Publisert: 20. mars 2020

Møtested:          Ingeniørenes hus

Tidspunkt:        Onsdag 12. februar 2020  kl. 10.00-14.20

 

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim
Kristin Solum Steinsbekk
Inge Lorange Backer
Geir Sverre Braut
Kristin Børresen
Hans-Ivar Hanevik (kom kl. 13.20 under SAK 07)
Arne Holst-Jensen
Trine Hvoslef-Eide
Bushra Ishaq
Synne Lerhol
Morten Magelssen
Raino Malnes
Benedicte Paus (ikke til stede kl. 11.10-13.00, SAK 05-07)
Bente Sandvig

 

Varamedlemmer

Cathrine Bjorvatn (kom kl. 10.30 under SAK 04)
Jakob Elster
Trygve Brautaset
Ishita Barua

 

Forfall:

Anne Ingeborg Myhr
Marianne Klungland Bahus (vara)

 

Observatører:                                                 

Solveig Eik Helle (HOD)

 

Fra sekretariatet møtte:

Elisabeth Gråbøl-Undersrud
Hilde Mellegård
Truls Petersen
Liv Røhnebæk Bjergene
Mette Risa
Unni Taiet Selmer

 

 

Møteleder:

Ole Frithjof Norheim

 

Rekkefølge på sakene: : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 og 10

 

SAK 01/01/20             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

SAK 02/01/20             Møteprotokoll for rådsmøtet 4. desember 2020

Sakspapir:
•Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 5. desember 2019

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 03/01/20             Kontorsted og nyansettelser

Saksbehandler: Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Sakspapir:

Intet.

Vedtak:

Intet.

 

SAK 04/01/20             Rådets rolle i mediedebatten om bioteknologi våren 2020 

Saksbehandlere: Liv Røhnebæk bjergene

Sakspapir:

• 04.09.2014: Bioteknologirådets uttalelse om enslige skal få assistert befruktning

• 23.10.2014: Bioteknologirådets uttalelse om lagring av egg og eggstokkvev skal tillates for alle kvinner

• 27.03.2015: Bioteknologirådets uttalelse om eggdonasjon

• 20.05.2015: Bioteknologirådets uttalelse om surrogati bør være tillatt i Norge

• 04.03.2016: Bioteknologirådets uttalelse om mitokondriedonasjon

• 27.06.2019: Bioteknologirådets høringsuttalelse om Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i bioteknologiloven

• 19.09.2019: Bioteknologirådets høringsuttalelse, del 2, om Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i bioteknologiloven

Vedtak:

Rådet godkjente at det i mediesaker knyttet til spørsmål i bioteknologiloven som dette rådet ikke har uttalt seg om gjøres rede for de viktigste argumentene og bruker uttalelser fra det forrige Bioteknologirådet. I media presiseres det at uttalelsen er fra det forrige Bioteknologirådet.

 

SAK 05/01/20             Handslingsplan 2020-2021

Saksbehandlere: Hilde Mellegård, Truls Petersen og Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Sakspapirer:

• Forslag til handlingsplan 2020-2021

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller handlingsplanen med de endringene som fremkom på rådsmøtet.

 

SAK 06/01/20            Orientering om forskningsprosjektet GENEinnovate 

Saksbehandlere: Hilde Mellegård

Innlegg ved Sigrid Bratlie, Norsk landbrukssamvirke

Sakspapirer:

• Prosjektbeskrivelse

Statusrapport (gjelder for siste halvår av 2019)

• Foreløpige resultater av holdningsundersøkelsen

Vedtak:
Rådet tok saken til etterretning.

 

SAK 07/01/20             Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven 

Saksbehandler: Hilde Mellegård

Innlegg ved Bjørn Myskja, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sakspapirer:

• Endelig veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven, mottatt fra Miljødirektoratet 20.12.2019

• Anmodning om uttalelse fra Bioteknologirådet for veilederen (fra Miljødirektoratet 20.12.2019)

• Tilbakemelding fra Miljødirektoratet til arbeidsgruppen på rapport levert 03.12.2019

• Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet. Saken drøftes igjen på rådsmøtet 18. mars.

 

SAK 08/01/20             Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører   

Vedtak:

Intet.

 

 

SAK 09/01/20             Orienteringer 

Det ble orientert om følgende saker:

 

•Brev fra Helsedirektoratet, datert 23.01.2020: Assessment and approval of a clinical trial using VB10.16 gene therapy for treatment of advanced, HPV-16 positive cervical cancer.

• Bioteknologirådet følger lukkede diskusjoner under Cartagena-protokollen (Konvensjonen om biologisk mangfold) på risikovurdering og risikohåndtering av GMO. Tema er blant annet risikoveiledninger for genmodifisert fisk og gendrivere.

• Informasjonsarbeid om genetiske undersøkelser i samarbeid med Helsedirektoratets gruppe for persontilpasset medisin.

• Digitalt skoleprosjekt i bioteknologi for ungdomsskolen: I februar 2019 lanserte Bioteknologirådet en nyutviklet digital plattform om bioteknologi i samarbeid med UiO:Livsvitenskap og teknologiselskapet Creaza. Universet er tilgjengelig i Oslo og Akershus. Målet er å lansere det nasjonalt sammen med flere universitetspartnere. For å gjøre det må vi lyse ut en anbudskonkurranse. Dette er i arbeid ved hjelp av Norsk Helsenett.

 

SAK 10/01/20             Eventuelt 

Vedtak:

Intet.