Publisert: 9. februar 2021

Møtested: Digitalt, Zoom

Tidspunkt: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.45

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim

Kristin Solum Steinsbekk

Inge Lorange Backer

Kristin Børresen

Hans-Ivar Hanevik

Arne Holst-Jensen

Trine Hvoslef-Eide

Bushra Ishaq

Synne Lerhol

Morten Magelssen

Raino Malnes

Anne Ingeborg Myhr

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Varamedlemmer:

Marianne Klungland Bahus

Cathrine Bjorvatn

Jakob Elster

Trygve Brautaset

Ishita Barua

Forfall:

Geir Sverre Braut

Det var ingen avstemninger i møtet.

Observatører:                                                  

Tjaarke Hopen (HOD)                

Fra sekretariatet møtte:

Petter Frost

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Håvard Øritsland Eggestøl

Truls Petersen

Caroline Bianchi Strømme

Unni Taiet Selmer

Anne-Margrethe Waagsberg Øksnes Åsvang

Møteleder: Ole Frithjof Norheim

Rekkefølge på sakene: 49, 50, 51, 52, 54, 53 og 55

SAK 49/07/20                     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Godkjent.

SAK 50/07/20                     Møteprotokoll for rådsmøtet 10. september 2020

Sakspapir:

  • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 10. september 2020

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent med merknad om at SAK 48 manglet.

SAK 51/07/20                     Uttalelse fra Bioteknologirådet om implementering av tidlig ultralyd og NIPT

Saksbehandler: Caroline Bianchi Strømme

Sakspapir:

  • Utkast til uttalelse fra Bioteknologirådet

Vedtak:

Rådet godkjente utkast til uttalelse med de endringene som fremkom på møtet.

SAK 52/07/20                     Bioteknologirådets rolle ved godkjenning av nye metoder for fosterdiagnostikk

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

  • Utkast til uttalelse

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med utkast til uttalelse med de endringene som fremkom på møtet.

SAK 53/07/20     Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Vedtak:

                Intet.

SAK 54/07/20                     Orienteringer

Det ble orientert om følgende saker:

  • Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 08.09.2020: Høring – Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

Denne høringen vil bli sak på rådsmøtet i desember. Høringsdokumenter finnes her.

SAK 55/07/20                     Eventuelt

Vedtak:

Intet.