Publisert: 22. januar 2016

Møtested: Clarion Hotel Royal Christiania
Tidspunkt: Tirsdag 27. oktober 2015 kl. 10.00–17.00

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen (ikke til stede kl. 14.10–15.20)

Bjørn Myskja

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Nils Vagstad

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

Terje Mesel

 

Forfall:

Inge Lorange Backer

Bernadette Kumar

Birgit Skarstein

Fern Wickson

Ole Kristian Fauchald (vara)

May Thorseth (vara)

Dag Inge Våge (vara)

 

Observatører:                                       

Knut Berdal, LMD

 

Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Sigrid Bratlie Thoresen

 

Møteleder: Kristin Halvorsen kl. 10.00–14.10 og kl. 15.20–17.00

Bjørn Myskja kl. 14.10–15.20 (sak 104)

 

Rekkefølge på sakene:      101, 102, 103, 111 110, 104, 106, 112, 113

 

Det ble avholdt et GMO-seminar med innlegg fra følgende:

Petter Frost og Nils Vagstad, Bioteknologirådet

Professor Thomas Bøhn, Universitetet i Tromsø og GenØk

Koordinator for faggruppen for genmodifiserte organismer, Anne Marie Bakke og medlem av faggruppen, Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg, Vitenskapskomiteen for mattrygghet

 

 

SAK 101/08/15  Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 102/08/15  Møteprotokoll for rådsmøtet 8. september 2015

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 8. september 2015

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

 

SAK 103/08/15  Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 104/08/15   Genmodifisert sprøytemiddelresistent soya til import, prosessering, mat og fôr

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev om sprøytemiddelresistent genmodifisert soya
 • Notat om soya og sprøytemiddelresistente genmodifiserte vekstar
 • Utdrag frå rapporten Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft (Bioteknologinemnda, 2013)
  • 56–58 (prioriterte spørsmål)
  • 24­–33 (miljømessig og økologisk berekraft, først og fremst kapitla 3.1.1.4, 3.1.4, 3.1.5 og 3.2)
  • 46 (reglar for sprøytemiddelbruk)
  • 35­–37 (mattryggleik, sjå først og fremst kapittel 4.1.2)
 • Utdrag frå rapporten Sustainability assessment of genetically modified herbicide tolerant crops (Catacora-Vargas, 2014)
  • 19 (bevaring av biologisk mangfald)
  • 23–26 (verknader av endra sprøyteregime)
  • 39 (sprøytemiddelresistent ugras)
  • 42 (jorderosjon og pløying)
  • 55 (mattryggleik)

Vedtak:

Sekretariatet redigerer utkastet til brev og arbeider vidare med saka i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 105/08/15   Sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Notat om sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

Vedtak:

Saka vart utsett.

 

 

SAK 106/08/15   Bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: Pressen (Evaluering av bioteknologilovens § 5-8)

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

 • Utkast til brev om bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: pressen

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 107/08/15   Genterapi (Evaluering av bioteknologilovens kapittel 6)

Saksbehandlere: Elisabeth Larsen og Sigrid Bratlie Thoresen

Sakspapirer:

 • Utkast til brev om genterapi
 • Vedlegg I: Genterapiens utvikling
 • Vedlegg II: Sykehusunntaket i EU-direktiv 2001/83/EC
 • Vedlegg III: Forskrift med klinisk utprøving av legemidler til mennesker § 2-8 og Lov om pasient- og brukerrettigheter § 4-4

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

SAK 108/08/15   Målrettet genmodifisering av kjønnsceller, embryo og befruktede egg i forskning og genterapi

Saksbehandler: Sigrid Bratlie Thoresen

Sakspapir:

 • Utkast til brev om målrettet genmodifisering av kjønnsceller, embryo og befruktede egg i forskning og genterapi

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

SAK 109/08/15   Kjerneoverføring/Mitokondriedonasjon

Saksbehandler: Elisabeth Larsen

Sakspapirer:

 • Utkast til brev om kjerneoverføring/mitokondriedonasjon
 • Fakta om kjerneoverføring/mitokondriedonasjon

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

SAK 110/08/15   Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapir:

 • Utkast til høringsuttalelse om forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

SAK 111/08/15   Søknad om innføring av ny metode ved assistert befruktning

Saksbehandler: Elisabeth Larsen

Sakspapirer:

 • Søknad fra Fertilitetssenteret/Caruso AS
 • Brev fra Helsedirektoratet, datert 10.09.2015: Søknad om å ta i bruk aktiv oocytt aktivering i forbindelse med assistert befruktning

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 112/08/15  Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

 • Brev fra Miljødirektoratet, datert 18.09.2015: Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2011/94 under EU-forordning 1829/2003 – anmodning om uttalelse
 • E-post til Miljødirektoratet, datert 19.10.2015: Søknad EFSA/GMO/NL/2011/94 under EU-forordning 1829/2003 – Bomull
 • Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet , datert 16.09.2015: Høring – endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev.

Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

 • Informasjon om nyheter innen kommunikasjon v/Hallvard Kvale

 

 

SAK 113/08/15  Eventuelt 

Vedtak:

Intet