at muligheten til å lage et perfekt barn eksisterer, og derfor blir presset om å ha perfekte barn større. Vet man ingenting om donoren kan det være lettere for barnet å være seg selv, og foreldre har ingen formening om hvordan barnet skal være når det blir født. På den andre siden kan man kanskje få bedre kontakt med barnet hvis man får velge donor ut i fra felles interesser. Noe som kan være en fordel for barnet og morens fremtid, så lenge man ikke får vite om ferdigheter.

Mange barn trenger et hjem og omsorg fra foreldre, mange mener derfor at man kan adoptere istedenfor å få assistert befruktning. Praktiserer man loven som er nevnt tidligere kan dette kanskje føre til at noen velger adopsjon fremfor assistert befruktning. Problemet er at mange synes det er noe helt spesielt ved å få et eget barn, der man finnes spor av seg selv. Derfor burde det være en like stor mulighet for de med komplikasjoner som for de uten.

Gruppe 2:

Ifølge bioteknologiloven kan assistert befruktning bare tilbys heterofile og lesbiske par. Behandlingen gis bare til par. Paret skal enten være gift eller samboer i ”ekteskapslignende forhold”. Men bør assistert befruktning tillates for single kvinner?

Vi mener at det burde være lov for single kvinner og få assistert befruktning i Norge. Vi mener at dette bør være lov fordi man uansett kan få gjort det i Danmark eller andre land siden det ikke er lov i Norge. Det vil da være enklere og bedre å utføre befruktningen i Norge. Mange kvinner klarer ikke å få barn på vanlig måte.  Kvinnene kan dra på byen og finne en tilfeldig far, men dette er ikke et godt alternativ.

Et motargument hvis det blir lov i Norge er at kvinner som ikke er helt klare til å få barn ennå benytter seg av dette tilbudet, så det er derfor vi synes at det bør være en intervju ordning (se lengre ned i teksten). Dette vil føre til at ukvalifiserte kvinner ikke vil kunne få muligheten til å ta assistert befruktning.

Vi mener at det bør være en aldersgrense på 36år, på når du får lov til å ta assistert befruktning. Da har man hatt lang nok tid før det på å prøve å finne seg en mann. Vi vill også at det skal være et intervju, hvor den kommende moren blir intervjuet om generelle ting. Rullebladet hennes blir sjekket, og inntekten, og hvordan hun bor osv., for at vi kan være sikre på at barnet får en fin oppvekst. Siden barnet ikke vil vokse opp med en farsfigur, så mener vi at de generelle behovene må være på plass, sånn at barnet ikke føler seg annerledes på flere stadier enn bare det at det ikke har en far.

En på gruppen mente at aldersgrensen burde være 18 år, og at man skulle ha et intervju for å kvalifisere moren.  Men vi ble enige om at 36 år ble den mest est etiske riktige beslutningen. I forhold til at hvis aldersgrensen hadde vært 18år så ville det vært mye større etterspørsel om assistert befruktning. Dette blir alt for dyrt, og helse Norge hadde ikke hatt kapasitet til dette.

Vi mener at det skal være likeså mye lov for enslige single kvinner og få barn, som homofile, lesbiske og heterofile. Vi har vokst opp til visdomsordene om at alle skal være like mye verdt, så hvorfor skal ikke dette gjelde på assistert befruktning også? Derfor mener vi at loven bør endres til at enslige kvinner over 36 år skal få et tilbud til å få assistert befruktning. De må først bestå intervjuet, men alle som vil skal få muligheten til å komme på intervju.

Gruppe 3:

Tidligere i Norge kunne assistert befruktning bare utføres på kvinner som var gift eller en samboer med en mann som er gift med en annen. Nå er det endret; nå kan kvinner som er gift eller er samboer sammen med en annen kvinne få assistert befruktning. Denne endringet kom grunnet til at ekteskapsloven ble endret slik at homofile ble likestillt med hetrofile. Men kvinner kan ikke få assistert befruktning hvis de er enslige.

Det er trist at enslige kvinner kan få barn, fordi det er en utrolig viktig verdi for mange kvinner å få det. Det finnes flere problemstillinger til dette etiske spørsmålet; hvordan klarer kvinner å oppdra et barn alene? Vil det føre til at flere enslige kvinner får mange barn? Hvilke andre måter kan de klare å få et barn? Hvordan er dette annerledes enn å adoptere et barn?

