Publisert: 3. mars 2020

Møtested:          Brugata 19

Tidspunkt:          Torsdag 5. desember 2019  kl. 10.00-16.00

 

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim

Kristin Solum Steinsbekk

Inge Lorange Backer

Hans-Ivar Hanevik

Arne Holst-Jensen

Trine Hvoslef-Eide

Bushra Ishaq

Synne Lerhol

Morten Magelssen

Raino Malnes

Anne Ingeborg Myhr

Benedicte Paus

Bente SandvigOle Frithjof Norheim

 

 

Varamedlemmer

Marianne Klungland Bahus

Jakob Elster

Trygve Brautaset

Ishita Barua

 

Forfall:

Geir Sverre Braut

Trygve Brautaset

Cathrine Bjorvatn (vara)

 

Observatører:                                                 

Solveig Eik Helle (HOD)

 

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Liv Røhnebæk Bjergene

Sigrid Bratlie

Hilde Mellegård

Truls Petersen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder:

Ole Frithjof Norheim

 

Rekkefølge på sakene: 50, 51, 53, 54, 55, 56 og 57

 

SAK 50/05/19             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

SAK 51/05/19             Møteprotokoll for rådsmøtet 30. oktober 2019

Sakspapir:
• Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 30. oktober 2019

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 52/05/19             Kontorsted

Saksbehandler: Ole Johan Borge

Sakspapir:

Intet.

Vedtak:

Intet.

 

SAK 53/05/19             Handlingsplan 2019-2021 

Saksbehandlere: Ole Johan Borge

Sakspapir:
• Notat om handlingsplan 2020-2021

Vedtak:

Rådet arbeider videre med handlingsplan for 2019-2021 på neste rådsmøte. 

 

SAK 54/05/19             Høring – Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften 

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie og Truls Petersen

Sakspapirer:

• Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/contentassets/f69d072272894eff9b453a741f736601/e-helselov—horingsnotat.pdf

• Utkast til høringssvar fra Bioteknologirådet

Vedtak:

Rådet godkjente utkast til høringssvar med de endringene som fremkom på rådsmøtet.

 

SAK 55/05/19            Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven 

Saksbehandlere: Hilde Mellegård

Sakspapirer:

• Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven
• Oppdragsbrevet av 25.04.2018 fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet
• Oppdragsbrev fra Miljødirektoratet om operasjonalisering av etikk-kriteriet
• Tilbud på utførelse av oppdraget fra arbeidsgruppen

Vedtak:
Rådet arbeider videre med saken på neste rådsmøte.

 

SAK 56/05/19             Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører 

Vedtak:

Intet.

 

SAK 57/05/19             Orienteringer  

Det ble orientert om følgende saker:

• Brev fra Helsedirektoratet, datert 06.11.2019: Nasjonal veileder for utprøvende behandling – nasjonale prinsipper
• Samarbeid med Helsedirektoratet om informasjon om genetiske selvtester. I Stortingsmelding nr. 39 (2016-2017) om endringer i bioteknologiloven står det at regjeringen vil «sette i gang tiltak som kan øke den generelle kunnskapen i befolkningen og helsetjenesten om betydningen av genetiske selvtester».
Helsedirektoratet har fått oppdraget og ønsker å samarbeide med Bioteknologirådet.
• Sekretariatet har avtalt planleggingsmøte med Helsedirektoratet 6. desember.
• Bioteknologidagen 12. februar 2020

 

SAK 58/05/19             Eventuelt 

Vedtak:

Intet.