Publisert: 26. oktober 2017

Møtested:           Brugata 19

Tidspunkt:          Torsdag 14. september 2017 kl. 10.00-17.00

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Bushra Ishaq

Raino Malnes

Benedicte Paus (gikk kl. 13.05 under SAK 58)

Bente Sandvig

Birgit Skarstein (gikk kl. 13.40 under SAK 56)

Nils Vagstad

Fern Wickson

 

Varamedlemmer:

Dag Inge Våge

Bjørn Hofmann (gikk kl. 16.00 under SAK 56)

May Thorseth

 

Forfall:

Torolf Holst-Larsen

Sonja Irene Sjøli

Cathrine Bjorvatn (vara)

Ole Kristian Fauchald (vara)

 

Observatører:                                              

Knut Berdal

Casper Linnestad

 

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Sigrid Bratlie

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Hallvard Kvale

Truls Petersen

Unni Taiet Selmer

Hilde Mellegård (tiltrer 28.09.2017)

 

Møteleder: Kristin Halvorsen

 

SAK 51/05/17             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

                Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

SAK 52/05/17             Møteprotokoll for rådsmøtet 15. juni 2017

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 15. juni 2017

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 53/05/17            Revisjon av langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapirer:

 • Høringsbrev av 05.05.2017 fra Kunnskapsdepartementet
 • Utkast til høringsuttalelse
 • meld. 7: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

 

Vedtak:

Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom på møtet.

 

SAK 54/05/17            Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Saksbehandler: Truls Petersen

Innledning ved juridisk seniorrådgiver Camilla Nervik, Datatilsynet

Sakspapirer:

 • Brev av 06.07.2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet
 • Uoffisiell norsk oversettelse av personvernforordningen
 • Utkast til høringsuttalelse

Vedtak:

Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom på møtet.

 

SAK 55/05/17            Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) – høring

Saksbehandler: Ole Johan Borge

Sakspapirer:

 • Følgebrev og høringsnotat av 03.07.2017 om forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften). Høringsfrist 3. oktober 2017.
 • Forslag til høringssvar

Vedtak:

Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom på møtet.

 

SAK 56/05/17             Genteknologiloven

Saksbehandler: Sigrid Bratlie

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

SAK 57/05/17            Stortingsmeldingen om bioteknologiloven

Saksbehandler: Hallvard Kvale

 

Sakspapir:

 • Stortingsmelding nr. 39 (2016-2017), «Evaluering av bioteknologiloven»

Vedtak:

                Rådet tok saken til etterretning.

 

 

SAK 58/05/17            Ikke-invasiv prenatal diagnostikk (NIPD) ved alvorlig, arvelige sykdommer

Saksbehandler: Elisabeth Gråbøl-Undersrud

 

Sakspapirer:

 • Brev fra Helsedirektoratet med spørsmål om uttalelse fra Bioteknologirådet, datert 30.06.2017
 • Utkast til uttalelse

 

Vedtak:

Rådet godkjente forslaget til uttalelse med de endringene som fremkom på møtet.

 

SAK 59/05/17             Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Vedtak:

                Intet.

 

 SAK 60/05/17             Orienteringer

Det ble orientert om følgende saker:

 • Administrativt behandlet:
  • Brev til Helsedirektoratet, datert 15.06.2017: Tilsvar til forespørsel om søknadsbehandling for godkjenning av t-vec genterapi
  • Brev til Miljødirektoratet, datert 23.06.2017: Genmodifisert bomull DAS-81810-7 til import, prosessering, mat og fôr
 • Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet, datert 05.07.2017: Nye saksbehandlingsrutiner for GMO
 • Pressemelding fra Miljødirektoratet, datert 18.07.2017: DNA-vaksinert fisk defineres ikke som GMO

 

SAK 61/05/17             Eventuelt

Vedtak:

Intet

[1] Usikker på rekkefølge