Hvordan klarer kvinner å oppdra et barn alene? Vi tror at det er veldig mange kvinner i Norge som klarer å ta vare på et barn alene, selvom det er dobbelt så mye ansvar. For hvis man først går inn for å få et barn, vil man klare det. Det er heller ikke sånn at man vokser opp helt uten menn, kvinnene kan ha venner eller foreldre som fungerer som farsfigurer til dette barnet.

Vil det føre til at flere enslige kvinner får barn? Vi ser ingen grunn til at flere enslige kvinner skal få veldig mange barn, heller færre. Det er ingen stor problemstilling fordi verden vil ikke bli overbefolket av at enslige kvinner får mange barn.

Hvilke andre måter kan de klare å få et barn? Det er veldig lett å dra til andre land for å få assistert befruktning. Enslige kvinner kan dra til Danmark for eksempel, få assistert befruktning og så komme tilbake til Norge. Det dette viser oss er at det uansett skjer, men at det kan skje mer ukontrollert og mindre forsiktig.

Hvordan er dette annerledes enn å adoptere et barn? Dette er ikke noe annerledes enn å adoptere et barn. Enslige kvinner i Norge kan adoptere barn, og oppdra dem. Det er ingen forskjell for en enslig kvinne å oppdra et barn som er adoptert eller om det er hennes eget, isåfall vil hun ha en større tilknytning til det barnet som er hennes eget og det gjøre oppdragelsen hennes bedre.

Det eneste negative vi ser ved assistert befruktning er at det kan være færre som adopterer barn som trenger å bli adoptert i verden. Det er mange barn som trenger foreldre i verden og ved assistert befruktning kan det bli færre av de som blir adoptert.

Vi mener at det bør tillates assistert befruktning i Norge, det er urettferdig at de enslige kvinnene i landet vårt ikke skal få oppleve verdien av å ha et eget barn når de har muligheten til det. Grunnen til at assistert befruktning ikke er tillatt i Norge i dag er fordi vi er altfor tradisjonelle i forhold til kristendommen, som mener at at vi må ha både en mann og en kvinne for å få et barn. Dette er ikke riktig, alle skal ha like stor rett for å få et barn. Det er viktig at enslige kvinner skal få ha denne muligheten.

Sjøvegan videregående skole, 3PÅB, Troms

I dag er ikke assistert befruktning for enslige kvinner lovlig i Norge. En grunn til at denne loven bør endres, er kvinner som ønsker barn, men som ikke finner en mann. Selvfølgelig bør det settes grenser på alder på kvinnen, samt settes krav om økonomiske, psykiske og fysiske forutsetninger hos kvinnen for at barnet skal få en god og trygg oppvekst. Motargumenter går på at barnet ikke får en farsfigur å forholde seg til, men i dagens samfunn er familieforhold – og sammensetninger veldig ulike, og lovgivningen innen assistert befruktning bør følge disse utviklingene slik at enslige kvinner får de samme mulighetene som mennesker i ekteskapslignende forhold.

Sjøvegan videregående skole, 3STA, Troms

Vi mener assistert befruktning også bør tillates for single kvinner. Det gir dem muligheten til å få barn i et sikkert miljø. Sånn som det er, kan det hende at de bestemmer seg for å «dra på byen», for så å finne noen å ha samleie med uten å kjenne personen noe særlig. Dette kan ikke kalles for «et sikkert miljø», og det er dermed et mye bedre alternativ å få assistert befruktning.

En singel kvinne vil få rettigheter til å ha et barn som er biologisk hennes, selv om hun ikke har noen hun kan ha den med. Så lenge hun har mulighet til å ta vare på barnet og være en god forsørger, burde dette være en tilgjengelig mulighet for henne.

Kvinnen kan også være a-seksuell. Om hun skulle ønske å ha barn, burde det være en åpen mulighet for henne.

Men, da moren i så fall vil være aleneforsørger, bør det være noen – en organisasjon, utenforstående eller familie – som kan ta seg av barnet og eventuelt finne fosterfamilie om det skulle skje noe som gjør at moren ikke kan ta seg av barnet.

