Publisert: 15. juni 2016

Møtested:    Fiskeridirektoratet, Bergen

Tidspunkt:  Tirsdag 26. april kl. 10.00-16.30 og onsdag 27. april 2016 kl. 08.30-16.00

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer (til stede 27.04. til kl. 15.30, fra sak 20 til og med 16 )

Petter Frost

Gunnar Heiene

Torolf Holst-Larsen

Bernadette Kumar (til stede til 27.04. kl. 12.00, gikk under sak 14)

Raino Malnes

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

Nils Vagstad

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn (til stede til 27.04. kl. 15.00, gikk etter sak 17)

Ole Kristian Fauchald (til stede fra 27.04. kl. 09.00, fra sak 20)

May Thorseth

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Arne Holst-Jensen

Benedicte Paus

Fern Wickson

 

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

 

 

Observatører:                                           

Ingen

Fra sekretariatet møtte:

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Sigrid Bratlie Thoresen

Unni Taiet Selmer

Ole Johan Borge (ikke tiltrådt)

 

Møteleder:                             Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene:           11, 12, 13, 15, 19, 18, 20, 14, 17, 16, 22, 23

 

Studiebesøk hos MSD Animal Health og Sealice Research Centre. Presentasjoner av Petter Frost og Frank Nilsen.

 

Presentasjoner på møtet:

 • Jens Christian Holm, Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet
 • Rolf Brudvik Edvardsen, Havforskningsinstituttet
 • Ingunn Thorland, Akvaforsk Genetics Center AS
 • Lise Andreassen, Cargill Aqua Nutrition

 

 

SAK 11/02/16       Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

 

SAK 12/02/16       Møteprotokoll for rådsmøtet 2. februar 2016

 

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 2. februar 2016

 

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent.

 

 

SAK 13/02/16       Nytt fra rådsmedlemmene

 

Ingen orienteringer.

 

 

SAK 14/02/16       Miniseminar om GMO – samfunnsnytte

 

Saksbehandlar:     Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utdrag om samfunnsnytte frå Bioteknologinemnda si operasjonalisering av berekraft, etikk og samfunnsnytte, s. 3–4 og s. 12–14
 • Utdrag om samfunnsnytte frå vedlegg 4 i konsekvensutgreiingsforskrifta til genteknologiloven
 • Relevante paragrafar i genteknologiloven (§§ 1 og 10)

 

Vedtak:

Intet.

 

 

SAK 15/02/16       Høring om nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

 

Saksbehandler:     Sigrid Bratlie Thoresen

 

Sakspapirer:

 • Utkast til høringssvar om nasjonal strategi om persontilpasset medisin i helsetjenesten
 • Høringsutkast fra Helsedirektoratet: Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

 

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller uttalelsen i tråd med diskusjonen på møtet, og sender den på e-postrunde etter møtet.

 

 

SAK 16/02/16       Nye retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i forskning

 

Saksbehandlere:   Elisabeth Larsen og Truls Petersen

 

Sakspapirer:

 • Utkast til uttalelse om nye retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i forskning
 • Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i forskning, 31.03.16

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med et utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet, som legges frem på neste rådsmøte.

 

 

SAK 17/02/16       Regulering av DNA-vaksinerte dyr

 

Saksbehandler:     Elisabeth Larsen

 

Sakspapirer:

 • Utkast til uttalelse om regulering av DNA-vaksinerte dyr
 • Utdrag fra relevante lover
 • Brev til Direktoratet for naturforvaltning, datert 03.06.2010: Anbefaling vedrørende regulering av DNA-vaksinerte dyr
 • Brev til Miljøverndepartementet, datert 26.02.2003: Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med et utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet, som legges frem på neste rådsmøte.

 

SAK 18/02/16       Sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

Saksbehandlar:     Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til brev om sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

 

Vedtak:

Bioteknologirådet godkjente utkastet til brev med dei endringane som kom fram på møtet.

 

 

SAK 19/02/16       Regulering av forskning på og medisinsk behandling av menneskets mikrobiota

 

Saksbehandler:     Sigrid Bratlie Thoresen

 

Sakspapirer:

 • Utkast til uttalelse om forskning på og medisinsk behandling av menneskets mikrobiota
 • Berørte norske lovverk

 

Vedtak:

Utkast til uttalelse ble godkjent med de endringene som fremkom på møtet.

 

 

SAK 20/02/16       Bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: pressen

 

Saksbehandler:     Truls Petersen

 

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten

 

Vedtak:

Sekretariatet redigerer utkast til uttalelse i samarbeid med rådets leder og et rådsmedlem i tråd med diskusjonen på møtet. Uttalelsen sendes deretter på

e-postrunde.

 

 

SAK 21/02/16       Genmodifisert insektresistent soya – sluttbehandling i Noreg

 

Saksbehandlar:     Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Notat om soya og insektresistente genmodifiserte vekstar
 • Utkast til svarbrev om insektresistent genmodifisert soya

 

Vedtak:

Saka vart utsett til neste møte.

SAK 22/02/16       Orientering

 

Det ble orientert om følgende saker:

 

 • Helse- og omsorgsdepartementet – Prop. 74L (2015-2016) Lov om endring av juridisk kjønn

 

 • Kunnskapssenterets metodevurdering av NIPT for påvisning av trisomi 13, 18 og 21

 

 • Årsrapport for Bioteknologirådet 2015

 

 

SAK 23/02/16       Eventuelt

 

Vedtak:

Intet