Publisert: 21. april 2016

Møtested: Grand Konferansesenter

Tidspunkt: Tirsdag 8. desember 2015 kl. 10.00–17.00

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Bernadette Kumar (kom kl. 11.10 under miniseminar om GMO)

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Nils Vagstad

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

Terje Mesel

May Thorseth

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Birgit Skarstein

Fern Wickson

Ole Kristian Fauchald (vara)

 

Terje Mesel og Dag Inge Våge var stemmeberettiget.

 

Observatører:                                       

Ingen

 

Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Sigrid Bratlie Thoresen

Unni Taiet Selmer

Lene Martinsen

 

Møteleder: Kristin Halvorsen

Rekkefølge på sakene: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123

Det ble avholdt et GMO-seminar med innlegg fra Audrun Utskarpen

 

 

SAK 114/09/15  Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 115/09/15  Møteprotokoll for rådsmøtet 27. oktober 2015

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 27. oktober 2015

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

 

SAK 116/09/15  Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 117/09/15   Sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Notat om sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

Vedtak:

Sekretariatet skriv eit utkast til brev i tråd med diskusjonen på møtet

 

 

SAK 118/09/15   Genterapi (Evaluering av bioteknologilovens kapittel 6) 

Saksbehandlere: Elisabeth Larsen og Sigrid Bratlie Thoresen

Sakspapirer:

 • Utkast til brev om genterapi
 • Vedlegg I: Genterapiens utvikling
 • Vedlegg II: Sykehusunntaket i EU-direktiv 2001/83/EC
 • Vedlegg III: Forskrift med klinisk utprøving av legemidler til mennesker § 2-8 og Lov om pasient- og brukerrettigheter § 4-4

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 119/09/15   Målrettet genmodifisering av kjønnsceller, embryo og befruktede egg i forskning og genterapi

Saksbehandler: Sigrid Bratlie Thoresen

Sakspapir:

 • Utkast til brev om målrettet genmodifisering av kjønnsceller, embryo og befruktede egg i forskning og genterapi

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 120/09/15  Handlingsplan 2016 

Saksbehandler: Sissel Rogne

Sakspapir:

 • Utkast til handlingsplan med kommunikasjonsplan

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

SAK 121/09/15   Søknad om innføring av ny metode ved assistert befruktning, aktiv oocytt aktivering

Saksbehandler: Elisabeth Larsen

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev om innføring av ny metode for assistert befruktning, aktiv oocytt aktivering

Vedtak:

Utkast til brev godkjennes med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

SAK 122/09/15  Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

 • Orientering om ansettelsesprosessen for ansettelse av direktør i Bioteknologirådet, ved Kristin Halvorsen
 • Informasjon om Bioteknologirådets kommunikasjonsarbeid, ved Hallvard Kvale

 

 

SAK 123/09/15  Eventuelt 

Vedtak:

Intet