Skeisvang videregående skole, 1STA, Rogaland

Single bør kunne bli foreldre, fordi det er mange single/skilte som oppdrar barn alene.  Du kan være en god mor selv om ikke finner deg en du vil dele livet ditt med. Om du begynner å bli gammel, så kan det godt være at du finner deg en mann etter du er blitt gravid, eller fått barn.

St. Olav videregående skole, 1STA, Rogaland

For:

• Single kvinner kan være mer eller like ansvarsfulle som par – urettferdig vurdering

– Individuell vurdering for tillatelse

–  Økonomisk situasjon

–  Mental helse

– Kriminalrulleblad

• Ofte lignende situasjoner for par med og uten assistert befruktning***

• Single kvinner som ønsker assistert befruktning har ofte bedre utgangspunkt enn single mødre uten. Det krever motivasjon og forarbeid for å skape grunnlag for å få innvilget assistert befruktning.

Imot:

• Tryggere rammer for et barn å vokse opp med to foreldre.

Stavanger katedralskole, 1MDG, Rogaland

Noen av oss mener at kvinner bør være i stand til å få assistert befruktning, fordi alle kvinner har rett til å få barn, selv om de ikke er i et forhold. Å få barn er en menneskerett, også for de som ikke har mulighet til å få barn selv. Samtidig er det viktig at kvinnen har god nok økonomi til å kunne ta vare på barnet. Barnet må kunne vite hvem som er den biologiske faren. På den andre siden er det en unaturlig måte å lage barn på, og barnet kan få vanskeligheter med å vokse opp uten en far.

Argument om godkjennelse fra lege: Kvinnen som ønsker assistert befruktning bør få godkjennelse fra legen om hun er egnet som mor. Til tross for at det allerede er flere ustabile kvinner som får barn bør dette sjekkes. Legene kan ikke gjøre noe med at andre er dårlige foreldre, men kan hindre at flere enn nødvendig blir det.

Argument om farsrolle: Argumentet sier at kunstig befruktning blir unaturlig, i og med at det da aldri har vært en far med i bildet. Det finnes jo selvsagt single mødre i dag, men da har det en gang vært en far involvert.

Dette mener vi er et uholdbart argument. Det at barnet en gang har hatt en far, betyr ikke nødvendigvis at det var til det bedre.

Som et eksempel satt på spissen kan vi ta for oss to forskjellige scenarioer. Ville du helst sagt til ditt barn at ”du er et prøverørsbarn” eller ”din far var en voldelig rusmisbruker som vi ikke kunne leve med”? Hvis dette blir tilfellet at kunstig befruktning faktisk blir lov, vil det mest sannsynlig ikke lenger være ”tabu” å være et prøverørsbarn.

Argument om økonomi: Et av argumentene var at kvinnene måtte ha god nok økonomi for å få kunstig befruktning. Dette mener vi ikke trenger å være et kriteria. Kvinner som ønsker og har råd til kunstig befruktning burde få dette. Hvis de ikke hadde hatt økonomien til å ha barn, hadde ikke kunstig befruktning vært et alternativ i utgangspunktet i og med at det i seg selv koster penger.

Stavanger Katedralskole, 1STE, Rogaland

Vår klasse mener at dette burde bli tillatt. Det sterkeste argumentet for oss er at alle burde ha rett til å bestemme over eget liv og derfor få barn hvis det er det som ønskes. Et barn med kun en forelder kan ha en like god oppvekst som de med to foreldre. Ved assistert befruktning viser man at barnet er nøye gjennomtenkt og sterkt ønsket. Single kvinner som ønsker dette tilbudet reiser til andre land for å få assistert befruktning. Hadde dette vært et tilbud i Norge ville det blitt mye tryggere for kvinnene og barnet å gjennomføre. Andre argumenterer mot fordi det kan være økonomisk ustabilt med kun en forelder. I tillegg blir barn med en forelder mer sårbar ved for eksempel ulykker eller sykdom. Noen mener også at det er en egoistisk handling, med tanke på barnet som kun vil få en forelder. Disse ulempene mener vi kan forbygges ved streng ordning og regulering ved assistert befruktning til single kvinner. Kvinnene bør gå gjennom en omfattende kontroll som sjekker blant annet helse, økonomi og bosted. Det skal være trygt for barnet å leve hos denne kvinnen.

