Publisert: 10. juni 2015

Hyller på apoteket
Apotek. Foto: NTB Scanpix

Det er ulovlig å bruke såkalte selvtester til å undersøke andres arvelige sykdomsrisiko. Helsedirektoratet oppfordrer apoteker til å informere kundene.

Av Andreas Tjernshaugen i tidsskriftet GENialt

GENialt skrev for et år siden at gentester for første gang ble solgt over disk på norske apoteker. Det var snakk om såkalte selvtester hvor kunden selv tar prøver, sender dem til et laboratorium i utlandet og mottar prøvesvarene.

Nå har Helsedirektoratet sendt brev til landets apoteker for å opplyse om bioteknologilovens bestemmelser. Brevet understreker at gentester som gir informasjon om risiko for framtidig sykdom, såkalte prediktive undersøkelser, er særlig strengt regulert i loven.

Apoteket bør opplyse

Avlang, fiolett pappeske med teksten "Selvtest for kvinner. Økt risiko for blodpropp ved inntak av østrogen"
Denne gentesten var i en periode til salgs
på norske apoteker. Foto: Andreas Tjernshaugen

Når prediktive gentester tilbys på et sykehus eller ved et legekontor har pasienten krav på genetisk veiledning, og den virksomheten som rekvirerer testen må ha godkjenning. Helsedirektoratets brev til apotekene fastslår at når forbrukere kjøper selvtester skjer det derimot utenfor helsetjenesten. Derfor gjelder ikke bioteknologilovens krav om godkjenning og genetisk veiledning. Likevel må både kjøpere og selgere være oppmerksomme på noen av lovens krav, går det fram av Helsedirektoratets brev:

«Apotek og andre som tilbyr eller selger slike selvtester må likevel være klar over følgende:

  • Det er forbudt å be om, motta, besitte eller bruke opplysninger om en annen person som er resultat av en prediktiv genetisk undersøkelse, utenfor helsetjenesten. Norske forbrukere har derfor ikke lov til å bestille en prediktiv medisinsk undersøkelse av biologisk materiale fra en annen person uten samtykke fra ham/henne. Det gjelder selv om selve analysen av materialet skjer i utlandet.
  • Prediktiv gentesting av barn under 16 år er særlig strengt regulert i Bioteknologiloven.»

Helsedirektoratet skriver videre at apoteker som selger prediktive gentester bør opplyse om forbudet mot å teste andre personer. De bør dessuten ha rutiner som kan forhindre misbruk.

I tillegg bør apoteker som selger gentester til forbrukere kjenne produktene godt nok til å kunne gi forbrukerne relevant informasjon hvis de vurderer å kjøpe en selvtest. Dette gjelder særlig prediktive tester, skriver Helsedirektoratet.

Kan være straffbart

Bioteknologirådet er opptatt av at ingen skal bli gentestet mot sin vilje. I august 2014 etterlyste rådet et klart lovforbud mot at privatpersoner bestiller tester av andre enn seg selv. Helse- og omsorgsdepartementet skrev i et svarbrev i oktober 2014 at bioteknologiloven allerede forbyr dette når det gjelder prediktive tester. Etter departementets oppfatning kan privatpersoner som bestiller gentester av andre uten deres samtykke, rammes av bioteknologilovens straffebestemmelse. Det har vært usikkerhet rundt dette fordi bioteknologiloven inneholder en presisering av at straffebestemmelsen ikke gjelder privatpersoner som benytter seg av tilbud som ikke er tillatt etter bioteknologiloven. Derfor kan ikke folk som for eksempel får en form for assistert befruktning i utlandet som ikke er tillatt i Norge, straffes etter bioteknologiloven. Helse- og omsorgsdepartementet skriver at straffefriheten derimot ikke gjelder privatpersoner som ber om, mottar eller besitter prediktive genetiske opplysninger om andre uten samtykke. Det kan altså være straffbart å bestille en gentest av en kollega, nabo eller slektning.