Publisert: 25. mars 2021

Møtested:           Digitalt, Zoom
Tidspunkt:          Torsdag 25. mars 2021 kl. 09.00-15.00

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim
Kristin Solum Steinsbekk
Inge Lorange Backer
Geir Sverre Braut
Hans-Ivar Hanevik
Arne Holst-Jensen
Synne Lerhol
Morten Magelssen
Raino Malnes
Anne Ingeborg Myhr
Benedicte Paus
Bente Sandvig

Varamedlemmer:

Marianne Klungland Bahus
Trygve Brautaset
Ishita Barua (deltok fra 1100-1300)
Jacob Elster (deltok fra 1300-1500)

Forfall:

Bushra Ishaq
Kristin Børresen
Trine Hvoslef-Eide
Cathrine Bjorvatn

Det var ingen voteringer

Observatører:           

Ingen

Fra sekretariatet møtte:

Petter Frost
Caroline Bianchi Strømme
Håvard Øritsland Eggestøl
Truls Petersen
Mette Risa
Anne Marit Ryen
Anne-Margrethe Waagsberg Øksnes Åsvang

Møteleder: Ole Frithjof Norheim

Rekkefølge:

DagsordenSak
01/02/21
02/02/21
03/02/21
04/02/2106/21
05/02/2103/21
06/02/2107/21
07/02/2108/21
08/02/2109/21
09/02/2145/06/20
10/02/2104/21
11/02/2105/21
12/02/21
 

Dagsorden 01/02/21                     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent

Dagsorden 02/02/21      Møteprotokoll for rådsmøtet 11 februar 2021

Sakspapir:

  • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 11. februar 2021
  • Vedlegg

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent.

Dagsorden 03/02/21      Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Ingen referatføring

Dagsorden 04/02/21

Sak 06/21                          Forespørsel fra student om å få observere rådet i arbeid

Saksbehandler: Petter Frost

 Sakspapir:

Bakgrunnsinformasjon fra studenten (Eilev Hegstad)

Vedtak:

Sekretariatet gir Eiliv tilbakemelding at han kan observere rådsmøte våren 2021, på den måten han beskrev.

Dagsorden 05/02/21

Sak 03/21              Fremtidens bruk av genetisk fosterdiagnostikk

Saksbehandler: Caroline Bianchi Strømme

Sakspapir:

  • Arbeidsdokument

Vedtak:

Sekretariatet reviderer punkt 2-5 basert på kommentarer/forslag som fremkommer på møtet.

Dagsorden 06/02/21

Sak 07/21                          Ny barnelov

Saksbehandler: Anne Marit Ryen og Truls Petersen

Sakspapir:

  • Utkast til høringsuttalelse om ny barnelov
  • Bioteknologirådets uttalelse om bioteknologiloven 2019, utdrag

Vedtak:

Saksbehandlerne ber Barne- og familiedepartementet om utsettelse på høringsfristen. Sekretariatet arbeider videre med uttalelsen i henhold til diskusjonen på møtet og saken ferdigstillelse i neste møte.

Dagsorden 07/02/21

Sak 08/21                          Mitokondriedonasjon

Saksbehandler: Håvard Øritsland Eggestøl

Sakspapir:

  • Utkast til uttalelse; Mitokondriedonasjon i Norge – nye bioetiske prinsipp?
  • Mitokondriedonasjon (2016) Uttalelse: Bioteknologirådet

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med uttalelsen i henhold til diskusjonen på møtet

Dagsorden 08/02/21

Sak 09/21                          Bioteknologirådets kommunikasjonsplan 2021

Saksbehandler: Mette Risa

Sakspapir:

Kommunikasjonsplan 2021

Vedtak:

  • Kommunikasjonsplan 2021 tas til etterretning

Dagsorden 09/02/21

Sak 45/06/20    Svar fra Justis- og beredskapsdepartementet på Bioteknologirådets brev om DNA i politiarbeid

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet. Bioteknologirådets uttalelse

Vedtak:

Kun til rådets orientering

Dagsorden 10/02/21

Sak 4/21             Høringssvar om endringer i Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd

Saksbehandler: Caroline Bianchi Strømme

Sakspapir:

Høringssvar om endringer i Rundskriv om assistert befruktning med donoregg og donorsæd.

Vedtak:

Kun til rådets orientering

Dagsorden 11/02/21

Sak 5/21             Høringssvar om medisinsk fødselsregisterforskrift

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

Høyringsfråsegn: Framlegg til endringar i medisinsk fødselsregisterforskrifta

Vedtak:

Kun til rådets orientering

Dagsorden 12/02/21      Informasjon fra sekretariatet

Ingen referatføring