Sunndal vidaregåande skole, 1ST3, 4, Møre og Romsdal

Ifølge bioteknologiloven tilbys assistert befruktning både til heterofile og lesbiske, men behandlingen gis bare til par. Paret må enten være gift, eller samboere i ekteskapsliknede forhold. Bør dette da også tillates for single kvinner?

Argumenter FOR:

–       Mange andre land har assistert befruktning, og norske kvinner reiser dit for å få hjelp. Det bør da også gis dette tilbudet her i landet

–       Alle mennesker har rett til å prøve å få bli foreldre, selv single

–       Det er ikke alle kvinner som vil leve sammen med en mann eller en kvinne, men de bør få lov til å føre slekten videre

–       Single kvinner som ønsker assistert befruktning har ofte et stort ønske om barn, og de har en vilje og mange ressurser til å ta seg av barnet.

–       Hvis lesbiske skal ha mulighet til å få barn, så bør single kvinner ha det også

Argumenter MOT:

–       Alle barn bør ha rett til å ha både en mor og en far

–       Det kan bli et problem at barnet mangler et mannlig forbilde

–       Vanskelig for barn å vokse opp uten å kjenne sin biologiske far

Konklusjon:

Vi er for at single kvinner skal ha rett til assistert befruktning. Dette fordi barnet vil være sterkt ønsket, og single kvinner må ha rett til å prøve å få barn på samme måte som andre kvinner i et forhold. Dette mener vi selv om vi er enige i at et bar bør ha rett til en mor og en far.

Tryggheim videregående skole, 1STB, Rogaland

Ja, fordi:

– Alle må få kunne ha like muligheter til å bli mor enten om man er sammen med noen eller er alene. Det er ikke alltid noen greier å finne seg en partner. Skal ikke disse også få muligheten til å kjenne den kjærligheten det er å være en forelder?

– Det finnes også folk som strever med å dele livet sitt med en partner, men vil fortsatt bli foreldre.

Nei, fordi:

– Det er best for barn å vokse opp med to foreldre som kan være med på oppdragelsen. Å få barn er fra naturens side mellom partnere, og barn er privilegerte som har to foreldre. Det er vanskelig for en mor å passe på barnet alene, og det kan komme problemer hvis mange single kvinner begynner å ville få assistert befruktning.

Ulstein vidaregåande skule, 1TT1, Møre og Romsdal

Assistert befruktning er no tillate for personar i ekteskapslignande forhold:

§ 2-2.Krav til samlivsform

Assistert befruktning kan bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer i ekteskapsliknende forhold.

Mange meiner at man skal vere i eit fast forhold for at barnet skal få best mogleg oppvekst, og ha to foreldrefigurar. Eit par har også betre økonomi, og moglighet til å ta seg av barnet i forhold til berre ein enkelt person. Samstundes bør alle ha rett til å få eigne barn korkje ein er i eit forhold eller ikkje. Dersom kvinna har god økonomi og eit godt sosialt nettverk er det vell ikkje noko problem å vere einsleg mor. Dette kan vere eit godt alternativ til kvinne som har hatt tidligare negative forhold til menn, og derfor ikkje ser ei framtid med ein mann.
Kvinna har kanskje ikkje dei rette forutsetningane til å få eit barn aleine. Det krev mykje pengar, tid og arbeid å oppdra eit barn aleine. Barnet blir også berre påvirka av synspunktet til ein enkelt person. Dette kan også føre til mobbing av barnet sidan det ikkje har ein farsfigur i livet sitt.

Vardafjell videregående skole, 1STA, Rogaland

Når det gjelder spørsmålet om single kvinner bør få mulighet til assistert befruktning, mente flertallet at det burde være tillatt. Begrunnelsene for dette var blant annet argumentet at alle mennesker bør få muligheten til å få barn. Dessuten, mente de at barnet ikke ville være påvirket av at han eller hun bare har én forelder. Dersom det er lov å være aleneforelder, mente flertallet at det også burde være tillatt å oppfostre unger alene gjennom assistert befruktning. Mindretallet mente at slik behandling bare burde være tillatt dersom fosteret skal vokse opp med to foreldre. Deres argument var at én forelder var for lite med tanke på at to foreldre vil fungere som en tryggere ”forsikring” for barnet. De var enig i argumentet til flertallet om at alle bør kunne få barn, men mente at retten til to foreldre er større. I de fleste argumentene foreslås det som konklusjon å lage en lov hvor assistert befruktning er tillatt for single kvinner, men derimot, med krav på at moren har en stabil økonomi og boforhold.

