Publisert: 23. mars 2023

Pressemelding vedrørende søknad om eksport av norsk donorsæd:

Bakgrunn:

Fertilitetsklinikken Livio har søkt om tillatelse til eksport av norsk donorsæd til Island og Sverige. Eksport av norsk donorsæd har ikke tidligere vært praksis. Dagens retningslinjer fra Helsedirektoratet er at en sæddonor kan gi opphav til barn i maksimalt seks familier i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer det slik at eksport er tillatt etter bioteknologiloven, men Helsedirektoratet kan sette vilkår.

Livios søknad innebærer at det åpnes opp for at et høyere antall familier kan bruke samme donor, men over et større geografisk område.

Bioteknologirådets anbefalinger:

Bioteknologirådet legger til grunn at det i dag er adgang for norske sædbanker å eksportere sæd til andre nordiske land etter bioteknologiloven, men at dette er søknadspliktig.

Bioteknologirådet mener at det bør settes betingelser ved eksport av sæd fra Norge til våre naboland.

– Et mindretall på fem ønsker at eksport kun skal være mulig innenfor dagens begrensning på bruk i seks familier per donor, et flertall på åtte ønsker en høyere grense, uten å spesifisere antall barn eller familier, mens et mindretall på to ikke ønsker en slik begrensning på bruk ved eksport. Disse to påpeker at et forbud mot eksport er urimelig da vi samtidig importerer sæd fra andre land i Norden, sier leder i Bioteknologirådet Ole Frithjof Norheim.

Et samlet Bioteknologiråd krever kjent donor også ved eksport, og påpeker at donor selv må ha blitt informert om, og samtykket til, eksport.

Bioteknologirådet ønsker seg et tettere samarbeid om import og eksport av sæd i Norden.

– Mye av donorsæd brukt i Norge i dag er importert fra land som Danmark, Sverige og Tyskland uten informasjon om hvor mange andre barn som har blitt til med slike donorer. I Danmark og Sverige er det opp til de kommersielle sædbankene å selv sette en grense for hvor mange familier en donor kan gi sæd til på verdensbasis. Noen av sædbankene har valgt en øvre grense på bruk i 50 familier per donor, mens andre ikke har noen øvre grense. Det gjør at det kan være donorunnfangede i Norge som har flere titalls, og kanskje opp mot hundre, halvsøsken i Nord-Europa, sier Ole Frithjof Norheim.

***

Les hele uttalelsen fra Bioteknologirådet her: https://www.bioteknologiradet.no/filarkiv/2023/03/Uttalelse-fra-Bioteknologiradet-om-soknad-om-eksport-av-donorsaed-i-Norden.pdf

***

Ved spørsmål, kontakt kommunikasjonssjef Mette Risa på e-post: mette.risa@bioteknologiradet.no eller mobil: 940 19 740.