Publisert: 24. november 2022

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker forslag til kandidater som kan sitte som medlem i neste Bioteknologiråd, fristen for å sende innspill er 23. januar 2023.

Fra 1. mai 2023 skal det oppnevnes nytt Bioteknologiråd. Oppnevningen vil gjelde for perioden fra 1. mai 2023 til den dato Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer, maksimalt fire år.

Nåværende eller tidligere medlemmer kan i utgangspunktet ikke gjenoppnevnes dersom de har vært medlemmer i mer enn én periode.

Skal reflektere bredde

I tråd med Bioteknologirådets mandat skal sammensetningen av rådet reflektere bredde med hensyn til både faglighet og forståelse for prosesser i samfunnet og forvaltningen.

Aktuelle kompetanseområder er etikk, filosofi, politikk, jus, forvaltning, kulturforståelse, medisin (human- og veterinærmedisin), gen- og bioteknologi, miljø, samfunnsøkonomi og økologi.

Sammensetningen skal representere akademia, offentlig og privat sektor og brukere/befolkningen. Det tas også hensyn til alder, kjønnsbalanse og geografisk tilhørighet.

15 medlemmer og 5 varamedlemmer

Rådet ble første gang oppnevnt i 1991, og besto da dels av personlig oppnevnte medlemmer og organisasjonsrepresentanter.

Fra 2012 har rådet bestått av 15 medlemmer, med fem faste varamedlemmer.

Alle representantene er personoppnevnte.

Frist 23. januar 2023

Helse- og omsorgsdepartementet må ha mottatt innspill innen 23. januar 2023.

Har du forslag? Send dem pr. brev eller pr. e-post med en begrunnelse for forslaget til: postmottak@hod.dep.no. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til fagdirektør Hjørdis M. Sandborg tlf. 48 23 70 47 (hms@hod.dep.no ) eller til direktør Petter Frost i Bioteknologirådet petter.frost@bioteknologiradet.no hvis det gjelder praktiske forhold.