Voss jordbruksskule, 3NA, Hordaland

Etter å ha diskutert emnet meiner me at alle kvinner kan ha muligheiten til å få ein unge ved assistert befrukting. Dei må søke om å få assistert befrukting og oppfylle ei rekkje krav som skal tilfredstille om dei skal kunne få ein unge eller ikkje. Me meiner dei bør få retten på dette tilbodet.

Vågen videregående skole, 1DAA, Rogaland

Ja, vi i klasse 1mdaa fra Vågen videregående mener at dette bør tillates for alle kvinner. Vi er en ren jenteklasse på 29 stykker der flertallet er enige i dette.

Vi mener at assistert befruktning burde være lov fordi det er flere single kvinner i Norge som ønsker å etablere seg en familie. Mange kvinner i dag er opptatt av å være selvstendige og ser ikke på det å ha en mann som en viktig faktor. Flere kvinner er også single av diverse andre grunner. Disse kvinnene burde på lik linje med alle andre få muligheten til å få barn og dermed få en egen familie.

Selv om kvinnene er single og alene, betyr det ikke at de ønsker å være ensomme. Kvinnene har kanskje ikke behov for en mann, men ønsker seg barn, barnebarn og en familie.

Flere kvinner kjenner at morsinstinktet kaller og ser at den biologiske klokka tikker. Hvis en kvinne ser at hun ikke rekker å finne seg en partner til å få barn med, kan det være en mulighet for henne før hun finner seg en partner.

Det er tidligere blitt vist at kvinner som er alene med barn er i god stand til å oppdra barn uten problemer, dermed er det ingen begrensinger for at single kvinner kan få barn.

Med disse argumentene viser vi at det å innføre regelen om at assistert befruktning bør tillates for single kvinner, er en god ide.

Vågsbygd videregående skole, 1DaDR, Vest-Agder

–        Ja, like rettigheter for alle. Hvorfor skal et homofilt / lesbisk par få barn og en enslig kvinne ikke?

–        Enkle krav må til: god økonomi, fysisk / psykisk stabil helse, mulighet til å få flere voksne rollemodeller av motsatt kjønn

–        FNs barnekonvensjon sier ikke noe imot dette

–        Enslige forsørgere kan allerede adoptere, bør også få mulighet til assistert befruktning

Vågsbygd videregående skole, 1D, Vest-Agder

Flertallet av klassen synes assistert befruktning bør tillates også for single kvinner. Vi mener imidlertid at disse først gå gjennom en test på om de er egnet som foreldre, noe tilsvarende som adoptivforeldre må gjennom. Da unngår vi at kvinner som ikke har personlige og økonomiske ressurser til å ta seg av et barn alene blir foreldre.

Mange single ønsker sterkt å bli foreldre, og har ressurser til det. Da synes vi ikke dette skal hindres av at de ikke har funnet en partner.

Et motargument er at alle barn har behov for en farsfigur.

Øystese gymnas, 1B, Hordaland

Under spesielle tilfelle så kan single kvinner få tillat å få assistert befrukting, men det skal vere under strenge reglar, og det skal ha vert ein sjekk av kvinnas sosiale og økonomiske situasjon og kvinna skal ha gjennomgått ei vurdering, der ein finner ut om kvinna har den nødvendige omsorgs evna til å oppdra ein unge. Sjølv om me seier at det kan vere lov, burde adopsjon vere anbefalt sterkt til kvinna før noko anna blir vurdert.

Problemstillingar med assistert befruktning for single kvinner er at ungen blir født med ein forelder. Delar av klassen meiner at ungar har rett til å verte født med to foreldre. Ein annan problemstilling er at ungen kan få lyst til å oppsøka den biologiske faren, noko som kan skapa ein konflikt. Fleire problemstillingar som m.a kva det burde koste for ei singel kvinna å bli kunstig befrukta.