Publisert: 3. juni 2016

Møtested:       Thon Hotel Opera

Tidspunkt:     Tirsdag 2. februar 2016 kl. 10.00–15.30

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Inge Lorange Backer

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

Nils Vagstad

 

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn

May Thorseth

Dag Inge Våge

 

Forfall:

Bjørn Myskja

Petter Frost

Bernadette Kumar

Fern Wickson

Ole Kristian Fauchald (vara)

 

Varamedlem Terje Mesel er innvilget fritak for resten av rådsperioden.

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

 

Observatører:                                            

Casper Linnestad, KLD

 

Fra sekretariatet møtte:

Audrun Utskarpen

Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Sigrid Bratlie Thoresen

Unni Taiet Selmer

Lene Martinsen

 

Møteleder:                                      Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene:              1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Det ble avholdt et GMO-seminar med innlegg fra seniorrådgiver Casper Linnestad, Klima- og miljødepartementet

 

 

SAK 01/01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

               Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

 

SAK 02/01/16 Møteprotokoll for rådsmøtet 8. desember 2015

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 8. desember 2015

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

 

SAK 03/01/16 Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

Ingen orienteringer.

 

SAK 04/01/16 Genmodifiserte nellikar med endra blomsterfarge: Moonaqua, Moonvelvet, Moonberry og Moonlite

Saksbehandlarar: Lene Martinsen og Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet om nelliken Moonaqua
 • Utdrag frå søkjaren sine svar på spørsmål frå EU/EØS-landa om Moonaqua og Moonlite

Vedtak:

Bioteknologirådet godkjenner utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet.

Rådet vil komme tilbake til vurdering av krava i genteknologiloven om samfunnsnytte og berekraft og dei andre elementa i loven.

 

 

SAK 05/01/16 Kjerneoverføring/Mitokondriedonasjon

Saksbehandler:        Elisabeth Larsen

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse om kjerneoverføring/mitokondriedonasjon

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom på møtet.

 

 

SAK 06/01/16 Handlingsplan 2016

Saksbehandler: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til handlingsplan med kommunikasjonsplan

 

Vedtak:

Handlingsplanen godkjennes med de endringene som fremkom på møtet.

 

 

SAK 07/01/16 Regulering av menneskets mikrobiota og mikrobiom?

Saksbehandler: Sigrid Bratlie Thoresen

Sakspapir:

 • Notat om regulering av menneskets mikrobiota og mikrobiom

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 07/01/16 Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapir:

 • Høringsnotat: Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et utkast til høringssvar i tråd med diskusjonen på møtet. Høringssvaret godkjennes av rådets leder.

 

 

SAK 08/01/16 Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

 • Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 17.12.2015: Statsbudsjettet 2016 – kap. 712 Bioteknologirådet – tildeling av bevilgning
 • Kopi av brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 05.01.2016: Oversender henvendelse fra Bioteknologirådet om salg av selvtester til forbrukere
 • Sekretariatet orienterte om at det har kommet et nytt kapittel i bioteknologiloven, kapittel 4 a «Bruk av fostervev». Det er overført fra transplantasjonsloven

 

 

SAK 10/01/16 Eventuelt

Vedtak:

Intet