Publisert: 8. juni 2017

Referat fra møtet i Bioteknologirådet 4. mai 2017

 

Møtested:          Møtelokalet i Brugata 19

Tidspunkt:          Torsdag 4. mai 2017 kl. 10.00-16.15

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Petter Frost

Gunnar Heiene (gikk kl. 15.30 under SAK 31)

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

Fern Wickson

 

Varamedlemmer:

Dag Inge Våge

Ole Kristian Fauchald (kom kl. 11.00 under SAK 32)

May Thorseth

 

Forfall:

Inge Lorange Backer

Bernadette Kumar

Nils Vagstad

Cathrine Bjorvatn (vara)

Bjørn Hofmann (vara)

 

 

Observatør:                                                     

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Hallvard Kvale

Sigrid Bratlie

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Truls Petersen

Audrun Utskarpen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder: Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene: 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 31 og 37

 

SAK 28/03/17             Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

                Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

 

SAK 29/03/17             Møteprotokoll for rådsmøtet 14. mars 2017

 

Sakspapir:

  • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 14. mars 2017

 

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

 

SAK 30/03/17             Samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke om genredigerte organismer

 

Saksbehandler: Sigrid Bratlie

 

Sakspapir:

  • Notat

 

Vedtak:

Bioteknologirådet ser det som positivt at Norsk Landbrukssamvirke løfter debatten om GMO og genredigering i egen organisasjon. Norsk landbruk har en nøkkelrolle i Norges posisjon på dette området, samtidig som at landbruket er blant de næringene som først vil møte mulighetene og utfordringene knyttet til de nye metodene for genmodifisering.

 Bioteknologirådets mandat er å legge stor vekt på informasjons- og debattskapende aktiviteter ved å bidra til informasjon til publikum og bidra til kommunikasjon mellom offentlige myndigheter, fagfolk og interesseorganisasjoner.

 Bioteknologirådet bidrar svært gjerne til at organisasjonene innenfor norsk landbruk drøfter muligheter og utfordringer innenfor GMO-området.

 Bioteknologirådet hefter ikke ved eventuelle konklusjoner som landbrukssamvirke fatter.

 

  

SAK 31/03/17             Genteknologiloven

 

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie og Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

  • Utkast til uttalelse

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe for innspill til sekretariatets forslag til uttalelse, som skal behandles på rådsmøtet 14. september 2017.

 

Arbeidsgruppen består av: Kristin Halvorsen, Bjørn Myskja, Inge Lorange Backer,

Arne Holst-Jensen, Fern Wickson og Ole Kristian Fauchald

 

 

SAK 32/03/17             GMO og samfunnsnytte

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

  • Tidleg versjon av rapport

 

Vedtak:

Rådet tok saken til orientering.

 

 

SAK 33/03/17             Eksternt samarbeid om presisjonsmedisin

Saksbehandlere: Elisabeth Gråbøl-Undersrud og Ole Johan Borge

 

Sakspapir:

  • Notat

 

Vedtak:

Bioteknologirådet støttet at sekretariatet inngår et samarbeid med både Prioriteringsrådet og Helsedirektoratet på presisjonsmedisinområdet.

Rådets viktigste bidrag er å bidra til en bred og opplyst debatt, samt å sette fokus på de etiske og samfunnsmessige konsekvensene av storskala genanalyser.

 

 

 

 

SAK 34/03/17             Besøk av den svenske stats medicinsk-etiska råd (SMER) på rådsmøtet 15. juni

Saksbehandler: Ole Johan Borge

 

Sakspapir:

  • Notat

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med planleggingen av besøket av SMER i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 35/03/17             Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Intet

 

 SAK 36/03/17             Orienteringer

 

Det ble muntlig orientert om referatet fra etatsstyringsmøte 26. april 2017, blant annet utredning av fremtidig lokalisering av kontorlokaler for sekretariatet.

 

 

SAK 37/03/17             Eventuelt

 Det ble orientert om mulig forlengelse av rådets oppnevnelsesperiode.

 

Vedtak:

Intet