Publisert: 29. april 2016

KH_bredde_web

Det er bra at regjeringa følgjer opp forslaget frå Bioteknologirådet om å lage ei forskrift om farmakogenetikk, meiner rådet.

Bioteknologirådet støttar hovudtrekka i forslaget frå regjeringa til forskrift om farmakogenetikk. Enkelte genvariantar påverkar korleis eit legemiddel blir omsett i kroppen, slik at nokre pasientar treng ei anna dosering av legemiddelet eller bør bruke eit anna legemiddel. Ei farmakogenetisk undersøking er ein gentest for å undersøke forventa respons på desse legemidla, slik at behandlinga kan tilpassast pasienten. I 2014 vart det gjort farmakogenetisk testing av 2650 pasientar i Norge, ifølgje Helse- og omsorgsdepartementet.

Farmakogenetiske testar er definerte i forarbeida til bioteknologiloven som prediktive genetiske undersøkingar. Det fører med seg krav til skriftleg samtykke, genetisk rettleiing for pasienten og godkjenning av verksemda som gjennomfører testen. Forskrifta som er foreslått, vil gjere at farmakogenetiske undersøkingar, med enkelte unntak, ikkje blir omfatta av desse krava.

– Farmakogenetiske undersøkingar gjer det mogleg å gi enkelte pasientar betre og meir skånsam behandling ved at typen medisin og doseringa blir tilpassa dei genetiske anlegga til pasienten. Vi har tatt til orde for å lage ei slik forskrift som kan fjerne nokre unødvendige administrative hinder for slike undersøkingar, og er glade for at regjeringa følgjer opp dette, seier leiar i Bioteknologirådet Kristin Halvorsen.

Bioteknologirådet tilrår likevel at ein av reglane i forslaget til forskrift bør omformulerast, slik at det blir tydelegare kva for slags testar som skal omfattast av forskrifta.

 

Les heile fråsegna om forslag til forskrift om farmakogenetikk.