Publisert: 27. juni 2022

Sted: Radisson BLU hotell Gardermoen

Tidspunkt: Torsdag 12. mai 2022 kl. 10:00 – 17:00

Frå rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim
Kristin Solum Steinsbekk
Inge Lorange Backer
Hans Ivar Hanevik
Arne Holst-Jensen Forlèt møte 16:40
Trine Hvoslef-Eide
Morten Magelssen Forlèt møte 16:40
Raino Malnes
Bente Sandvig
Benedicte Paus
Anne Ingeborg Myhr

Varamedlemmer:

Marianne Klungland Bahus
Cathrine Bjorvatn
Jacob Elster Forlèt møte 16:30
Trygve Brautaset Forlèt møte 14:45

Forfall:

Bushra Ishaq
Geir Sverre Braut
Kristin Børresen
Synne Lerhol
Ishita Barua (vara)

Voteringer:

Marianne Klungland Bahus hadde røysterett hele møtet
Trygve Brautaset hadde røysterett heile møtet
Jakob Elster hadde røysterett heile møtet
Trygve Brautaset hadde røysterett heile møtet

Observatørar:                                                 

Fredrik Føllesdal-Venold (NFD)

Andre:   
–     

Frå sekretariatet møtte:   

Petter Frost
Caroline Bianchi Strømme
Eirik Joakim Tranvåg
Stine Hufthammer Indrelid
Anne Marit Ryen
Anne-Margrethe W Ø Åsvang

Forfall:
Håvard Øritsland Eggestøl
Mette Risa

Møteleiar:  
Ole Frithjof Norheim

Rekkefølge:

Dagsorden          Sak

01/03/22
02/03/22
03/03/22
04/03/22 17/22
05/03/22 03/21
06/03/22 06/22
07/03/22 04/22
08/03/22 05/22
09/03/22 13/21
10/03/22


Referent: Anne-Margrethe W Ø Åsvang

Dagsorden 01/03/22:
Godkjenning av innkalling og dagsorden


Møteinnkallinga og dagsorden vart godkjende.

Røysteføre

Røysteføre vart gjennomgått og avklart i samsvar med oversikta over frammøtte. Sjå Voteringar ovanfor.


Dagsorden 02/03/22:               
Møteprotokoll for rådsmøtet 24. mars 2022

Sakspapir:
Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 24. mars 2022

Vedtak:
Møteprotokollen vart godkjend.


Dagsorden 03/03/22                    
Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Til orientering, inga referatføring

Dagsorden 04/03/22 – Sak 17/21
Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologilova

Sakshandsamar: Håvard Ø. Eggestøl og Eirik Joakim Tranvåg

Sakspapir:
– Saksnotat
– Vedlegg: Utkast til høyringsutsegn om operasjonalisering av etikk

Vedtak:
Sekretariatet justerar utkast til utsegn i samsvar med diskusjonen på møte og legg frem forslag til endeleg høyringsutsegn for godkjenning på rådsmøtet i juni.


Dagsorden 05/03/22 – Sak 03/22
Personar unnfanga med sæd frå anonym donor (før 2005)

Sakshandsamar: Anne Marit Ryen

Sakspapir:
– Saksnotat
– Vedlegg 1 –  Fråsegn om personar unnfanga med anonym donor

Vedtak:
Sekretariatet justerer utkast til fråsegn i samsvar med diskusjonen på møte og legg fram forslag til endeleg høyringsfråsegn for godkjenning på rådsmøtet i juni.


Dagsorden 06/03/22 – Sak 06/22
Innspel til revisjon av strategi for persontilpassa medisin

Sakshandsamar: Eirik Joakim Tranvåg

Sakspapir:
– Saksnotat
– Vedlegg 1: Innspel til revisjon av strategi for persontilpassa medisin

Vedtak:
Sekretariatet ferdigstillar høyringsutsegna i samsvar med diskusjonen på møtet.


Dagsorden 07/03/22
Trilateralt møte Bioteknologirådet, SMER og DER 5-6. mai 2022
Oppsummering/diskusjon/evaluering

Sakshandsamar: Petter Frost

Sakspapir:
– Saksnotat

Vedtak:
Inga vedtak, berre diskusjon på møte

Dagsorden 08/03/22
Orienteringssak: Innsendt innspel til ny folkehelsemelding

Sakshandsamar: Eirik J. Tranvåg

Sakspapir:
– Saksnotat
– Vedlegg: innsendt innspel

Vedtak:
Til orientering

Dagsorden 09/03/22
Orienteringssak: Publisert rundskriv om dugleiksvurdering ved assistert befruktning

Sakshandsamar: Eirik J. Tranvåg

Sakspapir:
– Saksnotat
– Vedlegg 1: Rundskriv om vurdering av om ein er eigna ved assistert befruktning
– Vedlegg 2: Høyringsutsegn frå Bioteknologirådet

Vedtak:
Til orientering

Dagsorden 10/03/22
Orienteringar frå sekretariatet

Orienteringar, inga referatføring