Eirik
Publisert: 13. april 2023

Det har vore mykje debatt rundt den nye kunstige intelligens-modellen ChatGPT. Kva rolle vil den kunne spele i debatt rundt bruk av bioteknologi? GENialt stilte ChatGPT tre spørsmål for å finne ut meir.

Kva er dei tre største etiske utfordringane rundt bruk av bioteknologi i 2023?
Dei tre største etiske utfordringane rundt bruk av bioteknologi i 2023 kan vere:

• Eigarrett til genetiske materiale og informasjon: Kven har rett til å eige og kontrollere genetiske data og informasjon, og korleis skal denne informasjonen vernast mot misbruk?

• Ubalanse i tilgang til bioteknologi: Bioteknologi er ofte dyrt, og det er bekymring for at ei lita gruppe av befolkninga vil ha monopol på teknologi og ressursar, noko som kan føre til ein ubalanse i tilgang til behandling og helsetenester.

• Genmodifisering og eugenikk: Bioteknologi gir mogelegheiter for å forandre arvematerialet, noko som kan føre til ein debatt om vi skal tillate genmodifisering for å forbetre menneskelege eigenskapar, eller om dette vil føre til ei form for eugenikk.

Korleis bør nasjonale, etiske råd som Bioteknologirådet møte desse utfordringane?

Nasjonale etiske råd, som Bioteknologirådet, kan møte dei ovannemnde utfordringane ved å:

• Utarbeide reglar for eigarrett til genetiske materiale og informasjon: Råda kan utarbeide reglar for kven som har rett til å eige og kontrollere genetiske data og informasjon, og korleis denne informasjonen skal vernast mot misbruk.

• Jobbe for å sikre likeverdig tilgang til bioteknologi: Råda kan støtte politikk og tiltak som sikrar at bioteknologi er tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosial status eller økonomisk situasjon.

• Overvake og regulere genmodifisering og eugenikk: Råda kan overvake og regulere forsking og utvikling av genmodifiserings- og eugenikkteknologiar, for å sikre at dei ikkje blir misbrukte eller fører til ei uønskt form for eugenikk.

Viktigheita av nasjonale etiske råd ligg i evna deira til å samle ekspertise og forståing av etiske spørsmål, og til å utarbeide tilrå[1]dingar og retningslinjer for korleis bioteknologi skal brukast på ein ansvarleg måte.

Korleis kan kunstig intelligens bidra til debatt om etisk bruk av bioteknologi?

KI kan bidra til debatten om etisk bruk av bioteknologi ved å analysere store data, identifisere potensielle utfordringar, generere alternative løysingar, analysere konsekvensar og visualisere data. Dette kan føre til ein meir inkluderande og informert debatt. Men, det er viktig å hugse på at menneskeleg ekspertise og vurderingar framleis er nødvendige for å sikre etisk forsvarlege avgjerder.

Illustrasjonsfoto, laget av den kunstige intelligensen DALL-E. Bildet skal forestille Bioteknologirådet som diskuterer.
DALL-E ble spurd om å lage eit Odd Nerdrum-maleri av medlemmer i Bioteknologirådet som diskuterer etiske spørsmål rundt bruk av bioteknologi. Bilde: DALL-E, OpenAI

Intervjuet blei omsett til moderat nynorsk av Nynorobot, ei oversetjingsteneste frå Nynodata. Biletet er generert av ein annan OpenAI-modell; DALL-E.