LogoNavnet Bioteknologirådet ble tatt i bruk 1. juni 2014. Tidligere het vi Bioteknologinemnda.

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet er oppnevnt av regjeringen, første gang i 1991, så i 1998, 2000, 2004, 2008, i 2013 og sist i mars 2019. Det nåværende Bioteknologirådet er oppnevnt for en fireårsperiode og har 15 medlemmer og fem varamedlemmer. I tillegg innkalles observatører fra sju departementer til møtene.

Bioteknologirådet arrangerer hvert år minst fire åpne debattmøter om aktuelle temaer innen moderne bioteknologi. Video fra de åpne møtene blir vanligvis lagt ut på nett i etterkant. Bioteknologirådet gir ut tidsskriftet GENialt som publiseres både på nett og papir. På nettstedet bioteknologiradet.no tilbyr vi også stoff spesielt tilrettelagt for bruk i videregående skole. Alle publikasjoner fra Bioteknologirådet er gratis.

Les mer:

Møtene i Bioteknologirådet

Åpne debattmøter

Bioteknologirådets mandat