Publisert: 29. september 2020

Møtested:          Hotel Continental/digitalt, Zoom

Tidspunkt:        Onsdag 10. juni 2020 kl. 10.00-16.00

 

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim
Kristin Solum Steinsbekk (ikke til stede kl. 10.00-11.00 under SAK 29-31)
Inge Lorange Backer (gikk kl. 15.30 etter SAK 32)
Geir Sverre Braut
Kristin Børresen
Hans-Ivar Hanevik
Arne Holst-Jensen
Trine Hvoslef-Eide
Bushra Ishaq (deltok fra kl. 12.00 under SAK 31)
Synne Lerhol
Morten Magelssen (kom kl. 11.30 under SAK 31)
Raino Malnes
Anne Ingeborg Myhr
Benedicte Paus
Bente Sandvig

Varamedlemmer:
Cathrine Bjorvatn
Jakob Elster
Trygve Brautaset (forlot møtet kl. 15.00 under SAK 32)
Ishita Barua

Forfall:
Marianne Klungland Bahus (vara)

 

Kristin Solum Steinsbekk og Morten Magelssen avstod fra avstemning i SAK 31, punkt 3.1.3, da de ikke var til stede under saken i forkant av avstemningen.

Ishita Barua hadde ikke stemmerett i SAK 31.

Cathrine Bjorvatn, Jakob Elster og Trygve Brautaset hadde ikke stemmerett i SAK 31, punkt. 3.2.3 og 3.3.3.

 

Observatører:                                                                   
Solveig Eik Helle (HOD)
Tjaarke Hopen (HOD)
Nils Olav Refsdal (HOD)
Fra sekretariatet møtte:
Elisabeth Gråbøl-Undersrud
Hilde Mellegård
Truls Petersen
Liv Røhnebæk Bjergene
Håvard Øritsland Eggestøl
Mette Risa
Caroline Bianchi Strømme
Unni Taiet Selmer

Møteleder:

Ole Frithjof Norheim

 

Rekkefølge på sakene: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 og 37

 

SAK 29/05/20                     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Godkjent.

 

SAK 30/05/20                     Møteprotokoll for rådsmøtet 18. mai 2020

Sakspapir:

  • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 18. mai 2020

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 31/05/20                    Høringsforslag om endringer i genteknologiloven

Saksbehandler: Hilde Mellegård

Sakspapirer:

  • Høringsbrev
  • Høringsnotat
  • Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:

Rådet godkjente utkast til uttalelse med de endringene som fremkom på rådsmøtet.

 

SAK 32/05/20                     Uttalelse fra Bioteknologirådet om NIPT

Saksbehandlere: Truls Petersen og Caroline Bianchi Strømme

Sakspapir:

  • Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med uttalelsen i tråd med endringer som fremkom på møtet. Uttalelsen ferdigstilles etter neste rådsmøte 10. september 2020.

 

SAK 33/05/20                     Mediedebatten rundt evaluering av bioteknologiloven våren 2020

Saksbehandler: Liv Røhnebæk Bjergene

Vedtak:

                Intet.
SAK 34/05/20                     Bioteknologirådet sin rolle i evaluering av bioteknologiloven

Saksbehandler: Ole Frithjof Norheim og Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Vedtak:

                Intet.

 

SAK 35/05/20                     Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Vedtak:

                Intet.

 

SAK 36/05/20                     Orienteringer

Det ble orientert om følgende saker:

  • Miljødirektoratet har sendt forslag til endringer i Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven av 16. desember 2005 nr. 1495 (KU-forskriften) på høring, med frist 21. mai 2020. Endringsforslagene gjennomfører kommisjonsdirektiv (EU) 2018/350 om endring av 2001/18/EF (utsettingsdirektivet) med hensyn til miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer (GMO).

Ifølge Miljødirektoratet er endringene utført som ledd i oppdatering i henhold til teknisk og vitenskapelig utvikling på miljørisikovurdering av GMO. Endringene gir en presisering av opplysningskrav og metodikk for gjennomføring av miljørisikovurdering ved utsetting av GMO, og innebærer i all hovedsak en forskriftsfesting av gjeldende praksis.

Bioteknologirådet har ikke svart på høringen.

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/april-2020/forslag-til-endringer-i-forskrift-om-konsekvensutredning-etter-genteknologiloven-/

 

SAK 37/05/20                     Eventuelt

Vedtak:

Intet.