Publisert: 15. februar 2021

Referat fra møte i Bioteknologirådet 11. februar 2021

Møtested:          Digitalt, Zoom
Tidspunkt:          Torsdag 11. februar 2021 kl. 09.00-15.00

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim

Kristin Solum Steinsbekk

Inge Lorange Backer

Kristin Børresen (Deltok til kl. 1430)

Hans-Ivar Hanevik

Arne Holst-Jensen

Trine Hvoslef-Eide

Synne Lerhol (Deltok 0900-1500 og 1300-1500)

Morten Magelssen

Raino Malnes

Anne Ingeborg Myhr

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Varamedlemmer:

Marianne Klungland Bahus

Cathrine Bjorvatn (Deltok til kl. 1150)

Trygve Brautaset

Ishita Barua

Forfall:

Bushra Ishaq

Geir Sverre Braut

Jakob Elster (Vara)

Marianne Klungland Bahus og Trygve Brautaset hadde stemmerett da Geir Sverre Braut og Bushra Ishaq hadde meldt forfall. Ishita Barua hadde stemmerett i sak 5 da Kristin Børresen hadde forlatt møtet.

Observatører:                                                  

Odd Bakken, sak 3 og 4                                

Solveig Eik Helle, sak 2                                 

Fra sekretariatet møtte:

Petter Frost

Caroline Bianchi Strømme

Håvard Øritsland Eggestøl

Truls Petersen

Mette Risa

Anne Marit Ryen

Anne-Margrethe Waagsberg Øksnes Åsvang

Møteleder: Ole Frithjof Norheim

Rekkefølge:
Dagsorden          Sak
01/01/21

02/01/21

03/01/21             01/21

04/01/21             02/21

05/01/21             03/21

06/01/21             04/21

07/01/21             05/21

08/01/21            

09/01/21

Dagsorden 01/01/21                      Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Godkjent med kommentar på feil i rekkefølge saksnotat /saksdokumenter for sak 05/21

Dagsorden 02/01/21      Møteprotokoll for rådsmøtet 03 desember 2020

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 03. desember 2020
 • Vedlegg

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent.

Dagsorden 03/01/21

Sak 01/21                           Bioteknologirådets rolle ved godkjenning av nye metoder for fosterdiagnostikk

Saksbehandler: Truls Petersen

 Sakspapir:

 • Innsendt uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:

 • Intet vedtak. Rådets innsendte uttalelse vedlagt til orientering

Dagsorden 04/01/21

Sak 02/21                           Høring KLD – Forslag til endring i genteknologiloven paragraf 12 – åpenhetsforordningen

Saksbehandler: Håvard Øritsland Eggestøl

Sakspapir:

 • Innsendt uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:

 • Intet vedtak. Rådets innsendte høringssvar vedlagt til orientering

Dagsorden 05/01/21

Sak 03/21                            Fremtidens bruk av genetisk fosterdiagnostikk

Saksbehandler: Caroline Bianchi Strømme

Sakspapir:

 • Arbeidsdokument

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider forslag til etiske og samfunnsmessige problemstillinger basert på de forslag som fremkom på møtet. Dette samt del om regulering diskuteres videre på rådsmøtet i mars.  

Dagsorden 06/01/21

Sak 04/21                           Høringssvar om endringer i Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd

Saksbehandler: Caroline Bianchi Strømme

Sakspapir:

 • Utkast til høringssvar
 • Høringsbrev (2.1) med Høringsnotat (2.2)
 • Helsedirektoratets rapport om Forslag til veiledning og retningslinjer knyttet til etablering av tilbud om eggdonasjon. Denne ble ikke mottatt som del av høringen.

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller høringssvaret med de endringene som fremkom på møtet.

Dagsorden 07/01/21

Sak 05/21                           Høring HOD – Forslag til endring i medisinsk fødselsregister

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

 • Høringsnotat
 • Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:

Sekretariatet ferdigstiller høringsuttalelsen etter diskusjonen.

Dagsorden 08/01/21     Orienteringer fra sekretariatet

Ingen referatføring

Dagsorden 09/01/21      Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Ingen referatføring