Publisert: 3. mars 2015

Møtested:   Hotel Continental

Tidspunkt:            Torsdag 11. desember 2014 kl. 10.00–19.05

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen
Bjørn Myskja
Inge Lorange Backer
Petter Frost
Gunnar Heiene
Arne Holst-Jensen
Torolf Holst-Larsen
Bernadette Kumar (gikk kl. 14.00 etter sak 68)
Raino Malnes
Benedicte Paus
Bente Sandvig
Sonja Irene Sjøli
Nils Vagstad (gikk kl.14.00 etter sak 68)
Fern Wickson

Varamedlemmer:

Cathrine Bjorvatn (gikk kl. 18.20 under sak 71)
Dag Inge Våge

Forfall:

Birgit Skarstein
Ole Kristian Fauchald (vara)
Terje Mesel (vara)
May Thorseth (vara)

Alle som var til stede var stemmeberettiget i saker der det ble fattet vedtak.

Observatør:

Tjaarke Hopen (HOD)
Ola Johnsborg (Helsedirektoratet)

Fra sekretariatet møtte:

Sissel Rogne
Audrun Utskarpen
Hallvard Kvale
Unni Taiet Selmer
Hanna Hagen Bjørgaas
Malene Vågen Dimmen
Ida Kroksæter

Møteleder:                            Kristin Halvorsen, Bjørn Myskja under sak 70

Rekkefølge på sakene:      65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 71, 73, 74, 75, 76

 

SAK 65/07/14     Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

            Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 66/07/14     Møteprotokoll for rådsmøtet 22.–23. oktober 2014

Sakspapir:

–       Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 22.–23. oktober 2014

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

 

SAK 67/07/14     Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

Ett av rådsmedlemmene orienterte om en aktuell sak.

Vedtak:

            Intet

 

SAK 68/07/14     Genomanalyser (Evaluering av bioteknologiloven

kapittel 5)

Innledninger til saken:

Persontilpasset medisin i helsetjenesten, rapport fra nasjonal utredning 2013/2014:

Professor Gunnar Houge, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssjukehus

 

Bruk av gentester i klinikk:

Professor Dag Undlien, Avdeling for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo

Forsker, PhD Gun Peggy Knudsen, Avdeling genetikk og miljø, Folkehelseinstituttet

Overlege Ellen Økland Blinkenberg, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssjukehus

Professor Gunnar Houge, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssjukehus

 

Saksbehandler:  Sissel Rogne

Sakspapir:

–       Notat basert på Fiskerstrandutvalgets forslag til veileder for bruk av genomsekvensering

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken.

 

SAK 69/07/14              Regulering av genetiske selvtester (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 5)

 

Saksbehandlere:            Hallvard Kvale og Truls Petersen

Sakspapir:

–       Utkast til uttalelse om regulering av genetiske selvtester

 

Vedtak:

Sekretariatet redigerer utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Saken ferdigbehandles på neste møte.

 

 

SAK 70/07/14     Fosterdiagnostikk (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 4)

Saksbehandlar:  Audrun Utskarpen

Sakspapir:

–       Utkast til fråsegn

–       Sakspapira til sak 56/06/14 på rådsmøtet 22.-23. oktober

 

Vedtak:

Sekretariatet redigerer utkast til fråsegn i tråd med diskusjonen på møtet. Saka kjem opp att på neste møte.

 

 

SAK 71/07/14     Produkter fra genmodifiserte planter med gener for antibiotikaresistens

 

Saksbehandlere:            Hanna Bjørgaas og Audrun Utskarpen

Sakspapirer:

–       Utkast til uttalelse

–       Artikkel fra Genialt 4/2009: Ikke-konsistent genteknologilovgivning i Norge

–       Sakspapir til sak 60/06/14 på rådsmøtet 22.–23. oktober

 

Vedtak:

Utkast til uttalelse godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

 

SAK 72/07/14     Regulering og klassifisering av farmakogenetiske undersøkingar (Evaluering av bioteknologiloven

kapittel 5)

 

Innleiing ved Sara Bremer, forskar og medisinskfagleg ansvarleg for farmakogenetiske analyser ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

 

Saksbehandlar:  Malene Vågen Dimmen

Sakspapir:

–       Utkast til fråsegn om regulering og klassifisering av farmakogenetiske undersøkingar i klinikk

 

Vedtak:

            Sekretariatet lagar eit kort brev til HOD for å finne ut om grunnane til at det ikkje er utarbeida forskrift. Avhengig av svaret, utarbeidar sekretariatet  fråsegn i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 73/07/14     Valg og genetisk testing av sæddonorer (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

 

Saksbehandler:  Hallvard Kvale

 

Sakspapir:

–       Utkast til uttalelse om valg og genetisk testing av sæddonorer

 

Vedtak:

Sekretariatet redigerer utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Saken ferdigbehandles på neste møte.

 

SAK 74/07/14     Sæddonasjon: Donoranonymitet og donorrekruttering (Evaluering av bioteknologiloven kapittel 2)

 

Saksbehandler:  Hallvard Kvale

Sakspapir:

–       Utkast til uttalelse om donoranonymitet og donorrekruttering

 

Vedtak:

Sekretariatet redigerer utkast til uttalelse i tråd med diskusjonen på møtet. Saken ferdigbehandles på neste møte.

 

 

SAK 75/07/14     Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

 

–       Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet datert 26.11.2014: Rettslig status for genmodifiserte produkter

 

–       Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent at Bioteknologirådet får utsettelse av fristen for levering av evalueringsrapporten om bioteknologiloven. Fristen er utsatt fra 1. juni til 14. august 2015.

 

 

SAK 76/07/14     Eventuelt

 

Vedtak:

            Intet