Publisert: 30. november 2015

Møtested: KS Agenda Møtesenter

Tidspunkt: Tirsdag 8. september 2015 kl. 10.00–17.00

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Gunnar Heiene

Torolf Holst-Larsen

Bernadette Kumar (gikk kl. 16.00 under sak 96)

Raino Malnes (kom kl. 10.45 under innlegg til sak 94)

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

 

Varamedlemmer:

Ole Kristian Fauchald

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Arne Holst-Jensen

Nils Vagstad

Fern Wickson

Cathrine Bjorvatn (vara)

Terje Mesel (vara)

May Thorseth (vara)

 

Observatører:                                       

Ingen

 

Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Sigrid Bratlie Thoresen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder:                           Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene:      88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 91, 98, 97

 

SAK 88/07/15    Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 89/07/15    Møteprotokoll for rådsmøtet 17. juni 2015

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 17. juni 2015

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

 

SAK 90/07/15    Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 91/07/15     Regulering av genetisk selvtester til forbrukere

Saksbehandler:  Truls Petersen

Sakspapirer:

 • Utkast til brev om regulering av genetiske selvtester til forbrukere
 • Helsedirektoratet: Bioteknologilovens anvendelsesområde – salg av DNA selvtester til forbrukere, brev av 21.08.2014
 • Helsedirektoratet: Salg av genetiske selvtester til forbrukere – informasjon til apotek om bioteknologiloven, brev av 26.05.2015

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 92/07/15     Bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: Pressen (Evaluering av bioteknologilovens § 5-8)

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

 • Utkast til brev om bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: pressen

Vedtak:

            Saken utsettes.

 

 

SAK 93/07/15     Genterapi (Evaluering av bioteknologilovens kapittel 6)

Elisabeth Larsen holdt innledning til saken. 

Saksbehandlere:           Elisabeth Larsen og Sigrid Bratlie Thoresen

Sakspapir:

 • Utkast til brev om genterapi

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 94/07/15     Søknad om klinisk utprøving av CTL019 genterapi

Prof. dr. med. Steinar Aamdal, Avdeling for kreftbehandling og professor og avdelingsleder Gunnar Kvalheim, Avdeling for celleterapi, Radiumhospitalet, holdt innlegg til saken.

Sigrid Bratlie Thoresen holdt innledning til saken.

Saksbehandler:  Sigrid Bratlie Thoresen

Sakspapirer:

 • Utkast til brev om klinisk utprøving av CTL019 genterapi
 • Søknad datert 12.08.2015 om godkjenning av genterapien forelagt Helsedirektoratet og Bioteknologirådet
 • Eksempler på samtykkeskjemaer

Vedtak:

Utkast til brev godkjennes med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

SAK 95/07/15     Målrettet genterapi på kjønnsceller, embryo og befruktede egg

Saksbehandler: Sigrid Bratlie Thoresen

Sakspapir:

 • Utkast til brev om målrettet genterapi på kjønnsceller, embryo og befruktede egg

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 96/07/15     Kjerneoverføring/Mitokondriedonasjon

Elisabeth Larsen holdt innledning til saken.

Saksbehandler: Elisabeth Larsen

Sakspapir:

 • Utkast til brev om kjerneoverføring/mitokondriedonasjon

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 97/07/15     Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapirer:

 • Saksframlegg, forslag til lov om endring av juridisk kjønn
 • Høringsnotat, forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet, og utarbeider utkast til uttalelse.

 

 

SAK 98/07/15     Genmodifisert sprøytemiddelresistent soya til import, prosessering, mat og fôr

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Utkast som kan vere utgangspunkt for svarbrev om sprøytemiddelresistent genmodifisert soya
  • Utdrag frå rapporten Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft (Bioteknologinemnda, 2013)
  • 56–58 (prioriterte spørsmål)
  • 24­–33 (miljømessig og økologisk berekraft, først og fremst kapitla 3.1.1.4, 3.1.4, 3.1.5 og 3.2)
  • 46 (reglar for sprøytemiddelbruk)
  • 35­–37 (mattryggleik, sjå først og fremst kapittel 4.1.2)
 • Utdrag frå rapporten Sustainability assessment of genetically modified herbicide tolerant crops (Catacora-Vargas, 2014)
  • 19 (bevaring av biologisk mangfald)
  • 23–26 (verknader av endra sprøyteregime)
  • 39 (sprøytemiddelresistent ugras)
  • 42 (jorderosjon og pløying)
  • 55 (mattryggleik)
 • Bakgrunnsnotat om GMO-søknadsbehandlinga i Noreg

Vedtak:

Sekretariatet arbeider vidare med saka i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 99/07/15    Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

 • Rapport om NIPT fra Sverige
 • E-post fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 18.08.2015: Tilbakemelding vedrørende EØS-forhandling om tilpasning til forordning (EU) nr. 1829/2003 om genmodifisert mat og fôr

Kopi av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Vårt Land, datert 16.07.2015: Klage på avslag om innsyn – Bioteknologirådet

 • Seniorrådgiver Anne Forus, Avdeling bioteknologi og helserett, Helsedirektoratet, informerte om Helsedirektoratets evaluering av bioteknologiloven

 

 

SAK 100/07/15  Eventuelt

Vedtak:

Intet