§ – Norsk lov

Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) – er regulert i bioteknologilovens § 2 som handler om assistert befruktning.

PGD var tillatt i første versjon av bioteknologiloven som kom i 1994. PGD var tillatt for alvorlig, arvelig sykdom. Parene som har hatt behov for denne typen behandling ble henvist fra klinikker og sendt til behandling i utlandet fordi denne formen for behandling ikke var tilgjengelig i Norge. Det er nemlig bare snakk om noen få tilfeller i året der det er behov for å bruke PGD.

I 2003 ble loven strammet inn slik at tilbudet om å dra til utlandet for denne typen behandling falt bort med mindre det var snakk om alvorlig kjønnsbundet sykdom.

Etter den såkalte Mehmet-saken i 2004 (se omtale i GENialt 2/2004) ga Stortinget tillatelse til PGD dersom det foreligger særlige hensyn, og det foreligger en alvorlig, arvelig sykdom uten behandlingsmuligheter. Det ble også samtidig mulig å lage redningssøsken. En dispensasjonsnemnd skulle behandle søknader om å få utført PGD i utlandet.

I lov av 15. juni 2007 som trådte i kraft 1. januar 2008 videreføres bruk av dispensasjonsnemnd. Nemnda blir bredere sammensatt enn tidligere (per 8. januar 2008 er det ikke den nye nemnda utnevnt). Behandlingen skal inntil videre fortsatt skje i utlandet. Det vil fortsatt være forbudt for foreldre å velge barnets kjønn med mindre det er snakk om alvorlig, kjønnsbundet sykdom.

Internasjonalt perspektiv

Ulike land har ulik lovregulering og praksis i forhold til hvor alvorlig en sykdom må være for at man får bruke PGD, hvor stor risiko det må være for at sykdommen slår ut, betydningen av behandlingsmuligheter m.m.

I muslimske land er det forbudt med egg- eller sæddonasjon. Paret er derfor avhengig av å kunne få barn med egne kjønnsceller. Der vil man følgelig ofte gjøre mer for at par skal kunne få friske barn med egne kjønnsceller. Dette er land der de også har en del alvorlige, arvelige sykdommer på grunn av at det er tradisjon for å gifte seg med nære slektninger. Dermed er sannsynligheten større for at begge har samme sykdomsgener og risikoen for å få et sykt barn er stor. Bruk av PGD er derfor mer utbredt i disse landene.

Noen land tillater også at par får velge kjønn på barna sine uten at dette er medisinsk begrunnet. Norske par som ønsker dette må reise utenlands.