Publisert: 16. desember 2021

Sted: Radisson BLU Royal Hotel Bergen

Tidspunkt:          Torsdag 29 oktober 2021 kl. 08:30 – 15:00

Frå rådet møtte:

Kristin Solum Steinsbekk
Kristin Børresen
Anne Ingeborg Myhr
Trine Hvoslef-Eide
Inge Lorange Backer
Geir Sverre Braut
Hans Ivar Hanevik
Are Holst-Jensen
Synne Lerhol
Morten Magelssen
Raino Malnes
Bente Sandvig
Benedicte Paus

Varamedlemmer:

Marianne Klungland Bahus
Cathrine Bjorvatn
Jacob Elster
Trygve Brautaset
Ishita Barua

Forfall:

Ole Frithjof Norheim
Bushra Ishaq

Voteringer:

Det var inga voteringar.

Observatørar:                                                 

Nora Vågnes Tråholt
                                

 Frå sekretariatet møtte:   

Petter Frost
Håvard Øritsland Eggestøl
Truls Petersen
Mette Risa
Eirik Tranvåg
Stine Indrelid
Anne-Margrethe W. Ø. Åsvang

Møteleiar: Kristin Solum Steinsbekk

Rekkefølge:

Dagsorden          Sak

01/06/21
02/06/21
03/06/21
04/06/21 15/21
05/06/21 16/21
06/06/21 08/21
07/06/21 17/21
08/06/21 12/21
09/06/21 14/21
10/06/21 13/21
11/06/21

Referent: Anne-Margrethe W Ø Åsvang

Dagsorden 01/06/21:
Godkjenning av innkalling og dagsorden


Møteinnkallinga og dagsorden vart godkjende.

Røysteføre

Røysteføre ved eventuelle voteringar i saker på dagsorden, vart gjennomgått og avklart i samsvar med oversikta over frammøtte. Sjå Voteringar ovanfor.


Dagsorden 02/06/21:               
Møteprotokoll for rådsmøtet 14. september 2021

Sakspapir:
Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 14. september 2021

Vedtak:
Møteprotokollen vart godkjend.


Dagsorden 03/06/21                    
Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

Til orientering, inga referatføring

Dagsorden 04/06/21 – Sak 15/21
Kort høyring: «Overføring av myndighet etter genteknologoloven for klinisk utprving av GMO-legemiddel»

Sakshandsamar: Stine Hufthammer Indrelid

Sakspapir:
Utkast til høyringssvar fra Bioteknologirådet: «Overføring av myndighet etter genteknologiloven for klinisk utprøving av GMO-legemiddel»
Kort Høyring: «Overføring av myndighet etter genteknologiloven for klinisk utprøving av GMO-legemiddel»
Høyringsnotat: «Overføring av myndighet etter genteknologiloven for klinisk utprøving av GMO-legemiddel»

Vedtak:
Sekretariatet ferdigstiller fråsegna basert på kommentarar og forslag som kom fram i møtet.


Dagsorden 05/06/21 – Sak 16/21
Klargjering av mandat for administrativ handsaming av søknadar om klinisk utprøving av GMO-legemiddel

Sakshandsamar: Stine Hufthammer Indrelid

Sakspapir:
Inga sakspapir

Vedtak:
Bioteknologirådets sekretariat gis mandat til å administrativt handsame søknader om utsetting av GMO-legemiddel i forskningsøyemed (kliniske studier) etter genteknologilovas krav. Mandatet er begrenset til GMO-legemidlar som i sin natur er samanlignbare med tidligare søknader. Alle sakar skal framleggjast for rådsleiar som vurderer om det, i enkeltsakar, er spesielle hensyn ved ei søknad som gjer at den likevel må framleggjast for rådet.


Dagsorden 06/06/21 – Sak 08/21
Fråsegn: «Mitokondriedonasjon i Noreg, biologiske og juridiske problemstillingar»

Sakshandsamar: Håvard Øritsland Eggestøl

Sakspapir:
Utkast til høyringsfråsegn

Vedtak:
Sekretariatet justerar fråsegna i samsvar med diskusjonen i møte og legg fram forslag til endeleg fråsegn på neste rådsmøte.


Dagsorden 07/06/21
Oppfølging av operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologilova.

Sakshandsamar: Truls Petersen

Sakspapir:
Miljødirektoratet, brev 7.10.2021: Anmodning om uttalelse fra Bioteknologirådet om erfaring med bruk av Miljødirektoratets foreslåtte rammeverk for etikk-vurdering.
Miljødirektoratets notat (oktober 2020): Rammeverk for Bioteknologirådets vurderingar av etisk forsvarligheit etter genteknologilova.
Miljødirektoratets notat til KLD 15.10.2020: Miljødirektoratets tilråding til KLD for vidare operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologilova.

Vedtak:
Sekretariatet forbereder saken til neste rådsmøte basert på føringar som framkom i møtet..Dagsorden 08/06/21  – Sak 12/21
Korleis ønskjer noverande råd eventuelt å supplere forrige råds utsegn om oppmjuking av nokre GMO`ar i Europa?

Sakshandsamar: Håvard Øritsland Eggestøl

Sakspapir.
Inga sakspapir

Vedtak:
Sekretariatet utarbeidar forslag som rådet vurderar på neste rådsmøte.Dagsorden 09/06/21 – Sak 14/21                     
Orienteringar om innsend fråsegn: «Søknad om utsetting i forskningsøyemed under genteknologiloven av GMO-legemiddel JNJ-68484528»


Sakshandsamar: Håvard Øritsland Eggestøl

Til orientering

Dagsorden 10/06/21 – Sak 14/21                     
Orienteringar om innsend fråsegn: «Høyringsutsegn om dugleiksvurdering ved assistert befruktning»

Sakshandsamar: Eirik Joakim Tranvåg

Til orientering

Dagsorden 11/06/21                  
Orienteringar frå sekretariatet

Til orientering, inga referatføring