Publisert: 28. april 2017

Møtested:          Stiklestad Hotell, Verdal

Tidspunkt:          Onsdag 1. februar kl. 10.00-17.00 til torsdag 2. februar 2017 kl. 8.00-15.35

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Gunnar Heiene

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Raino Malnes

Benedicte Paus

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein (til stede 01.02.)

 

Varamedlemmer:

Dag Inge Våge

Bjørn Hofmann

Cathrine Bjorvatn

 

Forfall:

Bernadette Kumar

Bente Sandvig

Nils Vagstad

Fern Wickson

Ole Kristian Fauchald (vara)

May Thorseth (vara)

 

 

Observatører:                                                 

 

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Hallvard Kvale

Sigrid Bratlie

Elisabeth Larsen

Truls Petersen

Audrun Utskarpen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder: Kristin Halvorsen

 

Rekkefølge på sakene: 3, 1, 2, 6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 11 og 12

 

SAK 01/01/17             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

 

SAK 02/01/167           Møteprotokoll for rådsmøtet 8. desember 2016

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 8. desember 2016

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 03/01/167           Gen-drivere

 Forsker ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved Universitetet i Oslo, Ryan Easterday, holdt innledning til saken.

Saksbehandler: Sigrid Bratlie

Sakspapirer:

Vedtak:

Utkast til brev ble godkjent med de endringene som fremkom på møtet. Redigert svarbrev sendes på e-postrunde før offentliggjøring.

 

SAK 04/01/17             Innspill til NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Saksbehandler: Truls Petersen

Sakspapir:

 • Revidert svarbrev

Vedtak:

Utkast til svarbrev ble godkjent med de endringene som fremkom på møtet. Redigert svarbrev sendes på e-postrunde før offentliggjøring.

 

SAK 05/01/17             Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for kjønnsbestemmelse av foster

Saksbehandler: Elisabeth Larsen

Sakspapirer:

 • Utkast til uttalelse
 • Brev fra Helsedirektoratet med spørsmål om uttalelse fra Bioteknologirådet, 05.01.2016
 • Sammendrag av rapporten om NIPT for kjønnsbestemmelse fra Kunnskapssenteret, desember 2016, side 7–9. Lenke til hele rapporten: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/ikke-invasiv-prenatal-testing-for-kjonnsbestemmelse.pdf

Vedtak:

Utkast til svarbrev ble godkjent med de endringene som fremkom på møtet. Redigert svarbrev sendes på e-postrunde før offentliggjøring.

 

SAK 06/01/17             Genmodifisert nellik Moonvista med endra blomsterfarge Norsk sluttbehandling av søknad C/NL/13/02 om marknadsføring under EU-direktiv 2001/18

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet om nelliken Moonvista (FLO-40685-1)
 • Utdrag frå søkjaren sine svar på spørsmål frå EU/EØS-landa om liknande nellik

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet.

 

 

SAK 07/01/17             Genmodifisert sprøytemiddelresistent raps – søknad om fornya godkjenning i EU til import, prosessering, mat og fôr

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet.

 

SAK 08/01/17             Genmodifisert sprøytemiddel- og insektresistent raps – søknad om godkjenning i EU til import, prosessering, mat og fôr

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet.

 

SAK 09/01/17             Genteknologiloven

Saksbehandlere: Audrun Utskarpen og Sigrid Bratlie

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

SAK 10/01/17             Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

Intet

 

SAK 11/01/17             Orientering

Det ble orientert om følgende saker:

 • E-post fra Helsedirektoratet, datert 02.12.2016: Melding om ny studie – DEN-STEM

Vedlegg: Kopi av brev fra Helsedirektoratet til OUS-HF Radiumhospitalet, datert 06.02.2015: Godkjenning av klinisk studie CD-FDC-001

 • Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 06.01.2017: Tildelingsbrev for 2017
 • Brev til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 17.01.2017: Høring – Gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett mv.

 

SAK 12/01/17             Eventuelt

Vedtak:

Intet