Publisert: 11. oktober 2018

Nye behandlingsmetoder, som gen- og celleterapi, og mer skreddersydd behandling utfordrer prioriteringene i helsevesenet. Foto: iStock.

Hvilke prioriteringskriterier skal gjelde for fremtidens pasienter? Bioteknologirådet har gitt innspill til hvordan nye behandlingsmetoder og mer persontilpasset medisin utfordrer prioriteringene i helsevesenet.

I 2016 la helseminister Bent Høie fram regjeringens prioriteringsmelding for norsk helsevesen. Målet er å ha klare prioriteringskriterier for å sikre en mest mulig rettferdig og effektiv bruk av ressursene i helsevesenet.

Som en del av det videre arbeidet med meldingen har Helse- og omsorgsdepartementet ute til høring en juridisk oppfølging av forslag i meldingen. Bioteknologirådet har gitt høringssvar fordi flere temaer rådet arbeider med direkte eller indirekte berører spørsmål om prioritering og behandling i utlandet.

Gen- og celleterapi – kostbare behandlinger i rask vekst

De første genterapibehandlingene er nå godkjent i Europa, og flere ligger til godkjenning. Dette er kostbare behandlinger, der kunnskapsgrunnlaget om langtidsvirkning i en tidlig fase vil være begrenset. Spørsmålet er da om det vil være mulig å bruke de aksepterte kriteriene for prioritering – nytte, ressursbruk og alvorlighet.

Tidlig markedsføring og kommersialisering

Et utviklingstrekk internasjonalt er ønsket om å kunne tilby en potensiell behandling tidligere til pasientene, slik at behandling av pasienten og evaluering av behandling skjer parallelt. En slik utprøving vil kunne gi mer realistiske resultater og lavere priser, samtidig som et system for tidlig markedsføring vil kunne gi utfordringer. Japan har allerede vedtatt et slikt system, og har fått kritikk om at pasienter blir lokket til å betale for ikke-dokumentert behandling.

Persontilpasset medisin

Når behandlinger i større grad skal skreddersys den enkelte pasient, blir pasientgruppene så små at det ofte ikke finnes et dokumentasjonsgrunnlag velegnet for en diskusjon og beslutning om «nytte, ressursbruk og alvorlighet». Videre kan det finnes optimal behandling blant medisiner/metoder som ikke tidligere er prøvd på den aktuelle diagnosen. I et slikt eksempel vil det ikke foreligge dokumentert kunnskap om effekt eller nødvendigvis fremforhandlede priser. Dermed er det heller ikke noe godt dokumentasjonsgrunnlag for å diskutere og beslutte hvem som skal ha prioritet.

Innovative prismodeller

Bioteknologirådet mener det er viktig at et nytt system for prioritering også tar høyde for nye modeller for betaling.

Egenbetaling

Helse- og omsorgsdepartementet legger ikke opp til at pasienter kan få utført egenfinansierte behandlinger på offentlige sykehus eller betale for oppgradert behandling.
Bioteknologirådet påpeker at det kan være uklare grenser. Et eksempel er der pasienter har oppsøkt et privat helsetilbud i utlandet som ikke finnes i Norge, og som får behov for videre behandling i Norge.

Et annet eksempel er gentesting. Det er nå mulig på egen hånd å bestille gentester for en rekke sykdommer. Enkelte tar deretter kontakt med helsevesenet med prøvesvar fra gentester de har bestilt over internett, som de ønsker hjelp til å tolke, og eventuelt også få diagnostisert og behandlet.

Høringssvaret kan du lese her.

Pressekontakt: Liv Røhnebæk Bjergene, kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet, tlf: 99 79 71 13