Publisert: 22. mai 2014

Møtested:   Radisson Blu Plaza Hote

Tidspunkt:    Tirsdag 11. mars kl. 10.00–16.00

Fra nemnda møtte:

Kristin Halvorsen
Bjørn Myskja
Inge Lorange Backer
Petter Frost
Gunnar Heiene
Arne Holst-Jensen
Torolf Holst-Larsen
Raino Malnes
Benedicte Paus (gikk kl. 12.00)
Bente Sandvig
Sonja Irene Sjøli
Nils Vagstad
Fern Wickson

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn
Terje Mesel
Dag Inge Våge

Forfall:

Bernadette Kumar
Birgit Skarstein
Ole Kristian Fauchald
May Thorseth

Observatører:

Ingen

Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne
Audrun Utskarpen
Rune Kjeken
Hallvard Kvale
Truls Petersen
Unni Taiet Selmer

Møteleder:  

Kristin Halvorsen

Rekkefølge på sakene:     7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 15

 

SAK 07/02/14    Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

SAK 08/02/14    Nytt fra departementene og nemndsmedlemmene

Nemndsmedlemmer orienterte om aktuelle saker.

Vedtak:

Intet

 

SAK 09/02/14    Møteprotokoll for nemndsmøtet 27.–28. januar 2014

Sakspapir:

–       Utkast til møteprotokoll for nemndsmøtet 27.–28. januar 2014

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

SAK 10/01/14    Handlingsplan med kommunikasjonsplan 2014

Saksbehandler: Sissel Rogne

Sakspapir:

–       Utkast til handlingsplan med kommunikasjonsplan 2014

Vedtak:

Handlingsplanen godkjennes med de endringer som fremkom under møtet.

 

SAK 11/02/14    Regulering av private gentester

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapirer:

–       Notat fra sekretariatet

–       Brev av 04.05.12 til Helse- og omsorgsdepartementet: Regulering av genetiske selvtester

Vedtak:

Saken deles opp, og fortsetter på kommende møter. På neste møte behandles private gentester uten samtykke.

 

SAK 12/02/14     Europarådets anbefaling om forsikringsselskapers bruk av helseopplysninger

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapirer:

–       Notat fra sekretariatet

–       Europarådets DH-Bio-komités utkast til anbefaling om bruk av helseinformasjon i forbindelse med tegning av forsikringer

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et utkast til svarbrev i tråd med diskusjonen på møtet. Utkastet behandles ferdig per e-post.

 

SAK 13/02/14     Høring om forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapirer:

–       Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

–       Utkast til høringssvar

Vedtak:

Høringssvaret godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

SAK 14/02/14    Bruk av sædvask ved assistert befruktning

Saksbehandler: Hallvard Kvale

Sakspapirer:

–       Notat fra sekretariatet

–       Brev av 26.06.13 fra Helsedirektoratet: Bruk av sædvask i forbindelse med assistert befruktning – informasjon om metodevurdering og oppfordring til drøfting i nemnda

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Utkastet fremlegges for nemnda når metoderapporten er mottatt.

 

SAK 15/02/14     Uttalelse vedrørende bruk av vitrifiserte ubefruktede egg i assistert befruktning

Torolf Holst-Larsen hadde innledning til saken.

Saksbehandler: Rune Kjeken

Sakspapirer:

–       Utkast til svarbrev

–       Brev av 09.10.13 fra Helsedirektoratet: Ber om uttalelse – Godkjenning av metode for assistert befruktning

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider et utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Utkastet behandles ferdig per e-post.

 

SAK 16/02/14    Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

–       Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 19.02.14: Statsbudsjettet 2014 – kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning

–       Innst. 131 L (2013–2014): Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven

–       Årsrapport for 2013

–       Periodisert budsjett for 2014

–       Informasjon fra leder om enstemmig komitéinnstilling om å endre navnet fra Bioteknologinemnda til Bioteknologirådet

 

SAK 17/02/14    Eventuelt

Informasjon om at neste nemndsmøte 5.–6. mai blir på Staur Gård med besøk til blant annet Graminor og Geno.