Publisert: 8. juni 2017

Referat fra møtet i Bioteknologirådet 14. mars 2017

 

Møtested:          Møtelokalet i Brugata 19

Tidspunkt:          Tirsdag 14. mars 2017 kl. 10.00-16.30

 

Fra rådet møtte:

Kristin Halvorsen (gikk kl. 15.30 under SAK 22)

Bjørn Myskja

Inge Lorange Backer

Petter Frost

Arne Holst-Jensen

Torolf Holst-Larsen

Raino Malnes

Benedicte Paus

Bente Sandvig

Sonja Irene Sjøli

Birgit Skarstein

Fern Wickson

 

Varamedlemmer:

Dag Inge Våge

Cathrine Bjorvatn

May Thorseth

 

Forfall:

Gunnar Heiene

Bernadette Kumar

Nils Vagstad

Bjørn Hofmann (vara)

Ole Kristian Fauchald (vara)

 

 

Observatør:                                                     

Casper Linnestad, KLD

 

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Hallvard Kvale

Sigrid Bratlie

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Audrun Utskarpen

Unni Taiet Selmer

 

 

Møteleder: Kristin Halvorsen (SAK 13-21), Bjørn Myskja (SAK 22-27)

Rekkefølge på sakene: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16 (forts.), 17 (forts.), 23, 24, 25, 26 og 27

 

SAK 13/02/17             Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

Vedtak:

                Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

 

SAK 14/02/167           Møteprotokoll for rådsmøtet 1.-2. februar 2017

 

Sakspapir:

 • Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 1.-2. februar 2017

 

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

 

SAK 15/02/17             Genmodifisert sprøytemiddelresistent raps GT73 – søknad om fornya godkjenning i EU til fôr og andre produkt enn mat og fôr

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet

 

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet.

 

 

SAK 16/02/17             Genmodifisert sprøytemiddelresistent mais MZHG0JG – søknad om godkjenning i EU til import, prosessering, mat og fôr

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet

 

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet. I tillegg vart det vedtatt at sekretariatet kan behandle liknande saker i samråd med leiar og nestleiar.

 

 

 

SAK 17/02/17             Genmodifisert mais MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 – søknad om godkjenning i EU til import, prosessering, mat og fôr

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet

 

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet.

 

 

SAK 18/02/17             Genmodifisert mais MON 87708 x MON 89788 x MON 89034 x A5547-127 – søknad om godkjenning i EU til import, prosessering, mat og fôr

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet

 

Vedtak:

Rådet godkjende utkastet til svarbrev med dei endringane som kom fram på møtet.

SAK 19/02/17             Genmodifisert sprøytemiddel- og insektresistent mais 1507 og Bt11 til dyrking – sluttbehandling i Noreg

 

Saksbehandlar: Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til svarbrev
 • Brev frå Miljødirektoratet om maisen 1507
 • Brev frå Miljødirektoratet om maisen Bt11

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider vidare med saka i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 20/02/17             Genteknologiloven

 

Saksbehandlere: Sigrid Bratlie og Audrun Utskarpen

 

Sakspapir:

 • Utkast til uttalelse

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 21/02/17             Nyfødtscreeningen og utvidet lagring av blodprøver

 

Innledning til saken ved Rolf Dagfinn Pettersen, avdelingsleder ved Avdeling for nyfødtscreening, OUS og Terje Rootwelt, klinikkleder ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS.

 

Saksbehandler: Elisabeth Gråbøl-Undersrud

 

Sakspapirer:

 • Brev fra Barne- og ungdomsklinikken, OUS til Helse- og omsorgsdepartementet
 • Infoskriv om nyfødtscreeningen

Vedtak:

Sekretariatet følger fagfeltet fremover.

 

 

SAK 22/02/17             Persontilpasset medisin og big data

 

Innledning til saken ved Ketil Widerberg, leder i klyngen Oslo Cancer Cluster

 

Saksbehandler: Ole Johan Borge

 

Sakspapirer:

 

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med saken i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 23/02/17             Besøk av den svenske stats medicinsk-etiska råd (SMER) på rådsmøtet 15. juni

 

Saksbehandler: Ole Johan Borge

 

Sakspapir:

 • Vedlegg om SMER og deres medlemmer

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med planleggingen av besøket av SMER i tråd med diskusjonen på møtet.

 

 

SAK 24/02/17             Årsrapport 2016

 

Saksbehandlere: Unni Taiet Selmer og Ole Johan Borge

 

Sakspapir:

 • Årsrapport 2016

Vedtak:

Årsrapporten ble tatt til orientering.

 

 

SAK 25/02/17             Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

 

Intet

 

 

SAK 26/02/17             Orientering

 

Det ble orientert om følgende saker:

 • E-post til Miljødirektoratet, datert 10.2.2017: Evaluering av svaret frå søkjaren til fornyingssøknaden C/NL/04/02_001 Moonlite transgen nellik. Miljødirektoratet har fått svar på spørsmål dei stilte til produsenten av den genmodifiserte nelliken Moonlite, som Bioteknologirådet uttalte seg om i 2016. I tråd med rutinene sine spurde dei så om Bioteknologirådet hadde nokre kommentarar. Ettersom det ikkje kom fram noko avgjerande nytt, sende sekretariatet i samråd med rådsleiar og nestleiar ein e-post til Miljødirektoratet i staden for å ta saka opp i rådet.

 

 • Brukerundersøkelse for Bioteknologirådets informasjons- og debattskapende arbeid. Hallvard Kvale presenterte hovedfunnene i undersøkelsen.

 

 

SAK 27/02/17             Eventuelt

 

Vedtak:

Intet