Publisert: 16. september 2016

Møtested:          Ingeniørenes Hus Møtesenter

Tidspunkt:         Torsdag 9. juni 2016 kl. 10.00-17.10

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer (gikk kl. 15.20 etter SAK 30)

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Raino Malnes (gikk kl. 12.30 under SAK 29)

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

Fern Wickson

 

Varamedlemmer:

Dag Inge Våge (gikk kl. 12.55 under SAK 29)

 

Forfall:

Bernadette Kumar

Nils Vagstad

Cathrine Bjorvatn (varamedlem)

Ole Kristian Fauchald (varamedlem)

May Thorseth (varamedlem)

 

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

 

Observatører:                                                  Fra sekretariatet møtte:

Steinar Høie (NFD)                                         Ole Johan Borge

Torbjørn Lange (KLD)                                   Audrun Utskarpen

Casper Linnestad (KLD)                               Hallvard Kvale

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Sigrid Bratlie Thoresen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder: Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene: 24, 25, 26, 27, 28, 33, 29, 33 (forts.), 29 (forts.), 30, 28 (forts.), 31 og 32.

 

SAK 24/03/16             Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

                Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

 

SAK 25/03/16             Møteprotokoll for rådsmøtet 26.-27. april 2016

 

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 26.-27. april 2016

 

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent.

 

 

SAK 26/03/16             Nytt fra rådsmedlemmene

 

Rådsmedlemmer og observatør orienterte om aktuelle saker.

 

 

SAK 27/03/16             Søknad om å ta i bruk ny metode, laser-assistert klekking, i forbindelse med forskningsprosjekt på assistert befruktning

 

Saksbehandler: Elisabeth Larsen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev om midlertidig innføring av behandlingsmetode, laser-assistert klekking, i forbindelse med forskningsprosjekt på assistert befruktning

 

Vedtak:

Utkast til svarbrev ble godkjent med de endringene som fremkom på møtet.

 

 

SAK 28/03/16             Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i forskning

 

Saksbehandlere: Truls Petersen og Elisabeth Larsen

 

Sakspapirer:

 • Utkast til svarbrev om retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i forskning
 • Bioteknologirådets uttalelse, Bioteknologilovens virkeområder – unntak for forskning 06.08.2015
 • Retningslinjer fra NEM for bruk av genetiske undersøkelser i forskning, 31.03.16

 

Vedtak:

Utkast til svarbrev ble godkjent med de endringene som fremkom på møtet.

Redigert svarbrev sendes på e-postrunde før offentliggjøring.

SAK 29/03/16             Regulering av RNA- og DNA-vaksinerte dyr

 

Petter Frost ba om vurdering av sin habilitet i saken på grunn av sin stilling i et privat firma som markedsfører veterinære legemidler. Rådet vurderte hans habilitet, og konkluderte med at han var habil.

 

Saksbehandler: Elisabeth Larsen

 

Sakspapir:

 • Utkast til brev om regulering av RNA- og DNA-vaksinerte dyr

 

Vedtak:

Utkast til svarbrev ble godkjent med de endringene som fremkom på møtet.

Redigert svarbrev sendes på e-postrunde før offentliggjøring.

 

 

SAK 30/03/16             Nye DNA-teknikker utfordrer prinsippene for regulering av genmodifiserte organismer

 

Forskningssjef Eli Grindflek fra CFO i Norsvin holdt innledning til saken.

 

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie Thoresen, Audrun Utskarpen og Elisabeth Larsen

 

Sakspapir:

 • Saksnotat

 

Vedtak:

                Sekretariatet arbeider videre med notatet i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 31/03/16             Samfunnsnytte i vurderingane av genmodifiserte organismar (GMO)

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Saksnotat

 

Vedtak:

Saka vart avslutta utan vedtak.

 

 

SAK 32/03/16 Genmodifisert insektresistent soya – sluttbehandling i Noreg

 

Fern Wickson holdt innledning til saken.

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev om insektresistent genmodifisert soya
 • Utdrag frå rapporten Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft

 

Vedtak:

Sluttbehandling av saka vart utsett.

 

 

SAK 33/03/16             Fosterdiagnostikk: Undersøking av trisomi hos foster ved hjelp av blodprøve frå den gravide (NIPT)

Saksbehandlar:                Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 

Vedtak:

Bioteknologirådet vedtok å sende eit brev til Helsedirektoratet i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 34/03/16             Handlingsplan 2016-2017

 

Saksbehandler: Ole Johan Borge

 

Sakspapir:

 • Vedtatt handlingsplan for 2016

 

Vedtak:

                Saken ble utsatt.

 

 

SAK 35/03/16 Orientering

 

Det ble orientert om følgende saker:

 

 • Brev fra Miljødirektoratet, datert 24.05.2016: Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/DE/2016/130 under Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer

 

 • E-post fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten, Folkehelseinstituttet, datert 31.05.2016: Genterapi, etikk og lovgivning

 

 

 

SAK 36/03/16 Eventuelt

 

Vedtak:

Intet