Publisert: 9. september 2015

Møtested:   Thon Hotel Opera

Tidspunkt:           Onsdag 17. juni 2015 kl. 10.00–17.40

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Bernadette Kumar           (gikk kl. 15.30 etter sak 79)

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Nils Vagstad

Fern Wickson

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

May Thorseth

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Torolf Holst-Larsen

Birgit Skarstein

Ole Kristian Fauchald (vara)

Terje Mesel (vara)

 

May Thorseth var stemmeberettiget fra kl. 15.30 i sak 80, 81, 83, 84 og 87.

 

Benedicte Paus og Cathrine Bjorvatn var inhabile og fratrådte under behandlingen av spørsmålet om refusjon i sak 79.

 

Observatør:                                                       

Tjaarke Hopen (HOD)

 

Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder: Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene:      75, 76, 77, 85, 78, 82, 79, 80, 84, 87, 83, 81, 86

 

 

SAK 75/06/15    Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 76/06/15    Møteprotokoll for rådsmøtet 20.–21. mai 2015

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 20.–21. mai 2015

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

 

SAK 77/06/15    Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 78/06/15     Lovens virkeområde – unntak for forskning (Evaluering av bioteknologiloven § 1-2)

Saksbehandler:  Elisabeth Larsen

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om lovens virkeområde – unntak for forskning

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 79/06/15     Genetiske undersøkelser (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

 Saksbehandler:  Sissel Rogne

Sakspapirer:

 • Utkast til uttalelse om genetiske undersøkelser
 • Personlig tilpasset kreftbehandling – utfordringer med dagens teknologi – Presentasjon fra Susanne Lorenz

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 80/06/15     Genetisk testing av egne barn (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om genetisk testing av egne barn

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

SAK 81/06/15     Bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: Pressen, skole og barnehage m.m. (Evaluering av bioteknologiloven § 5-8)

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

 • Utkast til brev om bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: Pressen, skolen, barnehager m.m.

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 82/06/15     Bioteknologilovens formål og virkeområde: Medisinsk bruk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 1)

Saksbehandler:  Truls Petersen

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om bioteknologilovens formål og virkeområde: Humanmedisinsk bruk

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

SAK 83/06/15     Straffebestemmelsen og unntaket for privatpersoner (Evaluering av bioteknologiloven § 7–5)

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om straffebestemmelsen og unntaket for privatpersoner

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 84/06/15     Virksomhetsgodkjenning (Evaluering av bioteknologiloven § 7–1)

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om virksomhetsgodkjenning

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 85/06/15     Oppsummering av Bioteknologirådets evaluering av bioteknologiloven 

Saksbehandlere: Hallvard Kvale og Sissel Rogne

Sakspapir:

 • Notat om oppsummering av Bioteknologirådets evaluering

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller oppsummeringen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 86/06/15    Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

 • Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 08.06.2015: Klage på avslag om innsyn – Bioteknologirådet
 • Brev til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 29.05.2015: Innsyn etter offentlighetsloven – klagesak
 • E-post korrespondanse med Vårt Land 21.05.2015: Begjæring om innsyn i rådets sakspapirer
 • Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 29.05.2015: Statsbudsjettet 2015 – kap. 712 Bioteknologirådet: Tillegg til tildelingsbrev
 • Kopi av Brev fra Helsedirektoratet til flere mottakere, datert 26.05.2015: Salg av genetiske selvtester til forbrukere – informasjon til apotek om bioteknologiloven
 • Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 20.05.2015: Refusjon for infertilitetsbehandling i EU/EØS

 

 

SAK 87/06/15    Eventuelt

Farskapstesting på fosterstadiet

Saksbehandler: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Notat om farskapstesting på fosterstadiet

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller teksten om farskapstesting i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet. Teksten tilhører uttalelsen om fosterdiagnostikk.