Flere måter å klone på

Induserte pluripotente stamceller

Pluripotente celler kan ikke danne morkake, men induserte pluripotente stamceller som man har fått for eksempel fra en hudcelle (se under stamceller fra fødte), kan blir til et individ dersom den settes inn i en blastocyst. Dette har man fått til for mus. Man kan heller ikke se bort ifra at cellene kan induseres til å bli totipotente stamceller, det vil si stamceller som også kan danne morkake og som derfor kan bli til et nytt individ dersom de settes inn i en livmor.

Embryosplitting

Det er også mulig å klone individer ved å bruke en metode som kalles embryosplitting. Metoden baserer seg på at en fram til 8-cellestadiet kan dele embryoet. Man kan enten dele det i to slik at det blir to eneggede tvillinger (noe som også skjer naturlig), eller dele det opp i sine individuelle celler slik at hver celle kan utvikle seg til et nytt individ hvis den blir satt inn i en livmor. Metoden kan brukes blant annet innen dyreoppdrett for å avle fram flere eksemplarer av et dyr med spesielt godt arvemateriale. I Norge er ikke dette vanlig å gjøre det.